ضربت روسیه ومنافع محور مقاومت

russia_syra

ضربت روسیه ومنافع محور مقاومت

سایت مارکسیستهای : “اقدام ملی گرائی اردنی” ( المبادره القومیه الاردنیه)

“قانون وحدت ومبارزه”

قانونی علمی که بر ائتلافات ورابطه های دوستی حاکمیت دارد

مترجم : احمد مزارعی ، شانزدهم خرداد 1396 ،

در زیر توضیحاتی ضروری نیزدر رابطه با نوشته فعلی بتوسط مترجم آمده است

ضربه  روسیه ومنافع محور مقاومت

مقدمتا باید گفت که آیا برای روسیه همپیمان ما در جنگ فعلی ، منطقی میباشد که قبل از بمباران داعشیهائی که با موافقت “نیروهای کرد سوریه دموکراتیک” ، وآمریکائیها ، از شهر رقه خارج شده اند، به رژیم صهیونیستی نیز تصمیم خودرا اطلاع دهد ؟ همچنانکه همگان میدانند ، روسها بوسیله زیردریائیهای خود در مدیترانه وبتوسط موشکهای کروز کاروان داعشیها را که از شهر رقه بسوی شهر تدمر یا پالمرا در حرکت بودند بمباران کردند تا مانع ورود آنها به شهر مذکور شوند ، وآیا این عملکرد روسیه مقدمه ای نخواهد بود که از این پس صهیونیستها نیز در سیر عملیات جنگی سوریه دخا لت کنند ؟ (یکم).

اگر پاسخ مثبت باشد ، زیرا تاکتیکی است ضروری ، با این وجود آیا این تاکتیک در خدمت اهداف استراتژیکی روسیه ومحور مقاومت خواهد بود ؟ مسلما پاسخ بدون هیچ شکی ودرغالب منفی خواهد بود.

آیا عقب نشینی روسیه در برابر عربستان در جنگ ظالمانه ای که در یمن جریان دارد ، بر همین منوال وسیاق نیست؟، روسیه به راحتی میتوانست مصوبه را در شورای امنیت وتو کند.

ایا تفاهم با ترکیه در بحران سوریه ، که عضو پیمان ناتو میباشد درخدمت برنامه “بازبینی” است که روسیه وایران بر روی آن کار میکنند ؟ نتایج عملی این سیاستها بر زمینه واقعیت چگونه است ؟ آیا عقل میپذیرد که نرکیه از منافع اساسی وموضوعی خود در پیمان ناتو ونظام جهانی سرمایه داری ، به نفع روسیه ومحور مقاومت عقب نشینی کند ؟

آیا میتوان از روی این حقیقت خیز برداشت وندیده گرفت که جنگ در سوریه وبر علیه آن ، اساسا در تضاد قاطعانه ای بر علیه اهداف ومصالح روسیه ، ایران ومحور مقاومت قراردارد ؟ همین وضعیت در مورد جنگ بر علیه عراق ، یمن ، ولیبی صادق است، وهمه اینها حلقه های متصل به یکدیگری است که در زیر یک برنامه محکم ومنسجم عمل میکند، که جنگی است میان سیاست سلطه گری واستقلال ، تنها به انجام رسانیدن رسالت استقلال حقیقی است که میتواند در خدمت اهداف استرتژیک روسیه فدرال ، ایران ومحور مقاومت باشد.

” اقدام ملی گرائی اردنی” ، “همه شما برای میهن ومیهن برای شما”. پایان

توضیح مترجم در تآیید محتوای نوشته فوق :

تاکنون در موارد مختلفی روسها بر علیه منافع سوریه ، ایران ومحور مقاومت عمل کرده اند که از طرف نیروهای مارکسیستی وملی گراهای لبنانی به فوریت مورد نقد قرار گرفته است و میتوان در زیر چنین برشمرد :

1 – در تاریخ 28 مارچ 2017 مقاله مفصلی در روزنامه معروف ملی گرایان لبنان بنام “البناء” تحت عنوان ” رودرروئی امریکا وایران در جغرافیای سوریه”نوشته شده وشرح مید هد که چگونه روسها با توافق آمریکائیها مانع حرکت ارتش سوریه برای آزادسای استان رقه شدند ، وهدف وتوافق آنها این بوده که مرز عراق وسوریه بسته بماند تا ایران در آینده مجبور شود گاز خودرا از طریق شرکتهای روسی ویا از طریق ترکیه که در کنترل آمریکا میباشد به اروپا بفروشد، روسها گاز ایران را رقیبی برای بازار جهانی خود میدانند.هم اکنون ایران دو خط بزرگ لوله را برای انتقال گاز به مدیترانه از طریق سوریه درعراق پیش میبرد که اشغال موصل ورقه مانع اصلی پیشروی این دوخط است.

این مشکل هنوز هم حل نشده است وگرفتاریهای زیادی در این مسیر وجود دارد ، آمریکائیها به سختی میکوشند کنترل مرزی عراق وسوریه را در دستان خود بگیرند وبر همین اساس چند روز پیش تعداد نود هزار اعلامیه در مناطق مرزی از طریق هواپخش کردند وپس از بمباران بخشی از ارتش سوریه در اعلامیه به آنها وایرانیها التیماتوم دادند که ” در پنجاه کیلومتری گذرگاه “تنف” متوقف شده وجلوتر نیائید، خوشبختانه در روزهای گذشته نیروهای “حشد الشعبی عراق” (دوم)توانستند خودرا به مرزهای سوریه وعراق رسانیده وبر حسب گزارش خود آنها ،موفق شده اند هفده کیلومتر را از نوار مرزی درکنترل گرفته که خود ضربه ای بر سیاست آمریکائیها میباشد، در همین رابطه آقای هادی عامری وابو مهدی مهندس از قرماندهان قدرتمند حشد الشعبی ویا بسیج عراق ، دیروز و پریروز ،در دو مصاحبه شرکت کرده وقاطعانه اعلام کردند که آنها سراسر مرزهای دوکشور را پاکسازی ودر کنترل خواهند گرفت ، خبری که بسیار امید بخش است.

2- مجله علمی – تئوریک الکترونیکی “میسلون” متعلق به مارکسیستهای لبنانی در دوشماره خود در تاریخهای سیزده ژانویه وبیست ویک ژانویه 2017، دو مقاله مستند وپر محتوا با عنوانهای : چرا ایران از جلسه آستانه ناراضی است” ودومی با عنوان ” آستانه نیاز ترکیه است ونه ایران ” . درمقاله اول به این مباحث میپردازد که بر عکس توافقات قبلی ، در موارد مختلفی روسیه  بدون اطلاع ایران باترکها جلسات مشترک داشته وتوافقاتی کرده که آشکارا مغایر با مصوبه های سازمان ملل وشماره 2336، این سازمان بوده وحتی اطلاعیه های مشترکی در مورد کنفرانس آستانه انتشار داده که بدون مشورت و یا ذکر نام ایران   بوده است وحتی از کوششهای ایران در پیشبرد امرکنفرانس آستانه نیز نه نام ونه سپاسگزاری شده که این خود بمثابه اهانتی آشکار به ایران محسوب شده است. مطلب دیگر اینکه در همان روز افتتاح کنفرانس نماینده ایران اطلاعات مستند ومبسوطی را در اختیار روسها قرار میدهد مبنی بر اینکه ، در همین زمان که ترکها در کنفرانس صلح سوریه شرکت کرده اند ، افسران ترک با سران سازمانهای تروریستی جلسه داشته واسلحه های سبک وسنگین بسیار ی از جمله تانک ، در اختیار آنها قرارداده تا جبهه های تازه ای را برعلیه دولت سوریه ودر همان حلب بگشایند که این سیاست موجب خشم دو دولت سوریه وایران بوده وروسها به سادگی وبرای حفظ منافع یکطرفه خود سکوت کردند وحتی ترکیه در همان جلسه کوشید تا مقاومت لبنان را در ردیف جبهه “نصره”قرارداده وخواستار آن شد تا این هردو نیرو از سوریه خارج شوند ، اما این درخواست نرکیه آنقدر وقیحانه بود که مورد بحث جدی قرار نگرفت. باید گفت که این عملکرد ترکیه وروسیه میان دمشق وتهران بسیار جدی مورد بحث قرار میگرفته وآنها سیاستهای لازم را برای توقف آن اتخاذ میکرده اند، البته مطالب دیگری نیز بطور مفصل در مقاله آمده است که من از ذکر همه آنها خود داری میکنم.

3 – اهرم فشار روسیه بر سوریه و”قانون اساسی پیشنهادی برای آنها ” . در گذشته نه چندان دور آقای قدری جمیل ، یکی از پیشکسوتان ورهبران جنبش کمونیستی سوریه ودر دوره ای رئیس حزب کمونیست سوریه بود، قدری جمیل بسیار باسواد، با تجربه وفرهیخته بوده وهمو بود که بسیار محرمانه تشکیلات پ  ک ک کردها را به رهبری عبدالله اجلان در سوریه با کمک حافظ اسد ، بنیاد نهاد، وی دو ویا سه سال پیش به عنوان وزیر اقتصاد وارد کابینه سوریه شد ، اما به خاطر حمایتهای زیادش از سیاستهای روسیه از کابینه اخراج وبه موسکو رفته ودر آنجا بخشی از نیروهای اپوزیسیون را گرد آورده وگاها پیشنهاداتی میدهد که خوشایند دولت سوریه نیست وچندی پیش در مقاله ای نوشت که اگر روسیه نبود سوریه “فلان وبهمان ” و…/ میشد که کاملا نا مناسب بود ، آقای قدری جمیل چند ماه پیش با کمک همان اپوزیسیون وروسها یک قانون اساسی عجولانه تنظیم نمود که بیشتر به “شیر بی یال ودم” میماند وهم اینکه خوشایند ترکیه بود زیرا موجب تقسیم بندیهای مشکوکی در سوریه میشد ، این “قانون اساسی” در مطبوعات منتشر شد واز همان روز اول مورد نقد شدید بسیاری از نویسندگان مترقی سوریه ولبنانی قرار گرفت، ازجمله این منتقدان نویسنده ای سوری بنام “ایهاب زکی” بود که نقدی جانانه نوشت وتنظیم کنندگان را هجوکرده واینکه این چه قانون…/ است که در خارج بدون اطلاع پارلمان وملت سوریه نتظیم شده است، خوشبختانه این نوزاد “عجیب الخلقه” خیلی زود به “رحمت ایزدی” پیوست.اینهم از کرامات کشوری است که رئیس  “کا  گ  ب” دوره کمونیستی آن، رئیس جمهور دوره سرمایه داریش شده است .

4 – ودست آخر حادثه غم انگیز شهر “خان تومان” بود، ارتش سوریه با کمک حزب الله ونیروهای ایرانی قرار بود طی یک حمله ناگهانی وبا پشتیبانی هوائی روسیه به شهر استراتژیک خان تومان که در کنترل گروه تروریستی نصره بود حمله کرد ه وآن را آزاد کنند، اما روسها اینکار را نکرده وبجای دفاع هوایی از نیروهای هم پیمان ، بسوی تدمر ویا پالمیرا حمله کرده وآنرا آزاد ساختند چون آزادی شهر پالمرا موجب سربلندی وافتخار پوتین در نزد مردم روسیه میشد ، زیرا پالمرا در نزد روسها بمثابه مکه مقدس است ، واصل مسیحیت از پالمرا به روسیه رفته وحتی در طول دوره حکومت هفتاد ساله سوسیالیستی در روسیه نیز  همه ساله منظره قصر معروف پالمرا بر روی جلد کتابهای سال پنجم ابتدائی روسیه به چاپ میرسید.در جنگ خان تومان تعد اد زیادی از نیروهای ایرانی بعلت این سیاست غلط وخود پرستانه روسها کشته شدند.

در پایان باید گفت که روسیه امروز کشوری است سرمایه داری که منافع خودرا در سوریه وجهان دنبال میکند ، اگر چه سیاست این کشور درمورد خودمختاری برای کردستان وآذربایجان ونفت شمال دوره سوسیالستی هم بسیار عجولانه ونادرست بود وموجب وارد شدن ضربات سهمگینی بر جنبش نوپای دموکراتیک ملت ایران شدومیتوان شرح آنرا در کتاب “گذشته چراغ راه آینده است” بخش “نهضت دموکراتیک آذربایجان” خواند.پایان

توضیح یکم ودوم : بعد از فروپاشی شوروی یهودیان روسیه با سرعت وصف ناپذیری به غارت اموال عمومی دست زده که خودروفسکی نمونه کوچکی از آنها بود،در ادامه آنها با مهاجرت به اسرائیل وانتقال صدها ملیارد دلاربه اسرائیل وسرمایه گزاری در اسلحه وتکنولوژی تبدیل به قدرتی فائقه شده وامروز که جمعیت آنها بیش از یکملیون است تآثیر زیادی در درون اسرائیل وهمچنین بر روی سیاستهای روسیه دارند وبهمین دلیل پوتین مجبور است  “احترام” اسرائیل را داشته باشد ، وباز بهمین دلیل محور مقاومت با روسیه تضاد دارد ، روسیه در برابر جنایات اسرائیل سکوت میکند وبر عکس سوریه ، حزب الله ، غراق وایران به مقاومت فلسطین کمک میکنند ومهمتر اینکه فلسطینیها در جنگ فعلی در جبهه مقابل روسیه واسرائیل ودر کنار محور مقاومت قراردارند واین درگیری مخفیانه ادامه دارد ، همین کاررا در شکلی دیگر ، یهودیها در دوره استالین کردند ، آنها املاک خودرا تبدیل به طلا میکرده ومخفیانه به خراسان فرار میکردند ودر شهر مشهد با طرفداران شاه ، لمپنها، قوادها وسایر اوباشها، گروههای چماقدار براه میانداختند وبه کلوپ حزب توده وسندیکاهای کارگری حمله میکردند واز قدیم هم گفته اند کبوتر با کبوتر باز…../

دوم : برای شناخت بهتر تاریخ پیدایش “حشد الشعبی” ویا بسیج درعرا ق به گفتاری تحت عنوان ” قانونی شدن حشد الشعبی در عراق” از احمد مزارعی مراجعه کنید.پایان.