کتاب های انتخابی, سرتیتر

کتاب استراتژی و تاکتیک ها اثر جان ریز

john_riez

کتاب استراتژی و تاکتیک ها اثر جان ریز نویسنده ی مارکسیست انگلیسی

داونلوود در اینجا