نظری, کتاب های انتخابی, سرتیتر

پیش به سوی جنگ موضعی