سياسی

ما به مردم خود اعتماد می کنیم

مصاحبه با «الیاس خائوا» وزیر فرهنگ ونزوئلا: نگران نیستید که پس از انتخابات مجمع تعیین قانون اساسی، مجمعی پدید آید که نیروهای اپوزیسیون در آن اکثریت داشته باشند و مثلاً قانون اساسی سال ۱۹۶۱ یعنی قوانینی که قبل از آغاز دولت هوگو شاوس وجود داشت مجدداً احیاء شود؟  ما همان طور که هوگو شاوس به ما آموخت عمیقاً به مردم خود اعتماد داریم. ما می دانیم که خلق ما چنین اجازه ای را نخواهد داد.

venezuela_2017_19_col

Foto: Ariana Cubillos

دنیای جوان

تارنگاشت عدالت

مصاحبه با «الیاس خائوا». او وزیر فرهنگ ونزوئلاست و از طرف رئیس جمهور نیکولاس مادورو به ریاست کمیسیون تشکیل مجمع قانون اساسی منصوب گردیده است.
س: شما اعلام کردید که مجمع قانون اساسی نباید زیر سلطه و نفوذ احزاب باشد، بلکه در کنار نمایندگانی که در سطح منطقه انتخاب می شوند، باید از نمایندگان گروه های مختلف اجتماعی تشکیل شود. ولی هنوز روشن نیست که این اقشار اجتماعی که از درون آنها این نمایندگان انتخاب خواهند شد، چگونه تعریف می شوند. چگونه می توان مشخص کرد که چه کسی کارگر است؟

پ: برای تعیین این مسائل از فهرست نهادهای دولتی استفاده خواهد شد.مثلاً کارگران ما برمبنای لیست بیمه های اجتماعی شناسائی می‌شوند. در این فهرست کلیه کارگرانی، که در گذشته حق عضویت خود را پرداخته اند، به ثبت رسیده اند. هرکس که نامش در این لیست قید شده باشد می تواند مستقلاً با امضای تعداد مشخصی از حمایت کنندگان، خود را نامزد نماینده کارگران برای شرکت در مجمع تعیین قانون اساسی نماید و یا از طرف آنها نامزد گردد. به همین صورت نیز در بین دانشجویان رفتار خواهد شد: کسی که نامش در لیست دانشجویان دانشگاه های خصوصی و یا دولتی به ثبت رسیده حق دارد در بین این گروه نماینده انتخاب کند و یا خود انتخاب شود.

س: در مورد گروه های اجتماعی چگونه است؟ یک کارگر می تواند مسئولیت های دولتی به عهده داشته باشد و در عین حال دارای ناتوانی جسمی باشد.

پ: هرکس دو رای خواهد داشت. یکی برای منطقه محلی انتخابات و دیگری برای گروه های اجتماعی. کسی که به گروه های مختلف اجتماعی تعلق دارد باید اولویت تعیین کند که کدام بخش برای او مهم تر است و در این بخش نماینده خود را انتخاب کند. ولی هرکس تنها دو رای بیشترنخواهد داشت.

س: تعیین قواعد انتخاباتی در اصل وظیفه شورای ملی انتخابات CNE است. درست است؟

پ: بلی. البته رئیس جمهور کشور بعنوان مبتکر تشکیل مجمع ملی تعیین قانون اساسی پیشنهاداتی ارائه خواهد کرد ولی تصمیم در مورد روند و ساختارهای انتخاباتی نهایتاً از طرف CNE تعیین خواهد شد.

س: پس کلیه اظهارات و مقررات کمیسیونی که رئیس جمهور شما را بریاست آن منصوب نموده می‌تواند فقط بعنوان پیشنهاد به شورای ملی انتخابات ارائه شود و یا این که کمیسیون شما هم مجاز است قواعدی را مشخص کند؟

پ: وظیفه ما این است که اسناد لازم را آماده کنیم و طرح هائی را در اختیار رئیس جمهور قرار دهیم که او بتواند به CNE پیشنهادهای محتوائی ارائه کند. این پیشنهادات در اختیار شورای انتخاباتی قرار داده خواهد شد و شورا آنها را بررسی و تکمیل خواهد نمود و یا تغییر خواهد داد. شورای‌ملی انتخابات ارگانی است که از طرف قانون اساسی درنظر گرفته شده است و در مورد کلیه سئوالات مربوط به انتخابات تصمیم می گیرد.

س: نگران نیستید که پس از انتخابات مجمع تعیین قانون اساسی، مجمعی پدید آید که نیروهای اپوزیسیون در آن اکثریت داشته باشند و مثلاً قانون اساسی سال ۱۹۶۱ یعنی قوانینی که قبل از آغاز دولت هوگو شاوس وجود داشت مجدداً احیاء شود؟

پ: این دمکراسی است. ما همان طور که هوگو شاوس به ما آموخت عمیقاً به مردم خود اعتماد داریم. ما می دانیم که خلق ما چنین اجازه ای را نخواهد داد.