دریافتی

آیت ا… خامنه ای و هزینه از جیب مردم – بخش نخُست

فریبا مرزبان:

آیت ا… خامنه ای و هزینه از جیب مردم

بخش نخُست

آیت اخمینی وعده کرد؛ «آب و برق را مجانی می کند.”

«پول نفت را به مردم بازگردانده و در سفره ی مردمگذاشته می شود.

و در ادامه عوام فریبی هایش فریاد زدهمه را صاحب خانه می کنیم.”

احزاب اجازه فعالیت دارند وکمونیست ها آزاد هستند.”

فعالیت احزاب و گروهای سیاسی را آزاد اعلام نمود: “همه احزاب آزاد هستند.”

حجاب زنان اجباری نیست.”

و انتشار این سخن توانست زنان را بیش از پیش به مشارکت در مسیر اعتصابات و انقلاب بکشاند.

در هنگامه انقلاب ۵۷ و با تاسیس جمهوری اسلامی در اثر نبود رقیب آیت اخمینی که رهبر بلامنازع انقلاب شده بود؛ برای فریب بیشتر مردم، نُخستین دولت برآمده رادولت مستضعفاننام نهاد و به دفعات اعلام کرد دوران طاغوت به سر آمد و حکومت مستضعفان تشکیل شده است.

خمینی با یک مشت شعار بر هیجانات ملت هیجان زده از سقوط سلطنت می افزود و همه روزه به مناسبت های مختلف آنها را به خیابان ها می کشاند. تبلیغات نا به هنگام سازمان های سیاسی غیرمذهبی موافق حکومت یا مذهبیون آیت اخمینی را بت شکن کرده بودند. باورهای مذهبی مردم تقویت شده بود و گریز از جامعه روشنفکری و پیش رفته در رفتارهای اشخاص کم درآمد دیده می شد.

از زمانی که دولت جمهوری اسلامی در ایران تاسیس شده است؛ در دید صاحبان قدرت دو اتفاق از اهمیت بالایی برخوردار هستند و از یک سو تار و پود دولت بستگی به وقوع این رخدادها دارد و از دیگر سو زندگی مردم را دگرگون کرده و تاثیر بالقوه ای بر زندگی مردم گذارده اند.

نخُست بیست و دوم بهمن، و سال گرد پایان حکومت پادشاهی در ایران. ۲۲ بهمن ۵۷ روز فروریختن پایه های استبداد شاهنشاهی بود و هم چنین سرآغاز تشکیل نظام حکومتی اسلامی در ایران. به قدرت رسیدها که ۳۸ سال از جمهوری نکبتشان می گذرد؛ همه ساله در سال گشت آن روز، موجودیت مردم را به یاد می آورند. بیش از هر شخصیت صاحب قدرت یا هوادار حکومت، برای رهبر جمهوری اسلامی اهمیت دارند. اما ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ خورشیدی متفاوت با ۲۲ بهمن های سال های پیش بودروز کوبیدن مشت محکم مردم بر دهان آمریکا.

آیت اخامنه ای در پاسخ به تهدیدهای «دونالد ترامپ» رییس دولت جدید آمریکا، از مردم و مقامات خواست با حضور گسترده در مراسم ۲۲ بهمن و سردادن شعار همیشگی رژیممرگ بر آمریکانفرت و انزجار خود را نشان بدهند.

هنگام برگزار کردن مراسم به پیروی از بخشنامه های دولت های پیشین، با ارسال بخشنامه ها و ساندیس، سازمان ها و ادارات تابعه، دانش آموزان و دانشگاهیان، سازمان بسیج و ادرات کشاورزی روستایی ورا مکلف به حضور در راه پیمایی کردند.

با نظر به آن دست از جمعیت که جهت سرگرمی و تفریح در مراسم حاضر می شوند؛ پایه گذاران نظام و دار و دسته های چماق به دست شان در راه پیمایی ۲۲ بهمن حضور داشته اند و توسط دولت از شرکت کنندگان هم چون سال های پیش با خوراکی پذیرایی شده است.

از سال های پیشین بسیاری از مردم ۲۲ بهمن را گرامی نمی دارند؛ مگر با فشار دولت. دلایل مورد استقبال قرار نگرفتن چنین روزی روشن است؛ سرخوردگی مردم از نظام جمهوری اسلامی و انقلاب؛ زیرا که منافع جمهوری اسلامی حافظ منافع مردم نیست. در پس کله انقلاب دلایل انقلابی شدن مردم و پیشرفت امر انقلاب ۵۷ تا سرنگونی نظام سلطنت، در غالب استراتژیک و تاکتیبک در سر دادن شعارها موج می زند. و آیت اخمینی برای پیش برد و همراه کردن طبقات مختلف جامعه، همواره وعدهایی می داد در جهت رفع کمبودها و برای حل مشکلات موجود در جامعه. وعده آزادی و استقلال در مقابل دیکتاتوری پهلوی و

اینک ۳۸ سال از استقرار دولت جمهوری اسلامی در ایران گذشته است و دولت برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ خورشیدی هیچ یک از وعده ها و شعارهای دوران انقلاب را انجام نداده است.

حکومت جمهوری اسلامی گونه ای پایه گذاری شده و در آن مهره ها در مناصب جای گرفته اند که دارای ظرفیت برای انجام تعهدات و مسوولیت های دولتی نیستند. از ابتدای تشکیل دولت به خواست های محوری مردم برای مشارکت در موضوعات جاری کشور؛ روی خوش نشان نداده و عملکرد دولت در تقابل کامل با اهداف انقلاب ۱۳۵۷ خورشیدی ست.

محقق نشدن اهداف انقلابی مردم، تنظیم ناهمگون مسوولیت های اجرایی دولت و انجام نگرفتن وظایفی که در قانون بدان ها پرداخته شده است. در شکل کلی مردم خواستار حس مسوولیت دولت در مقابل مشکلات رو به تزاید زندگی هستند؛ پایین بودن سطح درآمد و آمار بالای بیکاری مشکلات اقتصادی پی در پی در جامعه آفریده ست.

در ماه های پاییزی پیش از انقلاب برای آن که فرصت و موقعیت رهبری بر کل جامعه ملتهب را از دست ندهد؛ و بر زنان که نیمی از موافقان تغییر نظام حکومتی در ایران بودند حکم براند؛ به ایراد شعارها و وعدهایی اقدام کرد. او از آزادی و استقلال زیاد می گفت.

خمینی می گفت: حجاب زنان اجباری نیست.

انتشار این سخن توانست زنان را بیش از پیش به مشارکت در مسیر اعتصابات و انقلاب بکشاند.

شعارهای سیاسی هم مزین گفته ها و بر وعدهایش افزوده شد و فعالیت احزاب و گروهای سیاسی را آزاد اعلام نمود: “همه احزاب آزاد هستند.”

سودای رهبری خمینی و پشتیبانی غرب از روحانیت، او را وارد اقتصاد کرد در حالی که سیستم اقتصاد اسلامی، سرمایه داری ست؛ بر اساس سخنان خمینی در ۵۷ ثروت کشور می بایست میان مردم تقسیم شود:

«پول نفت به مردم بازگردانده و در سفره ی مردمگذاشته شود.

آیت اخمینی وعده کرد؛ «آب و برق را مجانیمی کند.

و در ادامه عوام فریبی هایش فریاد زدهمه را صاحب خانه می کنیم.”

احزاب اجازه فعالیت دارند وکمونیست ها آزاد هستند.”

و

در هنگامه انقلاب ۵۷ و با تاسیس جمهوری اسلامی در اثر نبود رقیب آیت اخمینی که رهبر بلامنازع انقلاب شده بود؛ برای فریب بیشتر مردم، نُخستین دولت برآمده رادولت مستضعفاننام نهاد و به دفعات اعلام کرد دوران طاغوت به سر آمد و حکومت مستضعفان تشکیل شده است.

خمینی با یک مشت شعار بر هیجانات ملت هیجان زده از سقوط سلطنت می افزود و همه روزه به مناسبت های مختلف آنها را به خیابان ها می کشاند. تبلیغات نا به هنگام سازمان های سیاسی غیرمذهبی موافق حکومت یا مذهبیون آیت اخمینی را بت شکن کرد. باورهای مذهبی مردم تقویت شده بود و گریز از جامعه روشنفکری و پیش رفته در رفتارهای طبقات کم درآمد دیده می شد.

آیا با گذشت ۳۸ سال دولت به وعدهایی که داده بود عمل نموده است؟

ادامه دارد.

اردی بهشت ۱۳۹۵

لندن

https://www.facebook.com/Gozide-193439254027279/