سرمقاله

مادورو خواستار تدوین قانون اساسی جدید و دمکراسی مستقیم شد

رئیس جمهور ونزوئلا از کارگران و خلقهای ونزوئلا خواست تا سرنوشت خود را مستقیما بدست گیرند.
عدالت اجتماعی باید جزئی غیرقابل تغییر در قانون اساسی کشور باشد

venezuella_2309

Foto: Anebert Rivera/Prensa Miraflores/dpa

پرزیدنت نیکلاس مادورو رئیس جمهور منتخب و مردمی ونزوئلا از فرصتی که بواسطه تظاهرات عظیم روز جهانی کارگر توسط سندیکاهای و احزاب چپ بوجود آمده بود استفاده کرد تا فراخوان به انتخاب و برپائی «مجمع عمومی قانون گزاری مستقیم خلق» را بدهد.

مادورو در سخنرانی خود در برابر صدها هزار نفر در میدان «آونیدا بولیوار» در مرکز پایتخت این کشور اعلام کرد، فراخواندن «قدرت قانونگذاران مستقیم خلق» بر اساس تبصره ۳۴۷ قانون اساسی ونزوئلا سال ۱۹۹۹ صورت میگیرد. تا طبقه کارگر و خلق قانون اساسی جدید را آماده سازند.
مادورو در ادامه گفت با توجه به ناآرامی های مخالفین راست و نئولیبرال مورد حمایت امپریالیستها، «زمان این تغییرات فرارسیده و این تنها راه ممکن است، چراکه آنها(اپوزیسیون نئولیبرال و راست) راه دیگری برای ما نگذاشته اند.

مادورو در چند ساعت آینده سندی را به مجمع عالی انتخابات کشور تقدیم خواهد کرد تا در آینده نزدیک خلق ونزوئلا مستقیما اعضای مجمع خود را انتخاب کنند. مادورو در این سند پیشنهاد میکند که کارگران در کارخانه ها اعضای هیئتهای کارگری را مستقیما انتخاب کنند. جوانان، بازنشستگان و بومیان و سرخپوستها نیز میبایست مستقیما نمایندگان خود را در این مجمع قانونگزاری انتخاب کنند.
مادورو مردم ونزوئلا را فراخواند تا «خود برای پیروزی نهائی انقلابی آماده سازند» اودر ادامه تاکید کرد عدالت اجتماعی، حقوق جوانان و کودکان در قانون اساسی جدید باید کاملا رعایت شده و به عنوان جزئی تغییر ناپذیر تصویب شوند.

تبصره ۳۴۷ قانون اساسی تاکید دارد که «سرچشمه اصلی قدرت خلق ونزوئلاست».بر همین اساس هم میتوان یک مجمع قانونگزاری مردمی را فراخواند «تا دستگاه حکومتی را تغییر داده و متحول سازد ویک نظم قانونی نوین را بنیان نهد تا یک قانون اساسی جدیدی را تدوین کند» بر اساس تبصره ۳۴۷ قانون اساسی رئیس جمهور این اجازه را دارد تا این مجمع خلقی را فراخواند و اجازه تغییر قانون اساسی را بدهد.
منبع کوررئو دل اوربنکو رد گلوب

مترجم نورائی