گوناگون, سرتیتر

دو شعر از احمد خزاعی

آوازهای نیمه شب
زیر درخت بید 

می خواند پریزاد

می پیچد آوازش 

در بازارهای مکاره

می آشوبد آرامش دریا را 
زیر درخت بید 

می خواند پریزاد 

می پیچد آوازش در قصرها

می آشوبد خواب فرمانروایان را
زیر درخت بید

می خواندم پریزاد

بر می خیزم 

از انزوای سوگوار شعرم

و هجوم می برم 

بر نظم مرگبار زندگی 

گورخوابان میهنم
احمد خزاعی

چرخشی باستانی
آوای گیلگمش 

پیچیده در راهروهای چارفصل

نالان از باختن

فرصت جاودانه شدن به یک مار
پیکره‌های کنده شده

در نگاره های بابل

همچنان می خوانند 

داستانهای فاجعه آمیز را

در کتابخانه باد
سایه ابری 

عقب می کشد 

ساعت آفتابی تاریخ را

به جسمیت محض مغولهای بور

و باقی نمی گذارد 

فضای زیستی برای پالمیرا
احمد خزاعی

    
   Archaic Turn
The voice of Gilgamesh 

reverberates through the corridors

Of four seasons 

Lamenting the loss 

Of a chance to become immortal 

To a snake.
Figures engraved 

In the Babylonian monuments

Keep reading tragic stories 

In the library of the winds.
The shadow of a cloud

pulled back History’s sunclock 

To the mere physicality 

Of the Blonde Mongolians, 

Leaving no living space for

Palmira!

Ahmad Khazaei