سرمقاله, سرتیتر

ونزوئلا و دروغپراکنی رسانه های غربی

Foto dpa

درگیری خیابانی و غارتگری با ۱۱ کشته.
در درگیری های خیابانی و غارتگری منطقه الواله کاراکاس پایتخت ونزوئلا بیست نفر کشته شدند.پس از درگیری های طولانی پنجشنبه و جمعه گذشته در این محله، دادستان کل ونزوئلا تا بحال مرگ ۱۱ نفر را رسما تائید کرد..
۸ نفر که قصد غارت صندوق و وسایل یک نانوائی را داشتند بر اثر برق گرفتگی جانسپردند. بر اساس تحقیقات زمانی که آنها قصد دزدیدن یک یخچال را داشتند بعلت خیس بودن زمین دچار برق گرفتگی شدند. یکی دیگر از ساکنان خیابان اما ادعا کرد غارتگران قصد خرابکاری داشته ودر حایکه سعی کردن چراغهای خیابان را از کار بیندازند و به جعبه تقسیم تیرهای چراغبرق ور میرفتند دچار برق گرفتگی شده اند..
بقیه قربانیان بوسیله تیراندازی کشته شده اند، دادستانی اعلام کرد آنها مشغول تحقیقات هیتند که چه کسی مسئول این قتلها میباشد..
عصر پنجشنبه کذشته درگیری بین تظاهرات کنندگان خشونت طلب و نیروهای انتظامی بالا گرفت، موانع خیابانی به آتش کشیده شد و سنگپرانی ها آغاز شد. پلیس مجبور به بکار گیری ماشین آبپاش و گاز اشک آور برعلیه آشوبگران شد.یک گروه مسلح به بیمارستان کودکان حمله ور شد وآنجا را به آتش زد، همزمان با این حمله بارانی از سنگ از سوی تظاهر کنندگان بر بیمارستان باریدن گرفت، نیروهای انتظامی به سختی توانستند ۵۴ کودک بیماری که در بیمارستان گرفتار آمده بودند نجات دهند.
.

در رسانه های غربی آگاهانه این تصور ایجاد میشود که گویا یازده نفر در تظاهرات کشته شده اند و گویا آنها قربانی سرکوب نیروهای دولتی میباشند. در این میان با مهارت سعی میشود این حقیقت پنهان شود که بیشتر کشته شدگان قربانیان خشونت هدفمند نیروهای راستگرا افراطی هستند.
در برابر این جنایات اما کشورهای اروپائی و امریکا نه تنها سکوت میکند بلکه با قلب واقعیتهای درگیری ها سعی دارند تظاهرات خشنونت آمیز را بعنوان شورش گرسنگان و ناراضیان علیه سوسیالیستها جلوه دهند.
رسانه دروغپراکن مانند بی بی سی و رادیو بین المللی فرانسه تمامی جنایات و خرابکاری های هدفمند اپوزیسیون وابسته ای را که با نمایندگان سیا برای کودتا ملاقات دائمی داشته و از حمایت مستقیم امپریالیسم آمریکا برخوردار است و رهبران آن از الیگارشهای فاسد مالی، رهبران باندهای قاچاقچیان مواد مخدر، سابقه داران و دزدهای مالیاتی تشکیل شده و همه انها به فرمانبری از آمریکا افتخار میکنند و رسما خواستار سرنگونی دولت قانونی و منتخب مادور هستندو خود را برای تدارک یک کودتا و یا دخالت نظامی امپریالیستها آماده میکنند به عنوان مردم، مخالفان دمکرات و جنبش دمکراسی خواهی غالب کنند.
نیروهای چپ و انقلابی در دفاع از انقلاب بولیواری ساکت ننشسته اند و آستینها را بالا زده ودر کنار کارگران و زحمتکشان از دست آوردهای انقلابشان دفاع میکنند، حزب کمونیست ونزوئلا در بیانیه ای خطاب به طبقه کارگر و دهقانان و به سازمانها و گروههای خلقی، سربازان و نظامیان وطن پرست و شخص رئیس جمهور نیکلاس مادورو اعلام کرد که وضعیت کشور در مرحله ای خطرناک قرار دارد.

حزب کمونیست ونزوئلا با تاکید بر افشای توطئه همه جانبه اپوزیسیون راست افراطی با مهندسی امپریالیسم آمریکا برای ایجاد هرج و مرج و گسترش خشونت با هدف تحریک مردم و خلقها علیه یکدیگر وبرپائی جنگ داخلی، خواستار دخالت نظامیان وطنپرست و میلیشای مردمی برای مبارزه با باندهای جنایتکار اپوزیسیون وابسته به امپریالیسم امریکا شد.

حزب کمونیست ونزوئلا در اطلاعیه خود تاکید کرد، الیگارشها و اپوزیسیون افراطی راست سعی کرده اند در مناطق مختلف با خرابکاری و توطئه و احتکار ایجاد تورم مالی و کمبود مواد غذائی کشور را به هرج و مرج بکشانند، آنها با تظاهرات خشونت آمیز و تیر اندازی و قتل خواستار بر هم زدن نظم و بی ثباتی کشور هستند تا زمینه را برای دخالت مستقیم امپریالیسم یانکی فراهم کنند.

حزب کمونیست ونزوئلا خواستار اتحاد فوری و بی قید و شرط تمامی نیروهای مردمی برای مقابله با تروریسم دست راستی یانکی شده و طبقه کارگر و نظامیان و تمامی نیروهای مترقی کشور را فراخوانده تا در دفاع از میهن و دست آوردهای انقلابی چند سال گذشته بپاخواسته و در برابر تهاجم الیگارشها و امپریالیستها مقاومت کنند.