دریافتی

رفراندوم ترکیە، پیروزی فاشیسم اسلامی!

رفراندوم ترکیە، پیروزی فاشیسم اسلامی!
حسن رحمان پناه
در رفراندوم روز یکشنبە ١٦ آوریل ٢٠١٧ ترکیە، طرفداران «سلطان » اردوغان یا موافقان رای «اری» با ٥١درصد آراء در مقابل ٤٩درصد رای پیروز شدند. مخالفین بر تقلب گستردە در این رفراندوم تآکید نمودند و خواستار بازشماری بیش از ٦٠درصد آراء گردیدند. تقلب بخشی از پروسە «انتخابات» در سیستم های توتالیتر و سرکوبگر است . از زاویە تقلب، رفراندوم ترکیە یا «انتخابات» آیندە ایران را سنجیدن ، اعتراضی بی مایە و سطحی است . زیرا تقلب بخشی از این سیستم و «انتخابات» های مهندسی شدە است . زمینە اصلی پیروزی سلطان اردوغان قبل از این رفراندوم و بویژه طی رویدادهای دو سال اخیر فراهم شدە بود. این رفراندوم نه تنها شکاف های عظیم جامعە ترکیە را تخفیف نخواهد داد، بلکە آنرا بیشتر تعمیق خواهد نمود . تمدید ٣ ماهه شرایط اضطراری در ترکیە بعد از پایان رفراندوم، ناشی از ترس دولت و حزب حاکم از این حقیقت است . طرفداران «اری» یا » نه» با شرایط کاملآ نابرابر در عرصە سازمان و تشکیلات ، قدرت دولتی ، تبلیغات ، امکانات مالی و مادی و بویژە امکانات سرکوب و حذف مخالفین و سلب امنیت از رای دهندگان به پای این رفراندوم رفتند . کل امکانات این رفراندوم در اختیار دولت و حزب حاکم «اک پارتی» بود ، اما مخالفین از آن محروم و منع شدند. ٥١درصد مردم ترکیە به دلایل ذکر شدە کە به مفهوم مهندسی اگاهانه این رفراندوم و تحت بمباران شدید تبلیغاتی دولت و حزب حاکم بود  به «اردوغان» رای دادند یا رای به اسم آنان خواندە شد.

 اما بدون تردید این ٥١ درصد اشتباە تاریخی کردند . این «اکثریت»، همان اشتباهی را مرتکب شدند کە اکثریت مردم آلمان در رای دادن به «هیتلر» مرتکب شدند . رای دهندەگان آلمان در دهە ٣٠قرن ٢٠ با رای دادن به هیتلر به فاشیسم رای داند کە نتیجەاش آغاز جنگ جهانی دوم با فرمان یورش هیتلر به لهستان بود. اشتباه مردم آلمان را اکثریت مردم ایران در رفراندوم ١٢ فروردین ١٣٥٨ در گفتن «اری»به جمهوری اسلامی تکرار کردند. محصول این «اری» در طول ٣٨سال گذشتە، چیزی جز سرکوب ، زندان ، شکنجە و اعدام برای مردم ایران و صدور تروریسم و بنیادگرایی اسلامی به خارج از کشور و جنگ و نا امنی نبودە است . اکنون و بعد از بیش از ٨٠ سال پیروزی مصیبت بار هیتلر در المان و ٣٨ سال بعد از پیروزی خونبار جمهوری اسلامی در ایران ، اکثریت مردم ترکیە اشتباه بزرگ این دو تجربە خونین را تکرار کردند. اردوغان و» اک پارتی» ترکیبی از هر دو سیستم است ، هم فاشیست است و هم اسلامی می باشد . سلطان اردوغان نمایندە فاشیسم اسلامی در ترکیە است . اشتباه رای دهندە رفراندوم ترکیە را تنها مردم این کشور نمی پردازند ، بلکە مردم کل منطقە نیز تاوان این اشتباه را با خون ، جان و زندگی خود پس خواهند داد . 

تودەهای نااگاه، اشتباهات جمعی خود را با تحمیل فجایع عظیم بر جامعە و بر تاریخ از جملە در به قدرت رساندن رژیم های سرکوبگر ، توتالیتر و فاشیستی به نمایش خواهند گذاشت . وظیفە و رسالت نیروهای انقلابی و سوسیالیست، تسلیم نشدن به شرایط تحمیلی و مبارزە برای تغییر شرایط نامطلوب در تغییر به شرایط لازم و مطلوب جهت انقلاب و دگرگونی پایەای در مناسبات کنونی است. مناسباتی کە  در آن خبری از فاشیسم ، راسیسم ، نژادپرستی ، مذهب و …. نباشد. فاشیسم اسلامی تحمیلی بر جامعە سکولار ترکیە کە اردوغان و اک پارتی در صدد زندە کردن آن هستند ، انتخاب واقعی مردم ترکیە نیست . بلکە محصول، بویژه دو سال اخیر ترس ، انفجار ، حمایت از داعش و تروریسم اسلامی و ویران کردن مناطق وسیعی از کردستان است . این توازن فاشیستی _اسلامی را میتوان با اتکا به  نیرو و قدرت اگاهی ، سازمان و مبارزە طبقە کارگر رزمندە ، جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی و با حمایت منطقەای و جهانی  به عقب نشینی واداشت. پیروزی فاشیسم_اسلامی را با زندە کردن روح سکولاریزم قدرتمند در ترکیە و اینبار بدون واگذار کردن آن به احزب راست و ناسیونالیست ترک کە در تقویت اردوغان و حزبش نقش بزرگی داشتند، میتوان ناچار به عقب نشینی کرد و مانع فجایع بزرگتر از آنچە تا کنون آنجام دادە را گردید.  

١٨/اوریل/ ٢٠١٧