گوناگون, سرتیتر

سـیـاسـت فـرهـنـگـی در شـوروی ( بـخـش دوّم )

soviet_art_2

سـیـاسـت فـرهـنـگـی در شـوروی پـیـشـیـن

از انـقـلاب اکـتـبـر تـا اسـتـواری سـانـتـرالـیـزاسـیـون

( بـخـش دوّم )

تـوفـان آراز

جـنـبـش پـرولـت کـولـت را تـا اوایـل دهـۀ 20 اجـمـالاً بـررسـیـدیـم. مـطـلـب را بـا رونـد انـحـلال ایـن جـنـبـش فـرهـنـگـی تـوده ای و بـررسـی سـایـر مـوضـوعـات مـورد نـظـرمـان ادامـه مـی دهـیـم.

      بـایـد تـوجـه داشـت کـه عـلـت تـکـامـل پـرولـت کـولـت بـه یـک جـنـبـش تـوده ای طـبـیـعـةً ایـن بـود کـه جـنـبـش مـطـالـبـات شـمـار کـثـیـری از مـردم را نـمـایـنـدگـی مـی نـمـود. ایـدۀ آن حـول فـرهـنـگ پـرولـتـاریـایـی مـعـرّف مـطـالـبـۀ طـبـقـۀ کـارگـر روسـیـه درزمـیـنـۀ آزادی بـود: ایـن طـبـقـه تـوأم بـا انـقـلاب سـیـاسـی و اقـتـصـادی خـواسـتـار دگـرگـونـی زنـدگـی روزمـره، بـرآورده شـدن نـیـازهـای فـر هـنـگـی و تـغـیـیـر اشـکـال ادراک بـود. جـنـبـش در مـرحـلـۀ شـکـوفـایـیـش نـیـاز طـبـقـۀ کـارگـر بـه یـک فـعـالـیـت خـودی، بـراسـاس درکـی بـاشـمـول از سـیـاسـت فـرهـنـگـی را نـمـایـنـدگـی مـی نــمـود، و مـنـظـور از ایـن سـیـاسـت یـک کـلـیـت از روشـنـگـری، تـربـیـت، تـکـنـیـک، دانـش، هـنـر، ادبـیـات، مـوزیـک و تـئـاتـر بـود. پـرولـت کـولـت قـصـد ازبـیـن بـردن تـمـایـز سـنـتـی بـیـن کـار یـدی و مـعـنـوی را دنـبـال مـی کـرد. شـمـار اعـضـای جـنـبـش در نـقـطـۀ اوج آن تـقـریـبـاً بـه شـمـار اعـضـای حـزب کـمـونـیـسـت نـزدیـک شـده بـود. بـنـابـر یـک اطـلاعـیـۀ

برای مطالعه بقیه مطلب لطفا کلیک کنید

سـیـاسـت فـرهـنـگـی در شـوروی ( بـخـش ۱ )