اخبار ویژه

خودفروشي پناهجويان نوجوان ايراني، افغانستاني و پاكستاني در برلين

بگزارش راديو برلين براندنبورگ RBbشمار پناهجويان پسر نوجوان ايراني، افغانستاني و پاكستاني كه در شهر برلين به خودفروشي ميپردازند در چند ماه گذشته چندين برابر شده است.

نهادهاي حمايت از نوجوانان و پناهندگان با تائيد اين خبر اضافه ميكنند نداشتن آينده اي اميدوار كننده ، فقر و خارج شدن سريع پناهجو نوجواني كه ١٨ ساله ميشوند از برنامه حمايت از نوجوانان پناهنده موجب افزايش تن فروشي پناهجويان ميشود.

پناهجويان در پارك بزرگ «تيرگارتن» در مركز بخش غربي برلين به تن فروشي ميپردازند، بيشتر خودفروشي بنابر گزارش راديو برلين از طريق اينترنت و شبكه هاي اجتماعي سازماندهي ميشود ولي تن فروشي در پارك تير گارتن  كارش آنقدر بالا گرفته كه سازمانهاي حامي نوجوانان مجبور به ارسال مددكاران اجتماعي به اين محل شده اند تا به نوجوانان درباره خطرات اينكار از جمله بيماري ايدز هشدار دهند.

مددكاران اجتماعي با انتقاد از سياستهاي دولت آلمان كه دليل اصلي رشد اين رفتارها است هشدار ميدهند، عدم دسترسي نوجوانان به امكاناتي مانند آموزش زبان آلماني،عدم اجازه تحصيل و يا نداشتن اجازه كار پناهجويان كم سن و سال و بي اطلاع و فقير را براي بهتر كردن پول توجيبي مختصرشان به تن فروشي ميكشاند.

يكي از مسئولين تشكيلات كمك به پناهجويان ميگويد كه اين پديده جديدي نبوده و در سالهاي ٩٠ هم پناهجويان نوجوان بوسني در برلين به همينكار ميپرداختند.

اين نشان ميدهد كه دولت آلمان در چند ده گذشته علاقه اي براي كنترل و حل اين مشگل از خود نشان نداده است.

تصوير از دويچه پرسه آگنتور