سرتیتر

طوفان سیاسی در هلند در راه است.

holland_89u

خانم آنا فلور دکر در طرف راست این تصویر بنر تظاهرات را در صف اول حمل می کند. او یکی از کسانی است که ابتکار عمل و سازماندهی تظاهرات علیه ترامپ و ویلدرس را در هلند بدست گرفت…عکس از احمد پوری

بظاهر مسئله بسیار کوچک و ساده است.
Ahmad_Pouri_Kآنا فلور دکر دختر جوان 22 ساله و فعالترین عضو جوانان حزب سبزهای چپ در چند تویت علیه رهبران راست افراطی مانند خیرت ویلدرس و چری بوده موضع گرفته و توسط راستهای افراطی با بمبارانی از ایمیلهای تهدید آمیز روبرو شده است! بیش از 2000 ایمیل تهدید آمیز و بیش از 250 ایمیل تهدید به مرگ دریافت کرده است. پلیس به او گفته: بهتراست برای مدتی به زندگی مخفی روی آور شود…
در برنامه تلویزیونی بسیار مهم پاو با آنا مصاحبه شد و در پی آن در رادیوها و نشریات و رسانه های مختلف بحث های داغی بین چپ ها و راستها دامن زده شده… اگر بخواهم در دوخط خلاصه کنم، بجای دفاع از این خانم او را بر صندلی اتهام نهادند و نصیحت کردند که مگر تو نمی فهمیدی که عواقب تویتهای تو چیست؟ هر بلایی سرت بیاید حقت است، خودت خواسته ای و خودت مسئول هستی زیرا هنوز هم از حرفهایت پشیمان نیستی!… آنا زمانیکه زیر بازجویی و اتهامات پاو و اد نیپلس قرار داشت در آخر گفت: زمانیکه فاشیستها بر کرسی پارلمان تکیه می زنند باید مواضعت را روشن بیان کنی!…
اگر یک نفر از راستهای افراطی یا نئوفاشیست مورد تهدید واقع شود مطلقا از زاویه همبستگی با قربانی و محکوم کردن و مجازات شدید تهدید کنندگان با او مصاحبه می کنند!…
چپ ها بطور انفرادی در سطحی بسیار گسترده از خانم آنا فلور دکر حمایت کرده اند ولی رهبری حزب سبزهای چپ در دفاع از فعالترین عضوش تا بحال لال شده است!
آنا فلور دکر از عضویت در حزب سبزهای چپ استعفا داد.
بدلیل اینکه رهبرانش او را در مقابل حملات راست افراطی درست در لحظه ایکه به حمایت و همبستگی آنها نیاز داشت، تنها گذاشتند و بنوعی از پشت به او خنجر زدند!
آنا فلور دکر می گوید بهتر است » حزب سبزهای چپ » نام واقعی خود را بکار برد که » حزب سبزهای راست » است! به ایده آلهای سبز که ایده آلهای من هم هست نمی توان با راه حل های نئولیبرالی دست یافت!
شنیدن این حرفها برای تمامی خبرنگاران و کسانیکه انتخابات هلند را پیروزی چپ ها می نامیدند می تواند بغایت آموزنده و هشدار دهند باشد! تعدادی از خبرنگاران فارسی زبان با من مصاحبه کردند و خیلی ناراحت بودند از اینکه من هنوز از نتایج انتخابات شاد نیستم!… آنها همه می خواستند پیروزی امید بر پوپولیسم را جشن بگیرند! نمی خواستند کوچکترین انتقادی را بشنوند!… مصاحبه من با بی بی سی این فضا و انتظارات نادرست رسانه های بین المللی را نشان می دهد…

علاوه بر اینکه چپ و راست در مقابل هم صف آرایی می کنند. چیز جدید این استکه راستها آشکار و علنی دارند فعالین چپ را تهدید به مرگ می کنند… چیز بسیار جدید و خطرناک این استکه خبرنگاران به اصطلاح مستقل قربانی فاشیستها را بر صندلی اتهام می نشانند!… در چنین پروسه ایست که فاشیسم به جزئی از طبیعت و ارزشهای اجتماعی تبدیل می شود… و از دید مردم معمولی محو و نامرئی می شود!…
به همین دلیل معتقدم چیزیکه فعلا در سطحی بسیار کوچک در جریان است، می تواند پیش درآمد فجایع بزرگی در آینده باشد… زیرا در هلند مدتهاست که تهدید فعالین چپ توسط نئوفاشیستها را نه دولت جدی میگیرد و نه رسانه ها! در این زمینه نمونه های بسیاری هست که بعدا بطور مستند و مستقل به آنها خواهم پرداخت!…

فاشیسم هرگز بدون حمایت دولتی و رسانه های حاکم و ارتش و بخش غالب سرمایه داران بزرگ بقدرت نمی رسد!… این پروسه سالهاست که در اروپا و امریکا در جریان است…. در امریکا بعد از انتخاب ترامپ، بنوعی آرام مکارتیسم در حال بازگشت است. لیست استادان دانشگاه را که باید مورد تصفیه واقع شوند چندین بار منتشر کرده اند!… اینها استادانی هستند که هنوز تسلیم سیاستهای نئولیبرالی حاکم نشده اند!…

فاجعه آنجاست که چپ ها هنوز ابعاد واقعی این فجایع کوچک را در متن تاریخی این رویدادها درک نمی کنند! بعدها معمای بزرگ تاریخ معاصر را با کنار هم قراردادن اینگونه قطعات کوچک و بظاهر بی اهمیت پازل می توان درک کرد!… در بین هزاران عکس العملی که خوانندگان در رسانه های هلند در این مورد نشان داده اند، یک نفر بدرستی نوشته است: درسی که من از این ماجرا آموختم این است که فضای رسانه ها در اختیار راستهاست و این طبیعی است که آنها با همفکران خود همبستگی داشته باشند. ولی چیز غیر طبیعی این است که چپها با توجه به ضرورتهای عینی با همدیگر همبستگی لازم را ندارند و اگر مشتهای خود را گره می کنند حتما بخاطر کوبیدن بر سر همدیگر است!…

برای درک فضای امروز هلند گوش کردن به این سخنرانی و سئوال و جوابها می توان بسیار مفید باشد…

رویدادهای اخیر صحت آنالیز و مواضع مرا تقریبا بطور کامل اثبات می کند…
این سخنرانی 5 روز قبل از انتخابات در پالتاک انجام شده است و بستر اجتماعی جامعه هلند را نشان می دهد که چگونه راست افراطی و نئوفاشیست مردمی می شود و این نوع احزاب افتان و خیزان ولی بطور مرتب رشد می کنند و خواهند کرد!…
چندین روز است که شب و روز در این زمینه تحقیق می کنم و صدها مقاله و مصاحبه را بررسی کرده ام فردا یا پس فردا مقاله مفصلی در این باره خواهم نوشت…
این سخنرانی می تواند پیش درآمد بحث ها و مقالات بعدی باشد…
http://goftemanse.blogspot.nl/2017/03/21-1395.html
با احترام،
احمد پوری (هلند) 01 – 04 – 2017