دریافتی

نقدی بر مانیفست حزب کمونیست انقلابی امریکا برهبری باب آواکیان

نقدی بر مانیفست حزب کمونیست انقلابی امریکا برهبری باب آواکیان ( آواکیانیست ها چه می گویند ؟ و بدنبال چه چیزی هستند ؟ )

نوشته بیژن پویا

12 / 1 / 96

مانیفست حزب کمونیست انقلابی امریکا حاوی نظریات و دیدگاه های باب آواکیان است که بنا بر اظهارات خودش ، حاصل 40 سال مطالعه و تفکر درباره علل شکست انقلابات سوسیالیستی و کمونیست های جهان است ..

باب آواکیان ، این انقلابات را ، که عمدتا شامل انقلاب کمون پاریس ، انقلاب اکتبر روسیه ، و انقلاب چین هستند ، موج اول انقلابات کمونیستی میداند که همگی آنها شکست خورده اند .. سپس او رهنمود هایی را ارائه می کند که باید در کاربست آنها برای پیروزی قطعی موج دوم انقلابات کمونیستی ، که در آینده صورت خواهند گرفت ، تلاش مستمر داشت ..

باب آواکیان ، قبل از آنکه رهنمود هایش را مطرح کند ، نقطه نظرات خودرا درباره رویزیونیسم خروشچفی و احیای مناسبات سرمایه داری در اتحاد شوروی بیان می کند .. اما وقتی که به مرحله اصلی نقطه نظرات خود یعنی تحلیل انقلاب چین و دوران دیکتاتوری پرولتاریا در چین می پردازد ، با حرارت تمام از « رویزیونیسم دن سیائوبین و احیای مناسبات سرمایه داری در چین » سخن میراند ..

درواقع ، ستون فقرات تئوری سنتز نوین باب آواکیان، که در این مانیفست منعکس است چیزی نیست مگر بحث های کاملا ضد و نقیض ، پریشان حال ، و لبریز از اغتشاش فکری او درباره باند 4 نفره چیانگ چینگ از یک طرف ، و تخطئه رفیق دن سیائوبین بعنوان طراح و مبتکر شالوده مادی سوسیالیسم در جمهوری توده ای چین ..

باب آواکیان اصرار فراوان دارد که گروه 4 نفره چیانگ چینگ ، گروهی است انقلابی و کاملا وفادار به دیدگاه های رفیق مائو تسه دون ، و همچنین اصرار موکد دارد بر اینکه « دار و دسته ضد انقلابی دن سیائو بین » علیه گروه چهار نفره ، کودتای ضد کمونیستی کرده اند ، به آرمان های انقلاب خیانت کرده اند و چین را به کشوری سرمایه داری تبدیل نموده اند .. حتی باب آواکیان و پیروانش مرتبا اعلامیه ای برگرفته از نقل قولی از چیانگ چینگ می آورند که گفته است : مقر فرماندهی را بمباران کنید ( منظور ، مقر فرماندهی کودتاگران ضد کمونیست بزعم چیانگ چینگ است)

اما آیا باب آوکیان ، که بقول خودش 40 سال درباره جنبش بین المللی کمونیستی و شکست موج اول انقلابات کمونیستی تحقیق کرده است ، در ادعای خودش صدیق است ؟

نه .. او هرگز صدیق نیست ..

نه باب آواکیان و نه هیچیک از آواکیانیست ها ، چه در ایران و چه در سراسر جهان نتوانسته اند حتی یک سند دال بر تصمیمات مشترک چیانگ چینگ و رفیق مائو تسه دون در انقلاب فرهنگی ده ساله چین ( 1976 – 1966 ) علیه رفیق دن سیائو بین و همرزمانش منتشر کنند ..

واقعیت اینست که انقلاب فرهنگی چین شامل دو مرحله است :

مرحله اول انفلاب بزرگ فرهنگی پرولتاریایی چین :

 اتحاد رفیق مائوتسه دون و رفیق جوئن لای ( سردار بزرگ انقلاب چین ، نخست وزیر مادام العمر چین ، و همرزم بسیار نزدیک رفیق مائو تسه دون در انقلاب فرهنگی و امر ساختمان سوسیالیسم ) با اپورتونیسم چپ حزب برهبری چیانگ چینگ ، علیه اپورتونیسم راست حزب برهبری لیوشائوچی

در این مرحله ، تضاد اصلی در حزب ، عبارت است از تضاد با اپورتونیست های راست حزب با نمایندگی لیوشائوچی .. بنابراین ، اتحاد رفیق مائوتسه دون و رفیق جوئن لای با دارو دسته چیانگ چینگ علیه دارو دسته لیوشائوچی ، امری است علمی و مارکسیستی که بنا بر قانون تضاد ها صورت گرفته است ..

در همین مرحله است که بسیاری از دلسوزان انقلاب هم بر اثر چپ روی های دار و دسته چیانگ چینگ قربانی میشوند .. از جمله این قربانی ها ، رفیق دن سیائو بین است ، که با نظرات و مواضع صریح ، شجاعانه ، و نوین خود در باب چگونگی ساختمان سوسیالیسم در چین ، شهرت داشت .. رفیق دن ، مورد غضب دارو دسته چیان چینگ قرار میگیرد ، بسرش کلاه بوقی می گذارند ، اورا می گردانند ، تحقیر می کنند و به زندان می افکنند .. اما رفیق مائوتسه دون و رفیق جوئن لای که کاملا متوجه چپ روی های چیانگ چینگ بودند ، ، بکمک رفیق دن سیائوبین می شتابند و اورا نجات می دهند .. سرانجام مرحله اول انقلاب فرهنگی با شکست کامل اپورتونیسم راست حزب به نمایندگی لیوشائوچی پایان می پذیرد ..

مرحله دوم انقلاب بزرگ فرهنگی پرولتاریایی چین :

در جریان مرحله اول انقلاب فرهنگی چین ، بموازات تضعیف اپورتونیسم راست حزب به نمایندگی دارو دسته لیوشائوچی ، اپورتونیسم چپ حزب به نمایندگی چیانگ چینگ قدرت میگیرد ، بطوریکه عناصر وابسته به باند 4 نفره چیانگ چینگ ، اکثر مراکزقدرت را قبضه می کنند و رفیق مائو تسه دون ، از این خطرجدید شدیدا احساس نگرانی میکند .. از همین جا ست که مرحله دوم انقلاب فرهنگی براه میافتد و توده های خلق ، ارتش آزادیبخش خلق ، با حمایت کامل رفیق مائو تسه دون ، رفیق جوئن لای ، رفیق هواکوفنگ ، و رفیق دن سیائو بین ، بصورت متحد و تنگاتنگ ، به مبارزه با باند 4 نفره سوپر چپ چیانگ چینگ بر می خیزند

.. در سال 1976 که آخرین سال انقلاب فرهنگی بود ، هم رفیق چوئن لای و هم رفیق مائو تسه دون ، دارفانی را وداع می گویند و مردم چین به سوگ می نشینند

اما توده های خلق ، اندوه عظیم خودرا بنا بر خواست حزب ، به مبارزه با باند 4 نفره ادامه دادند .. و سرانجام با دستگیری باند 4 نفره و تصفییه کامل عناصر وابسته به آنها از تمام مراکز حزبی و دولتی ، مرحله دوم انقلاب با پیروزی قطعی مارکسیست لنینیست ها پایان یافت .. رهبری حزب به مدت یکسال به رفیق هواکوفنگ رسید و از ان پس ، رهبری اصلی حزب به رفیق دن سیائو بین رسید و سیاست نوین اقتصادی ( نپ ) لنین ، با ویژگی های خاص چین به مرحله اجرا درآمد …

حال برگردیم به چند و چون سیستم فکری باب آواکیان :

باب آواکیان ، که به قول خودش ، 40 سال در باب جنبش بین المللی کمونیستی وموج اول انقلابات کمونیستی تحقیق و تفکر کرده است ، اصرار دارد که به مخاطبانش بقبولاند که گویا رفیق مائوتسه دون در مرحله دوم انقلاب فرهنگی با دارو دسته چیانگ چینگ همراه و متحد بوده است ..

چرا وقتی از باب آواکیان سئوال می کنیم ، مشخصا ، چه تصمیمات مشترکی بین رفیق مائو تسه دون و چیانگ چینگ علیه دن سیائوبین و رفقایش در مرحله دوم انقلاب فرهنگی اتخاذ شده ؟ ، باب آواکیان و پیروانش سکوت می کنند ؟

باب آواکیان و پیروانش ، نه تنها از جواب به این سئوال بسیار حساس و کلیدی طفره میروند ، بلکه بجای آنکه بفکر فرو روند و به باز بینی سیستم فکری آشفته حال خود بپردازند ، با غروری کاذب ، همان نقل قول تکراری و کهنه چیانگ چینگ را در سخنرانی ها و رسانه های خود فریاد میزنند :

مقر فرماندهی را بمباران کنید ..

در بخش دوم مانیفست باب آواکیان و پیروانش ، صحبت ازین میشود که دن سیائو بین ، مناسبات سرمایه داری را در چین حاکم کرده است ..

حال ببینیم رفیق دن سیائو بین در چین چه کرده است که غیظ باب آوکیان را بالا آورده است ؟

واقعیت آنست که تمام رهنمود هایی که رفیق دن سیائو بین برای برپایی اقتصاد نوین گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم به میان آورده است ، دقیقا همان رهنمود هایی است که لنین ، بعد از پیروزی انقلاب اکتبر روسیه ، تحت عنوان اقتصاد نپ آورده است ..

لنین ، با توجه به اینکه روسیه ، کشوری عقب افتاده است ، طرح سیاست اقتصادی نوین ( نپ ) را که بر پایه 4 اقتصاد مختلط ، یعنی اقتصاد سرمایه داری ، افتصاد سوسیالیستی ، اقتصاد پدر سالاری ، و اقتصاد تعاونی است ، در حزب بلشویک در پیش گرفت ..

علاوه براین ، لنین در مقالات بسیار و سخنرانی های متعدد ، بار ها و بار ها ، ازسرمایه داران اروپایی و امریکایی دعوت کرد که به روسیه بیایند و سرمایه گذاری کنند ..

هدف لنین از اینگونه مقالات و سخنرانی ها چه بود ؟

هدف لنین این بود تا روسیه ، از این هلاکتگاه عقب افتاده نجات یابد ..

هدف لنین این بود که تکنولوژی پیشرفته غرب را به روسیه منتقل کند و سرانجام پایه مادی و تکنیکی سوسیالیسم را فراهم نماید ..

لنین بخوبی می دانست که بدون ایجاد چنین پایه مادی و تکنیکی ، امکان پیروزی سوسیالیسم وجود ندارد ..

البته ، هم لنین در سال 1924 ، یعنی در سن خیلی پائین درگذشت و فرصت نکرد تا طرح نپ را دنبال کند ، و هم امپریالیسم انگلستان که مبنای استراتژی جهانی خودرا محاصره اقتصادی ، سیاسی و نظامی همه جانبه اتحاد شوروی قرار داده بود ، این امکان را که سیاست نپ اجرا و پیگیری شود ، از بین برد ..

مگر رفیق دن سیائو بین ، چه چیزی گفته است ؟ و چه کاری کرده است که لنین نگفته است ؟ و نکرده است ؟

پس چگونه شده است که لنین ، با همان طرح نپ و دعوت های مکررش از سرمایه داران اروپایی و امریکایی ، همچنان در کنار مارکس و انگلس ، آموزگار بزرگ پرولتاریا ست ، ولی دن سیائو بین با همان طرح نپ و دعوت هایش از سرمایه داران اروپایی و امریکایی ، خائن و رویزیونیست است ؟

گناه رفیق دن سیائو بین در اینست که عمرش از عمر لنین بیشتر بود و شرایط جهانی هم در دوران رهبری او بگونه ای دیگر بود ..

اینست نتیجه 40 سال تفکر و تعمق باب آکیان پیرامون « علل شکست موج اول انقلابات کمونیستی «

حال بپردازیم به بخش سوم مانیفست باب آواکیان و پیروانش :

در این بخش ، باب آواکیان ، نقل قول هایی از کتاب » چه باید کرد ؟ » لنین می آورد ، اکونومیسم در جنبش کارگری و کمونیستی را بدرستی و استادانه توضیح و افشاء می کند ، و از ضرورت بسیج و سازماندهی توده ای با هدف و برنامه کمونیستی سخن بسیار می گوید ، که البته همگی آنها هم صحیح است ..

اما راز اصلی از مطرح کردن اینگونه مطالب دلپذیر و کمونیست پسند در بخش سوم مانیفست باب آواکیان و پیروانش در چیست ؟

رابطه بین بخش سوم با بخش اول و دوم مانیفست باب آواکیان چیست ؟

ما باید بتوانیم پاسخ این سئوال خیلی مهم را بدهیم ..

چنین رازی ، هیچ چیز نمی تواند باشد مگر تزیین کردن و معماری دیوار عظیمی که باب آواکیان ، آجر نخستینش را از همان ابتدا ، کج گذاشته و این دیوار تا بالا ترین نقطه اش ، کج و معوج ، و غیر قابل استفاده درآمده است ..

در واقع ، باب آواکیان اصرار می ورزد که این دیوار کج و معوج باید پایدار بماند و همگی مهندسان و معماران جهان باید این چنین دیوار بسازند .. دیواری با آجر کج و معوج اولش ، ولی با آجر های بسیار شیک و زیبا ی بعدی اش .. پس پیش به سوی برپا کردن دیوار های کج و معوج ، ولی فریبنده و دلپذیر ..

بله ، ابتدا باید انقلاب فرهنگی بزرگ پرولتاریایی چین را وارونه نشان داد .. رفیق دن سیائو بین را خائن و رویزیونیست معرفی کرد .. و چین را کشوری سرمایه داری ، و حتی اگر بشود ، سوسیال امپریالیستی قالب کرد .. این میشود نخستین آجر سیستم فکری باب آوا کیان

سپس قطعات دلپذیر و کمونیست پسندی از آثار تئوریک لنین و رفیق مائو تسه دون در بخش سوم مانیفست گنجاند تا به برکت بخش سوم مانیفست ، امکان پذیرش کل سیستم فکری باب آواکیان مقدور گردد ..

آواکیانیست های ایرانی هم مرتبا تلاش می کنند که بهر قیمت شده ، آواکیانیسم را در ایران جا بیاندازند .. اما هر چه در این زمینه تلاش می کنند نتیجه ای نمی گیرند ..

آواکیانیست های ایرانی می بینند که در ایران ، بازار فحاشی به چین داغ است و اکثریت چپ های ایران بویژه بقایای پیرو جرنی و احمد زاده دوست دارند که سخنان ضد چینی بشنوند .. پس آواکیانیست ها وسوسه می شوند که با تمام قدرت ، بذر آواکیانیسم را در کشتزار های چپ ایران ، بویژه بقایای جزنی و احمد زاده بکارند و آنها را آبیاری دهند ..

اما آواکیانیست ها در محاسبات خود ، باز هم اشتباه می کنند .. زیرا چپ های ایران ، که اکثریت آنان ، بقایای پیرو جزنی و احمد زاده هستند ، آنقدر در تارعنکبوت کیش شخصیت جزنی ، احمد زاده ، پویان ، و حمید اشرف اسیر شده اند که حوصله مطالعه دیوار کج و معوج باب آواکیان را ندارند ، چه رسد به اینکه آنرا مطالعه بکنند ، آنرا بپذیرند و در اشاعه آنهم تلاش کنند ..