مراسم و یادبودها

سال نو را با امید و نشاطی ٔپیکارجویانه آغاز کنیم

سالی که گذشت ، برای مردم میهن ما، این سال نیز با درد و رنج فراوان به آخررسید . تجربه چهار دهه گذشته حکومت جمهوری اسلامی ایران ، این حقیقت را به روشنی نشان می دهد که در سایه این حکومت درد و رنج مردم را پایانی نیست و از این حاکمان امید فرجی انتظار نمی رود. آنان نه تنها رفاه و امنیت زندگی چیزی به ارمغان نمی آورند، بلکه سد راه پیشرفت و آزادی مردم میهن ما هستند .
حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی ماهیتا دشمن طبقه کارگر و آزادی است به معنای وسیع کلمه چون انحصارگر و واپسگر است . ضد دانش وعلم وآگاهی است. و این امر در ایدئولوژی و جهان بینی آن نهفته است .
  اما طی سالی که گذشت ، در میهن ما کارگران و زحمتکشان ، فرهنگیان و اقشارتهی دست ، بارها زبان به اعتراض گشودند، و از وضعیت رندگی کاری ومعیشتی ، فقر و تنگدستی و نابسامانس های اداری ، و درخواست حقوق معوقه چندین ماهه خود را طلب نمودند و نظام حاکم را مسبب همه این اقدامات ضد انسانی دانستند.
دریک دهه اخیر، ما شاهد رشد و اعتلای جنبش های مردمی و اجتماعی فراوان علیه رژیم واپس گرا ی جمهوری اسلامی بوده ایم که ، خود مرحله نوید یخش جدیدی در نبرد بر ضد نظام حاکم و سیاست های عوام فریبانه آن می باشد طنین اعتصابات کارگران بزرگ ترین کارخانه های کشور، جنبش عمومی فرهنگیان برای احقاق حقوق پای مال شده خود ، جنبش آزادی خواهانه و مترقی زنان کشورهمه وهمه در سرتاسر فضای ایران شنیده شد . در مقابل این همه اعتراضات گسترده و حق طلبانه اکثریت مردم ، رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی سیاست تهدید و ارعاب ، شکنجه و زندانی نمودن نمایندگان و رهبران آنان را، پیش گرفت . احکام بیدادگاههای رژیم جمهوری اسلامی ، حاکی از قساوت و بی رحمی ، بی فرهنگی وضد انسانی، و ضدقانونی بودن این رژیم جهل و سرمایه است .دهها و صدها فرزندان مردم به جرم اعتراض به اینهمه بی قانونی ها و ضد قانونی ها به حبس های طویل المد ت محکوم شده اند . هزاران کارگران زحمت کش و مبارز به خاطر حقوق اولیه و پایمال شده خویش پای به میدان مبارزه گذاردند و اکنون با بیکاری روبرو شده اند . نهادهای امنیتی فاشیستی و سرکوبگر رژیم و وزارت اطلاعات با تهدید کارگران به بیکاری وسعی در خاموش نمودن موج اعتراضات کارگری تردیدی به خود راه ندادند .
اکنون با آغاز سال نو ، ره آورد های جدید و وظایف جدیدیی در برابر ماست. مبارزات کارگری همواره در پیش رو قرار دارد . هر روز قشرهای جدیدی از کارگران وزحمتکشان تهی دست به آن می پیوندند . و جنبش های عمومی چون فرهنگیان و زنان به این خیل وسیع و گسترده افزوده می شوند. این مبارزه ای است آشکار با رژیم جمهوری سرمایه داری اسلامی . لاف زدن ها و گزافه گویی های حاکمان رژیم در باره ثبات ظاهری خود، جدی نیست . و از تناقض گویی های رهبران نظام پیداست .
اما مبرم ترین وظیفه کمونیست چیست و کدامند ؟ کمونیست ها اکنون در پراکندگی به سر می برند و به پراکنده کاری مشفولند . اینگونه فعالیت به نفع کمونیست ها و اهداف والای آنان ، به نفع طبقه کارگر واهداف آن نیست . ادامه چنین وضعی کمونیست ها را از طبقه کارگر و اهداف آن جدا گرده و از سوسیالیسم کمونیسم دور می کند. وظیفه ، و فعالیت عملی کمونیست ها ایجاد رهبری مبارزه طبقاتی پرولتاریاست . طبقه کارگر ایران اکنون فاقد رهبری سیاسی است و ضرورت ایجاد آن بیش از پیش به چشم می خورد . از اینرو، و در چنین شرایطی وظیفه کمونیست هاست که سازمان دهی خود را به درجات عالی تری ارتقاء دادها و با حرکت به سوی وحدت کمونیست های ایران برای ایجاد حزب طبقه کارگر، آن را وجهه همت خویش قرار دهند . امید است سال نو برای مردم ایران برای طبقه کارگر، برای همه آزادی خواهان سالی همراه با موفقیت و کامیابی در مبارزه علیه رژیم منحوس جمهوری اسلامی باشد . چنین باد .
                                        پیوند در راه وحدت کمونیست های ایران
                                     اول فروردین یکهزاروسیصد و نود وشش