رسانه ها

راست روی در هلند

holland_wahlen

بر خلاف پیش بینی بسیاری از آنها که خود را صاحب نظران سیاسی مینامند،  ویلدرز ناسیونالیست فاشیست نتوانست به هدف از پیش تعیین شده خود یعنی ۳۰ کرسی و حزب اول شدن در هلند دست یابد و به ۲۰ کرسی رضایت داد.

اما عدم موفقیت ویلدرز پیروزی راست را در هلند لاپوشنانی نمی کند، ویلدرز به هدف از سوی خود تعیین شده اش نرسید اما باید اعتراف کرد رشد چشمگیری داشت، رشد ویلدرز سقوط سوسیال دمکراتها و حزب نئولیبرال حاکم بود.

اگر حزب سبز چپ را واقعا بتوان حزب عدالت خواه خواند که در این مطلب شک کم نیست،  هیچ حزب عدالت خواهی واقعا در هلند رشدی موثر از خود نشان نداد با وجود اینکه حزب راست حاکم با ۳۰ کرسی بایست نخست وزیر را معرفی کند اما قادر نیست به تنهائی دولت تشکیل دهد.

حزب کار متحد سابق حزب حاکم علاقه ای به همکاری با دولت جدید ندارد و سوسیال دمکراتها دیگر عددی نیستند.

احتمالا ویلدرز فاشیست رهبر اپوزیسیون خواهد شد و دولت راست نئولیبرال با یافتن متحدین جدید تشکیل دولت دست راستی را خواهد داد .

تمام این اتفاقات نشان پیروزی راست در هلند است و دلیلی برای ابراز خوشحالی از نتایج بدست آمده درانتخابات وجود ندارد.