مراسم و یادبودها

فراخوان برای تظاهرات و راهپیمایی » ضد راسیسم و تبعیض نژادی » روز شنبه 18 مارس در آمستردام

فراخوان

فراخوان برای تظاهرات و راهپیمایی » ضد راسیسم و تبعیض نژادی » روز شنبه 18 مارس در آمستردام ، میدان دام » میدان بورس»

راهپیمایی از این مکان ساعت 13 شروع شده و در میدان » دآک وُرک » (مجسمه کارگر) ختم شده و در آنجا مانیفست های شرکت کنندگان خوانده میشود. این تظاهرات به وسیله 14 سازمان و ارگانهای پیشروهلندی ومهاجرینِ هلندی سازماندهی شده شده است. 

به این تظاهرات به پیوندیم.

از طرف :

کمیته هماهنگی نیروهای چپ و کمونیست( هلند)