مراسم و یادبودها

بیانیه مشترک حزب کمونیست ترکیه و حزب کمونیست جدید هلند

بیانیه مشترک حزب کمونیست ترکیه و حزب کمونیست جدید هلند

به زحمتکشان هلند و ترکیه

 
منبع: شبکه همبستگی

تارنگاشت عدالت

بین دو کشور بحرانی در جریان است که بی‌کفایتی سیاستمداران را منعکس می‌نماید، بحرانی چنان شدید که سال‌ها ندیده ایم. اکنون، آن‌ها با تحریک و بازی با احساسات ناسیونالیستی در میان مردم سعی می‌کنند از این تنش که تشدید می‌شود، بهره‌بردای سیاسی بکنند.

اما، ما می‌دانیم سیاستمدارانی که قهرمانان این بحران هستند-بحرانی که بُعد رسوایی یافته- به زحمتکشان خود حمله کرده اند و امضای خود را زیر سیاست‌هايی قرار داده اند که با زور حقوق پرولتاریا را زیرپا می‌گذارد. هر دو طرف طبقه بورژوازی و انحصارات استثمارگر را نمایندگی می‌کنند.

اردوغان و دولت حزب عدالت و توسعه به نظر می‌رسد به آفرینش یک «دشمن خارجی» خو گرفته اند و با نومیدی غرق در روند همه‌پرسی شدند. در سمت دیگر، دولت هلند ترجیح می‌دهد برای غلیه بر بحرانی که اتحادیۀ اروپایی گرفتار آن است با کارت بیگانه‌هراسی بازی کند.

ما، حزب کمونیست جدید هلند و حزب کمونیست ترکیه، زحمتکشان‌مان را به همکاری و نیفتادن به دام سیاست‌های سخیف و منحط بورژوازی فرا می‌خوانیم.

و تحت این شرایط،

یک‌بار دیگر اعلام می‌کنیم که در مقابل سیاست‌های امپریالیستی اتحادیۀ اروپایی ایستاده ایم.

این فاکت را خاطرنشان می‌کنيم که فقط با اتحاد پرولتاریا می‌توان نژادپرستی را متوقف ساخت.

تأکید می‌کنیم که با آگاهی انترناسیونالیستی علیه هر عمل محدود‌کنندۀ حقوق طبقه کارگر و کارگران مهاجر مبارزه خواهیم کرد.

ما غیرممکن بودن یک سرمایه‌داری بهتر و ضرورت تشدید مبارزه برای تنها گزینه، سوسیالیسم را، یادآور می‌شویم.

حزب کمونیست جدید هلند و حزب کمونیست ترکیه

https://drive.google.com/file/d/0B-PP8SlF2WQEdnhScGtyY1E0bFBnODg3bkVsTWdCUEF6bEZZ/view