کتاب های انتخابی, سرتیتر

جلد سوم کاپیتال مارکس – فصل ۵۰