مراسم و یادبودها

 رهائی زن خواستار انقلاب است، هرچیز دیگری توهمی بیش نیست!

8 مارس 1917 –  اولین روز انقلاب – روز زن
8 مارس2017 –  رهائی زن خواستار انقلاب است، هرچیز دیگری توهمی بیش نیست!
جهان به اکتبر نوینی نیازمند است!
هزاران کارگر زن خشمگین در پتروگراد/روسیه، 8 مارس را به یک اعتصاب عمومی تبدیل کردند. آنها باطرح خواست «صلح و نان» و «برقراری قدرت شوراها»، نشانههای انقلاب فوریه 1917 و آغازانقلاب اکتبررا که برپرچم آن «رهائی زن از بردگی سرمایهداری وخانگی حک شدهبود بشارت دادند. درفاصله دوماه بعد از سرنگونی دولت بورژوازی در اکتبر1917، شوراهای کارگران ودهقانان(Sowjets) قوانین پدرسالاری رژیم تزاری را برچیدند  و بفاصله دوسال برابری زن و مرد را در تمامی حوزههای اجتماعی اعلام کردند. طبیعی است که این کافی نبود. جنبش کمونیستی زنان کارگران و دهقانان در زندگی روزمره به حقوق برابر دست یافتند  و تمامی ساختار پدرسالاری دگرگون شد! شرکت در تولید اجتماعی، در سیاست وسازماندهی اجتماعی کار خانگی وتربیتی، ایجاد سالنهای غذاخوری ، کمونها، مهدکودک / کودکستان، آغازانحلال خانواده کوچک ، مبارزه قاطع با عظمتطلبی مردانه، تمامی قدمهای بزرگی به برای رهائی زنان بود.
جهان 100 سال بعد در 8 مارس 2017- در چه وضعیتی است؟ زنان کارگر همانند گذشته بطور مضاعف مورد سرکوب و بیحقوقیاند، خشونت جنسی علیه زنان در جنگها و زندگی روزمره سرمایه داری، در خانوادههای کوچک همانند گذشته اعمال میشود . جنگهای نیابتی در آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و خاورمیانه همچنان شعلهورند. فقر، گرسنگی وبیکاری و آوارگی،به سرنوشت میلیونها زن ستمدیده تبدیل شدهاست. حتی درکشورهای اروپای غربی که خود را» دمکرات » میدانند ،  زنان هنوزاز نظر حقوقی دراکثر وجوه اجتماعی در مقایسه با مردان شدیداً مورد تبعیض قرار میگیرند: بعنوان زنی که پرورش کودک را به تنهائی بعهده دارد، بعنوان کارگر و کارمند در مشاغل مختلف، در تحصیل وغیره .
پدرسالاری وسوء استفاده جنسی از کودکان همانند گذشته درخانوادههای کوچک برقرار است. خشونت علیه و اذیت آزار دگرباشان جنسی که نرمهای جبری» رابطه جنسی زن ومرد» را برنمیتابند و دارای تمایلات جنسی: مانند  زنان ویا مردان همجنسگرا و یا انسانهای که  دارای خصلت ترانس  ادامه دارد.
درزمانی که رقابت مبارزاتی قدرتهای بزرگ جهانی برای برتری  – ایالات متحده آمریکا، آلمان، روسیه، چین و غیره، تضادهای طبقاتی را در سطح جهان رشد دادهاست، حاکمین همچنان به راسیسم، عظمتطلبی و فاشیسم دامن میزنند. چرا؟ برای اینکه ذهن»مردم خود» را برای جنگ، تفرقه و سلطه بر دیگر خلقها آماده سازند.
ادعای» تمایل به راست» یک توضیح سادهلوحانه از پیشتازی ایدئولوژیهای کاملاً  فاشیستی است که در هندوستان یا آمریکا و یا اروپا براه افتاده است، که همگی در جبههای وسیع –  دریک چیزاشتراک دارند: تحریک علیه مهاجرین و پناهندگان پخش تفکرات زن ستیزانه: رجعت به خانه وآشپزخانه ممنوعیت سقط جنین و تعقیب دیگر باورمندان مذهبی و جامعههای قومی، و دامن زدن به انسان سرورسالاری.
انقلاب؟ بله! حتی 100 سال بعد از انقلاب اکتبر تنها جواب به بربریت امپریالیسم مبارزه جهت رهائی ، سرنگونی نظام سرمایهداری و تغییرات بنیادی انقلابی است!
ما در 8 مارس، همبستگی تمامی زحمتکشان زن را با جنبشهای رهائیبخش درسرتاسر کره زمین به نمایش میگذاریم! زمان برای مقاومت بیشتر فرا رسیدهاست! این جهان آنگاه میتواند جهانی دیگر گردد، که  وضعیت موجود را کاملاً مورد سوال قراردهیم! اصلاحات آری ولی تنها انقلاب قادر به دگرگونی اساسی است! زنان! خود را برای انقلاب سازماندهی نمائید وتشکلات کمونیستی را تقویت کنید!
ساختمان سوسیالیسم دراتحاد جماهیر شوروی در دهه 1950 با برآمد ساختارجدید واژگون شد. پیروزیهای چشمگیر در شوروی و همچنین شکستهای سخت واشتباهات اساسی، از جمله نکات مورد بحث در یادبود صدمین سالگرد انقلاب اکتبرمیباشند. هدف ما آموزش هرچه بیشتر است تا دردور بعدی بهتر عمل نمائیم!                                                               8 مارس 2017 
سرمایهداری و امپریالیسم آینده را نابود میکنند! سوسیالیسم موجب رهائی است !
پرولتاریا وزنان تحتستم متحدشوید!
**********
 
ساختمان سوسیالیستی دولت تنها در اقتصاد وجامعه  پایههای تغییر ناپذیر برای آزادی و برابری کامل زن را بنا نمیکند، این فقط کافی نیست که درقانون اساسیش، در قوانین کاری، در قوانین زناشوئی، و در تمامی دیگر مقرارات عمومی معتبرش، القاء سلطه مناسبات کاملاً کهنه را برسمیت بشناسد. او میبایست بنا بماهیت و اهدافش ازاین فراتر رفته ، و بیشتر کارکند، تا اینکه آزادی و برابری زن را در تمامی حوزهها به واقعیتی قابل لمس و دسترسی تبدیل نماید.     کلارا ستکین، 1933
 
در جمهوریهای سوسیالیستی کارگری برعکس قبول وظایف کارعمومی و بموازات آن ایجاد شرایط جدید زندگی ، بعنوان مثال افزایش بودجه کمونهای جمعی، بمعنای پایه گزاری یک بنیاد محکم برای آزادی آینده زن است…..فقط زمانیکه طبقه کارگر قدرت را در دولت بدست آورد و زنان کارهای مفید انجام دهند، میتوان به سلب اختیارهزاران ساله زن بدون بازگشت به گذشته خاتمه داد.
                                                                                          الکساندرآ کولونتای، 1921
تذکر: این اعلامیه توسط سازمان <باوجود همه اینها- مارکسیست – لنینیست> تهیه شدهاست. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس این سازمان رجوع نمائید!
 
Postfach 48, 73550 Waldstetten * trotzalledem1@gmx.de *  www.trotzalledem1.ml
V.is.d.P. : H. König, Kafkastr.56, 50829 Köln
 
ترجمه وتکثیر<یکی ازفعالین چپ در وین – اتریش >
Kontaktadresse: Iran-Rat, Amerlinghaus, Stiftgasse 8, A-1070 Wien
email: linksaktivist@gmx.at