گوناگون, سرتیتر

«ناممکن»

ali_rasouli

نمی‌شود

ماهِ افتاده بر دریا را

از امواج، از توفان

جدا کرد.

نمی‌شود

زیبایی را از چشمان تو 

گل را از کوهستان
و دلتنگی را از من

جدا کرد…

نمی‌شود

فریاد را از لب
باران را از کوچه

درخت را از برگ

و پاییز را از درخت

جدا کرد.

محبوب من

نمی‌شود نان را از انقلاب
ظلم را از آنان
تو را از من
و

امید را از ما

جدا کرد:

_ امید

امید محبوب من

امیدِ زیبا

همان که شبی بر در می‌کوبد

می‌خندد

و خواهد گفت: دیگر روز است…

«علی رسولی»_اورست

http://alirasoli.com/

https://www.facebook.com/ali1917