دریافتی

ثروت  هشت میلیاردر از ثروت نصف جمعیت جهان‌ بیشتر است؟!

حسن رحمان پناه

بنیاد بین‌المللی برای ریشه‌کن کردن گرسنگی ، فقرو بی عدالتی مخفف به «اکسفام » کە سال ١٩٤٢ بنا نهادە شد و دفتر مرکزی آن در «اکسفورد انگلستان» و متشکل از ١٥ سازمان در ٩٨ کشورجهان است ، گزارش خود در بارە فقر و ثروت در جهان را منتشر کردە است. این گزارش کە قبل از آغاز نشست «مجمع جهانی اقتصاد» در (داووس سویس) کە سالانه در این شهر برگزار می شود انتشار یافتە است.  گزارش  که عنوان «اقتصادی برای ۹۹ درصد را بر خود دارد » نوشتە است کە » ٨ مرد ثروتمند جهان در سال گذشته در مجموع ۴۲۶ میلیارد دلار درآمد داشتند که این میزان ثروت بیشتر از درآمد نیمی از جمعیت جهان است.» به گزارش این نهاد بین المللی  ٣،٦ میلیارد نفر از جمعیت جهان در مجموع ۴۰۹ میلیارد دلار ثروت دارند.»

گزارش و محاسبات آکسفام بر آمار و داده‌های جهانی «کردیت سوئیس، شرکت چندملیتی خدمات مالی و بانکداری سوئیس» در سال ۲۰۱۶ میلادی متکی است. میزان دارایی میلیاردرهای جهان نیز از فهرست میلیاردرهای نشریه» فوربیس» در ماه مارس ۲۰۱۶ برگرفتە شده است.

همچنین و بنا به گزارش آکسفام «یک درصد افراد ثروتمند جهان ٥٠،٨ درصد مجموع دارایی کل جهان را در اختیار دارند . این میزان از سرمایە  بیش از میزان ثروت ۹۹ درصد باقی مردم جهان است است.همچنین طبق این گزارش » نیمه فقیرتر جمعیت جهان کمتر از یک درصد (١٦ ،. درصد) دارایی جهان را در اختیار دارند. »

به گزارش این نهاد جهانی، نابرابری اجتماعی در کشورهای ثروتمند عمیقتر شدە است . برای  مثال در» آلمان ۳۶ میلیاردر به همان مقدار دارایی دارند که نیمی از فقیرترین مردم کشور در اختیار دارند.»

یکی از مدیران آکسفور در آلمان به نام «یورن کالینسکی» می‌گوید  » در بسیاری نقاط دستمزد واقعی کاهش یافته در حالی که درآمد مدیران و سهامداران هر سال افزایش می‌یابد.» نامبردە در بیان علل تشدید فقر از یک سو و ازدیاد ثروت از سوی دیگر می گوید » در بسیاری از شهرها نیز بودجه کافی برای آموزش و بهداشت وجود ندارد، زیرا افرادِ بسیار ثروتمند و شرکت‌های چندملیتی از پرداخت سهم مالیاتی خود سر باز می‌زنند.»

راە حل اکسفام برای پایان دادن به این شکاف عظیم اجتماعی «تهیە فهرست سیاهی از پناهگاه‌های مالیاتی و اعمال  تحریم‌های سخت علیه فرار از مالیات و افزون بر آن افراد ثروتمند به طور کلی مالیات بیشتری پرداخت کنند.» راە حلی کە میتواند کاهش دهندە درد باشد و حالت مسکن موقت دارد ، اما علاج اصلی و پایان دهندە به رنج مداوم و تشدید آن در طولانی مدت نه در حال و نه در آیندە نخواهد بود.

در گزارش سال ٢٠١٥ آکسفام » دارایی ۶۲ نفر از ثروتمندترین افراد جهان معادل دارایی نیمه فقیرتر جمعیت جهان بود» . اما در گزارش امسال این نهاد ، تعداد  ثروتمندانی کە در سال قبل به اندازە نیم ساکنین کرە زمین ثروت داشتند  از ٦٢ نفر به  ٨ نفر کاهش یافتە است کە بیانگر ثروتمندتر شدن جمع محدودتر و فقیرتر شدن تودە بسیار عظیم تری از ساکنین کرە خاکی است.

نتیجە بلافصل تل انبار شدن ثروت در دستان اقلیت محدود و فقر و گرسنگی در طول حیات و زندگی «٩٩درصدیها» عبارت است از «

١_ ٨٠٠ میلیون انسان در جهان از گرسنگی رنج می برند.

٢_ براساس اعلام سازمان خوابار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اکنون حدود یک میلیارد نفر در جهان از سوء تغذیه رنج می برند.

٣_ هر شش ثانیه یک کودک بر اثر گرسنگی می میرد.

٤_ به گزارش‌ «سازمان بهداشت جهانی» سالانه نیم میلیون (٥٠٠٠٠٠)زن باردار در نقاط مختلف جهان بر اثر عوارض ناشی از بارداری و زایمان می‌میرند که اغلب این موارد مرگ و میر قابل پیشگیری و کنترل هستند.

٥_ سالانه بیش از 2 میلیون کارگر جان خود را بر اثر بیماری های ناشی از مواد سمی و حوادث روزمره محیط کار از دست می دهند. 

٦_  در حدود دویست وپنجاه میلیون کودک زیر پنج سال در کشورهای در حال توسعه هنوز فاقد شناسنامه هستند .

٧_ حدود یکصدو پنجاه میلیون کودک در کشورهای مختلف جهان کودکان کار تلقی میشوند.

٨_ حدود ۲۵۰ هزار کودک در حداقل ۱۹ کشور در قاره‌های آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین در گروه‌های مسلح یا به عنوان سرباز حضور دارند. بیش از ۵۰۰ هزار کودک آواره سوری در ترکیه به سر می‌برند.

٩_ صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در آخرین گزارش خود هشدار داد در حال حاضر سه میلیون و ۶۰۰ هزار کودک عراقی یعنی یک سوم کودکان این کشور، در نتیجه جنگ‌های اخیر با آسیب‌های گوناگونی نظیر تجاوز، آزار جنسی، ربوده شدن، شرکت اجباری در جبهه‌ها، مجروح شدن و مرگ روبرو هستند.

١٠_هر روز ۱۰ نفر در سراسر دنیا قربانی مین های زمینی می شوند. یعنی در هر سال حدود ۴۰۰۰ انسان توسط مین های زمینی کشته یا مصدوم می شوند. هم اکنون ۶۰ کشور جهان آلوده به مین است . ایران بعد از کلمبیا دومین کشور خطرناک از لحاظ کاشت مین است.

١١_ طبق گزارش سالانه «آژانس پناهجویان سازمان ملل» تعداد آوارگان که در سال ٢٠١٤، ٥ / ٥٩میلیون نفر بوده طی یک سال ، در سال ٢٠١٥ به ٣/ ٦٥ میلیون تن افزایش یافتە است. سال ٢٠١٦ این وضعیت را وخیم تر نمود.

آمارهای بیان شدە کە در جهان مجازی منتشر و قابل دسترس است ، تنها گوشەهای محدودی از نتیجە تعمیق شکاف ثروت و فقر و حاکمیت اقلیت استثمارگر به اکثریت استثمار شوندە است . جنگ در ابعاد وسیع و گستردە آن ، با استفادە از پیشرفتەترین سلاحهای مرگ بار، تخریبی و ویران کنندە محیط زیست ، یکی از نمودهای برجستە چهرە نظام کنونی سرمایەداری امپریالستی در جهان امروز است . فارغ از دو جنگ تحمیلی اول و دوم جهانی توسط قدرتهای امپریالیست بر بشریت با ابعاد وحشتناک تلفات(بیش از ٨٠ میلیون کشتە و مجروح) در رقابت های بین المللی بر سر تقسیم مجدد جهان و دسترسی به منابع طبیعی و انسانی بیشتر ، هم اکنون نیز جنگ وحشتناک عراق ، سوریە، یمن ، لیبی ، افغانستان و برخی جاهای دیگر ، همراه با مرگ و کشتار وسیع، مصدومیت و آوارگی دهها میلیون انسان  و رواج و گسترش تروریسم ، بخشی جدایی ناپذیر از جهان میلیاردرها و حاصل انباشت ثروت و جهانی شدن فقراست.

فقر و ثروت دو روی یک سکە در جهانند. ثروت در جامعە و انباشتە شدن آن در دستان اقلیتی بسیار کوچک و انگشت شمار ، حاصل رنج و استثمار اکثریت عظیم جامعە ، یعنی چند میلیارد انسان کارگر و ستمکش است کە چیزی برای بقا و زندە ماندن به جز فروش نیروی کار خود ندارند. بر خلاف تبلیغات و تصورات بورژوازی و دولت های حامی آن(کمیتە اجرایی)، ثروت موجود در جامعە نە خدادای ، نه محصول درایت و توانایی فردی و لیاقت و کاردانی میلیاردرها ، بلکە حاصل استثمار و کار شبانه روزی اکثریت کارگران جامعە در خدمت اقلیت حاکم است. به عبارت دیگر اگر چە ابزار تولید در دست سرمایەداران است، اما آنچە برانباشت خیالی  سرمایە آنان افزودە و می افزاید ، دستان توانمند کارگران است کە خود متفرق و پراکندەاند. کارگران و اکثریت جامعە از حاصل لطف و مرحمت سرمایەداران زندگی نمی کنند ، بلکە برعکس آن ، زندگی انگل وار سرمایەداران و دولت و نهادهای سیاسی و نظامی آن ، محصول کار و عرق جبین کارگران است. پرداخت دستمزد روزانه به اکثریت جامعە کە بورژوازی شیادانه آنرا «تآمین زندگی جامعە » می نامد،  در واقع پرداخت مصارف تهیە وسایل معیشتی کارگران و ستمکشان برای حفظ خود و بقای الزامی نسل اش در خدمت میلیاردرها است.  علت انباشتە شدن ثروت و فقر نیز در این جهان نابرابر طبقاتی در همین حقیقت سادە نهفتە است.

راە حل برون رفت از وضعیت کنونی ، انطور کە اکسفام  پیشنهاد کردە یعنی » «جلوگیری از فرار مالیاتی یا پرداخت مالیات بیشتر میلیاردرها» نیست ، بلکە خلع مالکیت از آنان و نظام طبقاتی وابستە به آن ، بازگردان مالکیت واقعی به سلب مالکیت شدەگان، یعنی طبقە کارگر و استثمار شدە است. به نوشتە مانیفست حزب کمونیست «شرط اساسی برای وجود و سیادت طبقە بورژوازی عبارت ازانباشته شدن ثروت در دست اشخاص و تشکیل و افزایش سرمایە است . شرط وجود سرمایە نیزکارمزدی است.»

امروز از هر زمانی بیشتر ، میلیاردرها و دولت های حاکم و مدافع آنان و بطور کلی نظام طبقاتی سرمایەداری، بشریت را به سوی تباهی و نابودی سوق می دهند. جنگ ، آوارگی، تروریسم و رشد بنیادگرایی مذهبی ، راسیسم و نژادپرستی ، شکاف های عمیق طبقاتی ، اجتماعی و جنسیتی ، تنها نمودهای این مناسبات هستند. راە حل بنیادی پایان دادن به وضع موجود ، به حاکمیت ١ درصدیها  علیە ٩٩درصدیها، اصلاح و تزئین ویترین کثیف و خون الود مناسبات سرمایەداری نیست ، بلکە به گور سپردن آن توسط گورکنش پرولتاریای جهانی است. در حاکمیت طبقە کارگر «به جای جامعە کهن بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتی اش، اجتماعی از افراد پدید می آید کە در آن ، تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادنه همکان است» (مانیفست حزب کمونیست) . لذا تنها در چنین جامعەای است کە ثروت ٨ میلیاردر برابر با ثروت ٣ و نیم میلیارد انسان نخواهد بود. تنها در چنین جامعەای است کە به بورژواها و میلیاردرها آموزش دادە خواهد شد کە زندگی انسانی و شرافتمندانه داشتە باشند و به «هرکس به اندازە نیازش و هرکس به اندازە کارش» حق استفادە از ثروت و امکانات عمومی جامعە را خواهد داشت. اما سرنگونی نظام سرمایەداری و رسیدن بە جامعە سوسیالیستی، نه امری خودبخودی و جبر تاریخ ، بلکە حاصل پراتیک اگاهانه ، سازمانیافتە و متشکل گورکنان نظام سرمایەداری است . در این نبرد جهانی سهم خود را ادا نمائیم .

١٦/ژانویە/٢٠١٧