مراسم و یادبودها

هاشمی رفسنجانی، یکی از معماران حکومت چرک وخون اسلامی درگذشت

 

هاشمی رفسنجانی ، یکی ازکلیدی ترین مهره های رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی در 82 سالگی درگذشت. کارنامه سیاسی 38 ساله هاشمی رفسنجانی در صحنه سیاست ایران چیزی جز توطئه وباند بازی، دزدی وچپاول اموال مردم، خیانت و جنایت ، فقر وژرفش اختلافات طبقاتی نبوده است.

هاشمی رفسنجانی از همان اوان انقلاب بعنوان همدست خمینی جلاد نقشه ترور وامحا فیزیکی مخالفین سیاسی حتا عناصر وجریانات سازشکار ورفرمیستی را که سودایی جزرفرمهای کوچک در …چهار چوب نظام سرمایه داری درسرنداشتند، میکشید ودست به توطئه وترور میزد.

هاشمی رفسنجانی یکی از طراحان «انقلاب فرهنگی اسلامی «، بستن دانشگاهها و سرکوب دانشجویان ایران بود. وی بعنوان یارامام جنایت کارش گام به گام با بسیج نیروهای شبه فاشیستی حزب الله و سپاه و بسیج دست آوردهای دمکراتیک انقلاب بهمن 57 را از بین برد وفضای اختناق سیاسی ایران با کودتای ننگین سی خرداد 60 به اوج خود رسید.هاشمی رفسنجانی از آمران کشتار کمونیستها، انقلابیون و نیروهای ترقی خواه دهه شصت و از طراحان اصلی کشتار سراسری زندانیان سیاسی درتابستان وشهریور 1367 بود.

هاشمی رفسنجانی برای حفظ وتجکیم نظام وتصفیه و سرکوب مخالفین سیاسی ، جنگ را پس از عقب نشینی وشکست ارتش عراق از خرمشهر ادامه داد وخسارت مالی و انسانی عظیمی را موجب گردید .

در دوره ریاست جمهوری وی بود که چترعملیات تروریستی و قتل افراد اپوزیسیون در خارج از کشور پهن شد و بیش از 200 تن از شخصیتها ،اعضاء ورهبران احزاب و گروهای سیاسی ترور شدند. رفیق حمید رضا چیتگر(بهمنی) عضو رهبری حزب کارایران(توفان) یکی ازاین قربانیان ترور درخارج از کشور بود.

هاشمی رفسنجانی معروف به عالیجناب سرخ پوش رهبری کننده قتل های زنجیره ای وترور نویسندگان وشخصیتهای منتقد ایران است.

هاشمی رفسنجانی نقش تعیین کننده ای درمسند قدرت نشاندن سید علی خامنه ای بعنوان رهبر وجانشین خمینی ایفا کرد وهم اوبود که دخالت سپاه دراقتصاد وقدرت سیاسی را فراهم آورد.هاشمی رفسنجانی معمار اصلی سیاستهای نولیبرالی درقالب تعدیل اقتصادی درایران بود که پس ازسرکوب خونین انقلاب وکشتارسال شصت ودرشوک فرو بردن جامعه به اجرا درآمد. براستی که وی فرزند خلف «میلتون فرد من» در صحنه ایران است و» گور خوابی» وفقر ومصیبت و لگد مال کردن حقوق کارگران نتیجه طبیعی سیاستهای نولیبرالی هاشمی رفسنجانی است که جامعه ایران را به ورطه سقوط کشانده است…………..

امروزمجموعه ضد انقلاب حاکم وهمه کاربدستان «اصلاح طلب میانه رو»برون حکومتی و نو لیبرالهایی نظیر زیبا کلامها تا «چپ های غیرسنتی» چون فرخ نگهدار ها رهبر سازمان فدائیان اکثریت ….وبی بی سی نشینهای مدرن وسکولار، به عزا نشسته و با اظهار تاسف از مرگ این جلاد خونریز وجنایتکاردرسوگ فرورفته اند. براستی که نگرانی از» نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی» بدون عالیجناب سرخ پوش این ملا یای میانه روی ایران می تواند مختص افراد ومحافلی باشد که دراین نظام چیزی برای ازدست دادن دارند. فقط با دفن بختک رژیم سرمایه داری اسلامی است که می توان از

شراین اختاپوس با تمام جنا ح هایش خلاص شد.

خبرمرگ قاتلان فرزندان ایران، نه تنها جای تاسف ندارد، بلکه روزشادمانی مردمان ایران است!

توفان
سخن هفته

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

www.toufan.org

دوشنبه نوزدهم دی ماه نود وپنج