مراسم و یادبودها, سرتیتر

ریشه، نشریه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

risheh

دومین شماره ریشه، نشریه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، منتشر شد

شماره ۲