دریافتی

«بزرگداشت» کورش کبیر وشعارنژاد پرستانه » بر علیه «عربها» – احمد مزارعی

naghd_001_bw

نوشته : احمد مزارعی، دوشنبه یکم آذر 1395

چندی پیش عده ای از هموطنان ایرانی بر سر قبر کورش تجمع کرده که در آنجا شعارهائی نژاد پرستانه بر علیه اعراب داده شد، اینکه چه کسانی برنامه ریزان اصلی این مراسم بوده اند معلوم نیست ، مهم این است که چگونه میتوان از کورش کبیر هم وسیله ای برای خدمت به آمریکا واسرائیل ودرجهت تفرقه وتضعیف ملل مظلوم ومسلمان منطقه ساخت، میهن وملت ما در مرحله حساس وخطرناکی از مبارزات یکصدو پنجاه ساله خود در جهت استقلال وعدالت قرار داردوخوشبختانه در این مسیر پر پیچ وخم بسیاری از برادران عرب ما در منطقه در کنار ما ایستاده اند که جبهه مارا قدرتمند تر وفشرده تر ساخته اند، واز سوی دیگر،همه ما شاهدیم که در مقابل این جبهه قدرتمند تمامی کشورهای استعماری ونوکران منطقه ای آنها نیز به صف شده اند تا نگزارند این مبارزه تاریخی ملت ما وسایر ملل ستمدیده مسلمان ومظلوم به نتیجه برسد، عواقب شوم این سیاست را ما در تحریم جنایتکارانه آمریکا واروپا ی «دموکرات»بر علیه میهن وملت خودمان شاهدیم ،کشتار وتخریب دوکشور عراق وسوریه ، قتل عام گسترده ملت یمن، قلع وقمع ملت بحرین، جنایات بی حدوحصر اسرائیل برعلیه ملت فلسطین وآوارگی بیش از هفت ملیون نفر. چه ساده لوحانه ویا خیانتکارانه خواهد بود که در این میان عده ای بمثابه جغد شوم ، بر علیه اعراب شعار داده ودر مقابل همه جنایات آمریکا ، اروپا واسرائیل خفقان بگیرند، به اینان باید گفت ننگتان باد. 

ما در مرحله بسیار حساسی قرار داریم ،تفرقه وایجاد اختلافات مذهبی ، قومی و طایفه ای برنده ترین سلاحی است که آمریکا، اروپا واسرا ئیل میتوانند مارا لت وپار ونابود کنند وچه خوب که با وعده ووعیدهای سر خرمنی وپخش دلارهای سبز در میان عده ای ساده لوح ویا مزدور ووطن فروش ، آنهارا وادارند تا با ماسک کورش وایرانیگری به میدان آمده وهمه مبارزات تاریخی ما وملل منطقه را بر باد دهند وروز از نو وروزی ازنو.

نگاهی به مبارزات ملل منطقه در راه استقلال وعدالت اجتماعی

محمد علی پاشا در مصرکه یک کشور عربی میباشد

سالهای 1800، این حاکم استقلال طلب دست به اصلاحات گسترده ای در مصر زد وبا ایجاد مراکز آموزشی رایگان، کمک به کشاورزان ودادن امکانات به آنها ، ایجاد مراکز صنعتی وتشکیل نیروی دریائی ، برای مقابله با استعمار به مصاف انگلیس رفت ، اقداماتی که دکتر مصدق سالها بعد در پیش گرفت وبازهم بتوسط همان دشمنان محمد علی پاشا ی امروزی به شکست کشانده شد ، محمد علی پاشا برای ایجاد وحدت میان کشورهای خاور میانه هیئتی را به سوریه فرستاد تا جبهه متحدی بر علیه استعمارگران تشکیل دهد ، محمد علی پاشا در نظر داشت زبان فارسی را نیز در دبستانهای مصر رسمیت ببخشد ، قابل توجه اینکه در همین برهه تاریخی است که یکی از سرمایه داران انگلیسی بنام بارون روچیلد طی نامه ای به پاترسن نخست وزیر انگلستان هشدار میدهد که اولا باید با در پیش گرفتن سیاست تازه ای، از وحدت ملل مسلمان منطقه که مصر آنرا آغاز کرده است جلوگیرد ودوم اینکه دولتی بمثابه «سر پل» وضد عرب ومسلما نان در منطقه بوجود آورد تا بوسیله آن منافع کشورهای سرمایه داری اروپائی برای دراز مدت حفظ شود که اسرائیل این پایگاه استعمارگران ثمره همین سیاست خبیثانه است که البته با وعده بالفور شروع ودر سال 1948، جنبه «قانونی» به خود گرفت، چرچیل در هنگام پیدایش اسرائیل چنین گفت : » یهودیان غده ای سرطانی در گلوی ما بودند ، ما آ نها را به حلق مسلمانان انداختیم». در همین زمان انگلیس با ارسال ناوهای جنگی خود مصر را به محاصره در آورده وبا تحمیل جنگی ظالمانه ، قراردادهای اسارتباری را بر مصر تحمیل واصلاحات مصر را باشکست روبرو ساخت. در ادامه همین مسیروسیاست بود که استعمارگران، عربستان وترکیه را نیز بمثابه اسرائیل دوم وسوم خلق کردند ، ایران نیز قرار بود بمثابه اسرائیل چهارم در منطقه خلق شود ، اما همزمان شدن این سیاست استعمار گرا ن با انقلاب اکتبر بلشویکی در روسیه وافشاگری آنها در مورد تقسیم ایران ، همچنین وجود جنبشهای انقلابی قدرتمندی ، همچون انقلاب تنباکو به رهبری آیت الله شیرازی، انقلاب مشروطه به فتوای ایت الله بهبهانی وطباطبائی و رهبری ودلیریهای دوسردار بزرگ یعنی ستار خان وباقر خان، قیام کوچک خان جنگلی، وجود حزب کمونیست ایران به رهبری حیدر عمو اوغلی در عرصه سیاست ، قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز مانع از آن شد که اسرائیل چهارم در ایران تولد شود.

در سوریه ، عراق ، یمن ، مصر ، بحرین، لبنان وفلسطین همچون ایران انقلابات ، خیزشها ،کوششها ومبارزات بسیار عظیمی بر علیه استعمارگران آمریکائی ، اروپائی ودولت فاشیستی وضد بشری اسرائیل انجام گرفته است، بیاد بیاوریم که جمال عبدالنا صر از مبارزه امام خمینی در سال 1342، حمایت نمود، جنبش فلسطین در سالهای خفقان شاهنشاهی وحاکمیت آمریکا واسرائیل در ایران بوسیله 50000 مستشار ، از مبارزات ملت ایران در راه استقلال وبر قراری عدالت حمایت وکمک نمود، صدها نفر از نیروهای انقلابی ایران به فلسطین رفته وبا از سر گذراندن دوره های آموزشی نظامی خودرا برای مبارزه با شاه خائن وحاکمیت آمریکا درایران آماده کردند.دولت سوریه اولین کشور عربی بود که شجاعانه در جنگ هشت ساله صدام – آمریکا وهمه غرب  بر علیه ایران، در کنار ملت ایران قرار گرفت .

امروز ملتهای ستمدیده منطقه با از سر گذراندن همه فرازونشیبهای شاق ، افتان وخیزان بر پا ایستاده ودست در دست ما نهاده اند تا به کمک یکدیگر برروی پاهای خود با یستیم، این اتحاد میتواند تهاجم فاشیستی آمریکا و اروپا وا سرائیل را درهم بشکند، هیچکس با هیچ بهانه ودست آویزی حق ندارد به این وحدت مبارزاتی و تاریخی خدشه وارد کند، خزعبلات وهذیانها ئی از قبیل اینکه «عربها» در 1500 سال پیش امپراتوری ساسانی را نابود کرده وبه «زنان ایرانی» تجاوز کردند ، تراوشات علیل مغزعده ای بیسواد ویا مزدور است که میخواهند از این هذیانها برای خود کلاهی ببافند.

پنجاه سال دو امپراتوری بیزانس وساسانی تنها برای غارت وجمع آوری مالیات منطقه جزیرت العرب، با یکدیگر میجنگیدند واعراب در زیر سم ستوران این دو امپراتوری له ولورده میشدند، وقتی این دو به هلاکت افتادند، اعراب بر پا خاستند، دوامپراتوری به خصوص ساسانی از درون پوسیده وگندیده شده بود ، خیزش سراسری وعدالتخواهانه مزدکیان عدالتخواه بتوسط انوشیروان ظالم وخونریز درهم شکسته شد ، یمن که تحت الحمایه ایران بود، تبدیل به زندان بزرگی برای عدالتخواها مزدکی شده بود، خسرو پرویز عیاش که «سگ ویوز باشش بقول فردوسی صدو وصد هزار بود» دستور داده بود تا پای سربازان «امپراتوری » را در زیر شکم اسب با زنجیر ببندند تا فرار نکنند زیرا دیگر کسی حاضر به جنگ نبود ، جنگ «ذات السلاسل» یادگار این دوره است ، ما ایرانیها که نباید به هر «سگ وسوتکی» افتخار کنیم، امروز در نتیجه گسترش علوم بسیاری حقایق پنهان گذشته برما آشکار شده است وافتخار ما باید حاوی معنی واقعی این کلمه  باشد، چون در زمانه ای زندگی میکنیم که  واقعیات بر ما حکومت میکنند ونه خیالات ، همه اروپا ، امریکا واسرائیل ومزدوران منطقه ای آنها وبا استفاده از مخرب ترین وکشنده ترین سلاحها، برای به بردگی کشاندن ما به زیر یوغ نظام سرمایه داری ونئو لیبرالیسم وخصوصی سازی آماده شده و به خاور میانه وبرای تقسیم آن هجوم آورده اند، در طرح «خاورمیانه بزرگ» که در «انستیتوی موشه دایان » در اسرائیل ، تهیه شده ، ایران قرار است به هشت بخش تقسیم شده وبرای بهائیان واسماعیلیها نیز دولت تشکیل دهند ودر راس هرکدام از اینها جنرالی آمریکائی مدیریت کند .(بلود بوردر نوشته جنرال آمریکائی رالف پیتر)

سوغات» دموکراسی وحقوق بشرغرب» وترور دانشمندان ملل خاور میانه           

  چند سال پیش دکتر شهریاری وتعداد دیگری از دانشمندان اتمی ایران ، بوسیله سازمانهای جاسوسی غرب از جمله اسرائیل ترور شدند. این ترورها  مشابه ترورهای مختلفی است که توسط سرویس‌های اطلاعاتی غربی و اسرائیل در کشورهای عربی اسلامی منطقه وشمال آفریقا  همچون  عراق، مصر، فلسطین ، لبنان وتونس انجام گرفته است ، هفته گذشته یک دانشمند تونسی که برای ساختن هواپیمای بدون خلبان برای جنبش فلسطین اقدام کرده بود بتوسط موساد ترور شد وروزنامه «ها ارتز» اسرائیل به این ترور اعتراف کرد. ترورهای انجام گرفته در ایران و یا مشابه آن در کشورهای منطقه باید از طرف هر انسان آزادی‌خواه وشریفی محکوم شود. بدون شک دخالت بیگانگان در امور داخلی ما و به ویژه قتل دانشمندان این سرزمین وسایر کشورهای اسلامی، خیانت و جنایت به تاریخ میهن ما ودیگران محسوب می‌گردد ودر خدمت سیا ستهای استعمارگران غربی است که میخواهند به هر نحو که شده سلطه استعماری خودرا تحکیم ببخشند، تحریمهای ظالمانه سی ساله که بدون هیچ دلیلی منطقی بر ملت مظلوم ومقاوم ما اعمال میشود را باید از این منظر نگریست.به گزارشاتی که در  زمینه ترور دانشمندان در عراق وسایر کشورهای عربی اتفاق افتاده است ، توجه فرمائید :

قتل دانشمندان عراقی:
در تاریخ ۱۴/۶/۲۰۰۵، گزارش مستندی در سایت الجزیره (1) در مورد قتل دانشمندان عراقی با این عنوان انتشار یافت: «این است حال و روز دانشمندان عراقی پس از کشتار آن‌ها توسط گروه‌های ترور اسرائیل». در مقدمه این گزارش چنین آمده است: «وزارت خارجه آمریکا گزارشی را در مورد قتل ۵۲۰ دانشمند و ۲۰۰، استاد دانشگاه و آکادمیسین عراقی که به وسیله گروه‌های ترور اسرائیلی به قتل رسیده اند، به اطلاع رییس‌جمهور رسانیده است.»

براساس این گزارش دولت آمریکا هنگامی تصمیم به قتل این دانشمندان گرفت که آنان حاضر نشدند کشور خود را ترک کرده و به آمریکا بروند. دولت آمریکا تصفیه فیزیکی اینان را به عهده دولت اسرائیل واگذارد. دولت آمریکا نام و مشخصات این دانشمندان را به وسیله بازرسان سازمان ملل که در جست‌وجوی اسلحه کشتار جمعی زیر نظر هانس بلیکس کار می‌کردند، جمع‌آوری کرده بود.۱ کشتار دانشمندان عراقی هم‌اکنون نیز ادامه دارد. هنگامی که قتل و کشتار این دانشمندان به طور گسترده‌ای ادامه یافت، مجموعه‌ای از آکادیمیسین‌های بین‌المللی بر آن شدند تا با تشکیل کنفرانسی در مادرید، برای متوقف این جنایت هولناک در عراق چاره‌ای بیندیشند. این کنفرانس در تاریخ ۲۳ و ۲۴ آوریل ۲۰۰۶ برگزار شد.

یک دانشمند عراقی به نام دکتر اسماعیل خلیلی که از مسؤولان برگزاری کنفرانس بود، گزارش جامعی در مورد وضعیت دانشمندان عراقی به حاضران ارایه داد که در زیر، آن را ملاحظه می‌کنید:

• ترورها در دانشگاه‌های عراق به ترتیب از شمال به سوی جنوب کشور.
• دانشگاه‌هایی که بیش‌ترین ترور در آن‌ها انجام گرفته است: بغداد، بصره، مستصریه، موصل، انبار، تکریت.
• ترورها به ترتیب در دانشگاه‌های فوق سیر نزولی داشته، بیش‌ترین ترورها در دانشگاه بغداد و کم‌ترین در تکریت.
• دانشگاه‌هایی که تعداد ترورها در آن تقریباً مساوی بوده است: نهرین، دیالی، بابل، قادسیه و دانشگاه اسلامی.
• دانشگاه‌هایی که ترورها در آن کاملاً مساوی بوده است: دانشگاه تکنولوژی و دانشگاه کوفه.
• قابل توجه: دانشگاه‌هایی که با رنگ آبی مشخص شده اند، در شهر بغداد قرار دارند.
• از مجموع ۷۳۰، آکادیمسین و پزشکی که مورد هجوم قرار گرفته اند ۷۴% به قتل رسیده و ۲۴% نجات یافته اند، جنسیت آنان ۹۵% مذکر و ۵% مؤنث بوده اند.
• تخصص کسانی که ترور شده اند: علوم ۳۱%، پزشکی ۲۳%، انسانی ۲۱%، نامعلوم ۱۳%، علوم اجتماعی ۱۲%.
• متخصصان ترور شده در امور انسانی: زبان ۲۳%، قانون ۲۰%، تاریخ و دین ۱۶%، ادبیات ۱۱%، هنر ۹% و فلسفه ۵%.
• دانشمندان علوم اجتماعی و نوع تخصص: آموزشی ۴۸% امور ورزشی و تربیت بدنی ۱۹%، سیاست ۱۱%، اقتصاد و دارایی ۱۱%، تخصص‌های دیگر ۱۱%.
• در زمینه‌های علمی بر حسب تخصص: مهندسی ۲۳%، کشاورزی ۱۴%، شیمی ۱۰%، زیست‌شناسی ۷%، جفرافیا و زمین‌شناسی ۷%، علوم متفرقه دیگر ۹%.
• آکادیمسین‌ها برحسب موقعیت دانشگاهی که داشته اند، استاد و استادیار ۵۹%، موقعیت‌های مهم دیگر ۱۲%، رییس دانشکده و معاون ۱۱%، رؤُسای بخش ۶%، سخنرانان و مدرسان دانشگاهی ۶%، دانشجویان و مشاوران ۵%.
• اماکنی که ترور در آنجا  انجام گرفته است: صحن دانشگاه و کلاس‌ها ۸۰%، بخش‌های بهداشتی، ۹%، خدمات شهری ۷%، مراکز آموزشی متفرقه ۳%، متفرقه ۱%.
• تهاجماتی که به قتل منجر نگشته است: دستگیری ۳۳%، ترور ناموفق ۲۳%، ربوده شده‌ها ۱۶%، تهدید به قتل ۱۱%، متفرقه ۱۷%.
• مناطقی که ترورها در آنجا انجام گرفته و سیر نزولی منطقه‌ای: بغداد، شمال و جنوب کشور به طور مساوی بوده است، شهرهای مقدس، منطقه میانه کشور نامعلوم است.
• ترورها برحسب شهرها: بغداد ۵۷%، بصره ۱۴%، موصل ۱۱%، نجف ۶%، انبار ۵%، تکریت ۵%، حله، کربلا، کرکوک و دیالی هر کدام ۱%.
• مجموعه حوادثی که به طور سالانه به ثبت رسیده اند و اضافه شدن آن‌ها.

نام و نشانی دانشمندان و محققان دیگری از کشورهای اسلامی که توسط سازمان‌های جاسوسی غرب و اسرائیل به قتل رسیده یا مثله شده اند، مغزشان متلاشی شده، هواپیمایشان ساقط شده و خلاصه به طرق مختلف از میان برداشته شده اند تا خلق‌های ستم‌دیده منطقه موفق نشوند از بندگی و بردگی نجات پیدا کند، تا سیستم غارتگرانه ادامه یابد …

1 – یحیی امین المشد دانشمند فیزیک اتمی؛ که در سال ۱۹۵۶ از دانشگاه مسکو فارغ‌التحصیل می‌شود، چند سالی در دانشگاه‌های مصر تدریس می‌کند و سپس در استخدام دولت عراق برای کارهای تحقیقی درمی‌آید، در سال ۱۹۸۰ طی مسافرتی تحقیقی که به پاریس داشت در یکی از اتاق‌های هتل «میریدیان» مغزش متلاشی می‌شود. مطبوعات پاریس در آن زمان می‌نویسد که یک سازمان تندرو یهودی در هم‌دستی با بعضی از افراد دولتی به این جنایت دست زده، در نهایت پرونده تحت عنوان نامعلوم بسته می‌شود. سال ۲۰۰۰ کتابی از یک مأمور موساد در اسرائیل انتشار می‌یابد، که در آن طریقه قتل دکتر یحیی شرح داده شده، ابتدا به وی پیشنهاد پرداخت مبلغ هنگفتی می‌کنند که در پاریس بماند و به عراق بازنگردد، وی نمی‌پذیرد و در نتیجه به شیوه وحشیانه‌ای به قتل می‌رسد.

2 – خانم دکتر سمیره لطفی فیزیکدان؛ یکی از شاگردان استاد معروف مصری به نام علی مصطفی، در روز ۱۵ اوت ۱۹۵۲ در آمریکا در  تصادف کشته می‌شود. قاتل، یا راننده ماشین ناشناس اعلام می‌شود.

3 – سمیر نجیب، دکتر فیزیک اتمی مصری؛ دولت آمریکا به وی پیشنهاد می‌کند تا در برابر مبلغ هنگفتی و گرفتن شناسنامه آمریکایی به مصر بازنگردد. وی نمی‌پذیزد و سپس در یک تصادف کشته می‌شود. راننده ناشناس و قتل مجهول به ثبت می‌رسد.

4 – خانم عبیر احمد عباس پزشک متخصص از دانشگاه رنه دکارت؛ در سال ۱۹۸۸ در دو بیمارستان اوتیل ریو و جورج پمپیدو به کار مشغول می‌شود. باور داشتند که بسیار مورد حسادت اطرافیانش قرار دارد و توسط افراد ناشناس، در آپارتمانش به قتل می‌رسد.

5 – دکتر نیل قلینی استاد فیزیک اتمی؛ در تاریخ ۱۶ ژانویه ۱۹۵۰در آمریکا مفقود می‌گردد و تاکنون هیچ اثری از وی به دست نیامده است.

6 – دکتر نبیل احمد فلیفل فلسطینی استاد فیزیک اتمی؛ در سن ۳۰ سالگی جسدش در منطقه «بیت عور» در فلسطین کشف می‌شود6

7 – علامه بزرگ مصری دکتر علی مصطفی مشرفه؛ معاون علمی اینیشتین که بسیار مورد اعتماد وی بوده است. وی در اطاق خود مسموم و جسدش متلاشی می‌گردد، اینیشتین در مورد وی می‌گوید: مرگ وی خسارتی برای جهانیان است، فکر نمی‌کنم او فوت شده باشد، او در خلال مطالعات و تحقیقاتش زنده است.

8 – روزنامه الاهرام چاپ قاهره، مائیر داغان، رییس سازمان موساد، مسؤول قتل و کشتار دانشمندان مصری، ایرانی و فلسطینی است. او قاتل مسعود علی محمدی دانشمند ایرانی است. مطبوعات اسرائیل قتل علی محمدی را به موساد نسبت دادند.

9 – تلویزیون دولتی اسرائیل در یک مراسم ویژه، مائیر داغان را به عنوان مرد سال ۲۰۰۹، انتخاب نمود، گوینده تلویزیون وی را مرد چاقو به دهان لقب داد و شخصی که با چاقوی ژاپنی خود سر فلسطین‌ها را گوش تا گوش می‌بریده است. حضار با شنیدن این صفت‌های مائیر داغان با شور و احساسات فراوان برایش کف زدند.

10 – دکتر جمال حمدان تاریخدان مصری؛ که کتابی به نام «انترویولوجی یهودیان» تألیف کرده بود، در آپارتمانش در آمریکا به آتش کشیده شد. قاتل یا قاتلان ناشناس نامیده شدند.

11 – خانم دکتر سلوی جبیب، مصری، کتابی با عنوان: «دخالت صهیونیسم در آفریقا» تألیف نمود که از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اوضاع آفریقا را بررسی کرده بود، وی نیز در آپارتمانش به طور نامعلومی به قتل رسید، قاتل یا قاتلان مجهول ماندند.

12 – دکتر سید سعید بدیر دانشمند مهندس موشک در آمریکا؛ دولت آمریکا به وی پیشنهاد حقوق زیاد و دادن شناسنامه آمریکایی می‌کند و او نمی‌پذیرد. هنگامی که به مصر بازمی‌گردد، پس از چندی در آپارتمان شخصی به وسیله ضربات چاقو شریانش قطع می‌شود، قتل نامعلوم به ثبت می‌رسد.

13 – دکتر رمال حسن رمال دانشمند علوم و تکنولوژی؛ در فرانسه فارغ‌التحصیل می‌شود، مجله لوبوان به وی لقب افتخار فرانسه اعطا می‌کند. وی جزو ۷ دانشمند مهم از مجموع دانشمندان فرانسه معرفی می‌شود. وی نیز در لابراتور محل کارش با کارد کشته می‌شود، تا قاتل یا قاتلان مجهول معرفی شوند.

دکتر حسن کام معروف به ادیسون عرب؛ در نیویورک به وسیله تصادف کشته می‌شود. قاتل مجهول.14 –

15 – خانم دکتر سامیه عبد الرحیم ، دانشمند بزرگ لبنانی  ، در حادثه ای نا معلوم به قتل میرسدوگزارش قتل وی همراه با کشف جسد وعکس وی در سایت ، سی  ان  ان ، منتشر میگردد. خانواده وی در لبنان از طریق مشاهده گزارش سی  ان  ان ،جسد دخترشان را شناسائی میکنند، پلیس آمریکا علت قتل وقاتلان را نامعلوم اعلام میکند.

و اما قسمتی از گزارشی در مورد «اهداف استراتژیکی آمریکا از حمله به عراق » که توسط یکی از استادان دانشگاه تور فرانسه نوشته شده وتوسط همین قلم ترجمه شده است ، در پا پایین آورده می‌شود تا باز هم سیاست ترور دانشمندان به قصد تحمیل جهل و فقر و عقب‌ماندگی بر ملتهای مسلمان، توسط آمریکا و اسرائیل واضح‌تر گردد، همان کاری که امروز با دانشمندان ایرانی می‌کنند.

«هدف علمی و فرهنگی:  تحمیل  اصل عقب ماندگی از راه ترور دانشمندان عراقی و تحکیم فرهنگ شکست جبن و اختناق، به نظر می‌رسد که آمریکا نمی‌خواهد آنچه را که در ژاپن و آلمان بعد از جنگ دوم جهانی پیش آمد در عراق به وقوع بپیوند. آمریکا در این دو کشور کوشید با ساختن پایگاه متعدد نظامی موقعیت سیاسی خود را مستحکم نماید. اما ملت‌های این دو کشور توانستند با استفاده و حمایت از دانشمندان خود به گسترش علم و دانش و تکنولوژی در کشور کمک کنند و همان طور که همگان شاهد بودند این دو کشور توانستند در مدت کوتاهی در زمینه رشد و صنایع و علوم به پیشرفت‌های مهمی دست یافته و موقعیت خود را در جهان مستحکم نمایند. دولت آمریکا قبل از شروع جنگ و در مرحله‌ای که گرو‌ههای تجسسی برای یافتن اسلحه کشتار دسته‌جمعی به عراق می‌فرستاد، به طور خاص با دانشمندان عراقی به مصاحبه می‌پرداخت و در مورد جزییات زندگی آنان پرونده‌سازی می‌نمود و در موارد ی به آنان وعده و وعیدهای فراوان می‌داد و همگان به یاد دارند که در مرحله‌ای دولت آمریکا خواستار آن شد که این دانشمندان برای انجام عمل تحقیقات به خارج عراق مسافرت کنند. بهانه دولت آمریکا این بود که اینان در عراق از ترس صدام حقیقت را نخواهند گفت. هم‌اکنون دولت آمریکا با دانستن مشخصات کامل آنان و این‌که کشور در اشغال آنان است و حتا می‌تواند آنان را زیر فشار قرار داده و یا به راحتی آنان را ترور نماید. بنا به نوشته مطبوعات عراقی و هیأت علمی دانشگاه بغداد تاکنون چند صد نفر از این دانشمندان به طریق مرموزی به قتل رسیده اند. دلیل دیگر عمدی بودن ترور دانشمندان در عراق این است که در این کشور، تنها دانشمندان علوم فیزیک و صنایع اسلحه کشته نمی‌شوند، بلکه این کشتار شامل تعداد زیادی دانشمند رشته‌های علوم دیگر هم‌چون کشاورزی، برق، داروسازی، معماری و غیره می‌باشد که نشان دهنده آنست که منظور اشغالگران آمریکایی تهی نمودن جامعه عراق از هرگونه تخصصی می‌باشد.

هم‌اکنون یک هزار و چهارصد دانشمند در زندان‌های عراق به سر می‌برند که انواع فشار و شکنجه در مورد آنان به کار می‌رود. بنا به گفته دکتر فایق امین مدیر پخش تشریحات بیمارستان بغداد، علت قتل دکتر «محمد ازمیرلی» دانشمند شیمی عراق وارد شدن ضربه دسته هفت تیر بر مخچه (قسمت گودی گردن در پشت سر) وی بوده است. این حادثه در آخر ماه می سال ۲۰۰۴ انجام گرفت. عمل تعقیب و ترور دانشمندان عراقی بوسیله «موساد» سازمان جاسوسی اسرائیل در عراق انجام می‌گیرد. و باز بنا به گفته هدی نعیمی رییس بخش تحقیقات دانشگاه بغداد، تاکنون ۱۵۰ دانشمند عراقی که نام و مشخصات آنان رسماً منتشر شده توسط موساد به قتل رسیده اند. می‌توان از برجسته‌ترین اینان به نام‌های دکتر عبدالطیف مباح رییس بخش مطالعات دانشگاه بغداد، دکتر محمد راوی رییس دانشگاه بغداد، دکتر فلاح دلیمی معاون دانشگاه علوم، دکتر صبری بیاتی استاد جفرافیای دانشگاه بغداد، عماد سرسم، که شخصیتی علمی و بسیار برجسته و مورد احترام همگان بوده است نام برد که همگی یا در منزل خود و یا در دانشگاه به قتل رسیده اند».

با شهرت یافتن فشار بر زندگی این دانشمندان تاکنون بیش از دو هزارنفر از اینان مجبور به ترک کشور گردیده که بدون شک زیان بزرگی برای بنیه علمی کشور است. در تاریخ ۱۱ ماه آوریل ۲۰۰۳ تعدادی از این دانشمندان با ارسال پیامی به وسیله پست الکترونیکی به دوستان خارج از کشور خود در مورد وضعیت غم‌انگیز خود توضیح داده و این‌که آنان دایماً به وسیله نیروهای اشغالگر تهدید می‌شوند. منازل آنان گاه و بی‌گاه مورد تفتیش قرار می‌گیرد. مراکز علمی و کتابخانه‌ها به وسیله افراد تحریک شده مورد هجوم قرار گرفته و به تاراج برده می‌شوند و در نهایت چنین متذکر شده اند که دانشگاه موصل که یکی از مراکز مهم علمی عراق بوده تبدیل به ویرانه شده است..

و اخیراً کتابی با عنوان «پاکسازی فرهنگی در عراق» توسط چند محقق انگلیس و عراقی در ۳۰۰ صفحه از سوی مؤسسه انتشاراتی «پلوتوپرس» در انگلستان به چاپ رسیده که بخشی از آن به ترور و کشتار دانشمندان پرداخته و جزییات این جنایت‌ها را به طور دقیق شرح داده است. این‌ها دلایلی است که سیاست‌های غرب استعمارگر در دشمنی با ملت‌های تحت ستم با شدت تمام ادامه دارد وتنها با مقاومت در برابر این تبهکاریها است که میتوان مانع این روند ضد بشری واستعماری شد.

    1 –  توضیح زیر نویس : سایت الجزیره تا اواخر سال 2005 با مدیریت شخصی بنام سید خنفر اداره میشد که تمایلات ملی گرانه عربی داشت وگزارشات مستند ومفیدی را  از جنایات جنگی آمریکا در عراق منتشر مینمود، درهمین سال یکی ار روسای  سی  آی  ا ، بنام جورج تنت ، با هواپیمائی اختصاصی وتنها به قصد متوقف ساختن گزارشات ضد آمریکائی واخراج سید خنفراز مدیریت سایت، به دوحه پایتخت قطر پرواز نموده ودولت قطر را تهدید نمود که اگر اینچنین برنامه هائی ادامه یابد، مرکز تلوزیون الجزیره در قطر با خاک یکسان خواهد کرد، وبدین سان هرگونه گزارشات مستند در مورد جنایات جنگی آمریکا در عراق متوقف وسید خنفر نیز اخراج گردید و…./ این تهدید بسیار جدی بود ونشاندهنده این است که حکام غالب دولتهای منطقه به غیر از ایران، عراق، سوریه  ، بقیه اراده ای ازخود نداشته  ومجبورند فرامین اربابان خودرا بدون چون وچرا اجراکنند

2 – بخشی از اطلاعات فوق از سایت » الملتقی الفقهی» گرفته شده است