سرتیتر

سیاستهای بیگانه ستیز اروپا در سی سال گذشته چه مسیری را طی کرده است ؟-احمد پوری

panahandegan_987
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و بیستمین سالگرد تاسیس فافون ( فدراسیون سازمان های پناهندگان افغانستانی ها در هلند )
سخنرانی در مورد نقض حقوق بشر و وضعیت پناهجویان در اروپا

Ahmad_Pouri_Kسعی می کنم بینهایت خلاصه در چهار مورد معمای سیاستهای سختگیرانه علیه پناهجویان را در اروپا توضیح دهم…

1 قبل از سالهای 1990 و کار برد ایدئولوژیک کنوانسیون ژنو برای پذیرش پناهجویان روسی و ویتنامی و مردم قایق و دیوار برلین… برای تبلیغات ضد سوسیالیستی. در آن زمان از هر فردی که از این کشورها به اروپا پناهنده می شد کیس نمی پرسیدند آنها قهرمانان آزادی نامیده می شدند! … نشان دادن عکس و مدارک…
چگونگی تکامل سیاستهای دول اروپایی از سالهای 1990 تا حالا 2016 ، چگونه سیاستهای پناهندگی هر روز سخت تر می شود؟ بررسی در دو بعد: الف بعد سیاستهای داخلی ب: سیاستهای خارجی.
شروع مسابقه بین کشورهای اروپایی جهت ازبین بردن جذابیت این کشورها برای پناهجویان. برنامه ریزی استراتژیک گروه کاری سطح بالا شروع می شود. هدف گروه کاری سطح بالا، عبارتست از انتقال مسئولیت جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا، بعهده کشورهای آفریقای شمالی و کشورهای پناهنده خیز است! بزبان دیگر دیوارهای دفاع از مرزهای اروپایی تا کشورهای آفریقایی و کشورهای جنگ زده و فقیر و دیکتاتور جهان سوم گسترش می یابد!

2 شایعات و دروغ هائی که در مورد پناهجویان در اروپا توسط نیروهای راست افراطی و رهبران سیاسی پوپولیست حاکم شده است. هنوز هم رهبران اروپا با آگاهی کامل خودشان را به حماقت زده می پرسند چرا پناهجویان در کشورهای همسایه نمی مانند که فرهنگ و زبان همدیگر را بهتر می فهمند؟
شایعات در باره هزینه های پناهجویان… هزینه دستگاه پناهنده پذیری انگلیس برای یکسال برابر با هزینه نگهداری ده میلیون پناهنده به مدت یکسال است! ( جیمز هیتوی ) مثالهایی از سخنرانی های رهبران راست افراطی مانند خیرت ویلدرت و مارین لوپن و…
آمارهای دروغ در باره سونامی پناهجویان، مقایسه شب اول ژانویه کلن بعنوان 11 سپتامبر پناهجویان با حادثه کشته شدن پناهجوی 17 ساله سومالیائی و رفتار پلیس در مورد جمع آوری عکس سند از این دو حادثه… نسبت دادن ریشه جریانهای پناهندگی به قاچاقچی ها و جویندگان خوشبختی…
در نتیجه حاکمیت تبلیغات نئولیبرالی و سیاستهای راست روانه مردم در تمام کشورهای اروپایی می پرسند چرا همه پناهجویان به کشور ما می آیند!
پناهجویان کم کم با تجاوزگر، تروریست، سوءاستفاده کننده از رفاه اجتماعی اروپا، جوینده خوشبختی، تنبل بی فرهنگ و بیکار و … مترادف می شود! به نوعی مسئولیت تمامی بیعدالتی ها و فجایعی که جزئی جدائی ناپذیر از ساختار نظام سرمایه داری هستند، به گردن پناهجویان منتقل می شود!

3 رشد قارچ وار راسیسم و نئوفاشیسم در اروپا و تاثیر آن در سیاستهای بیگانه ستیز… ساختن دیوارهایی در مرزهای داخلی و خارجی کشورهای اروپایی… مقایسه میزان کشته های پای دیوار برلین در 28 سال حاکمیت آلمان شرقی ( 71 نفر ) و میزان کشته های پناهجویان در پای دیوارهای نامرئی دمکراسی اروپایی در یک روز ( بیش از 900 نفر )! … اراده سیاسی برای حل مسئله پناهندگی به دلیل حاکمیت راسیسم در سیاستهای اروپایی وجود ندارد! برای نجات بانکها نخست وزیر هلند در عرض یک شب تنها هلند بیش از 200 میلیارد پیدا کرد… در اروپا هزاران میلیارد دلار برای نجات بانکها فورا پیدا کردند برای نجات جان پناهجویان از این اراده کوچکترین خبری نیست!
28 کشور اروپایی برای نجات جان پناهجویان در دریای مدیترانه، در مجموع 100 میلیون اورو هزینه می کردند بطور متوسط برای هر کشوری کمتر از 3.5 میلیون اورو. در سال 2014 کشورهای اروپایی 70 میلیون اورو از این بودجه را صرفه جویی کردند! بزبان دیگر هر کشور بطور متوسط یک میلیون اورو در سال برای نجات جان انسانها اختصاص داد! نتیجه همان شد که همه گان می دانند. مرگ های انبوه پناهجویان در دریای مدیترانه شروع شد و بعضی روزها به رقمی بالغ بر 900 نفر رسید! مسئول مرگ این افراد آیا سیاستمدارانی نیستند که از بودجه نجات جان پناهجویان صرفه جویی کردند؟
آن گورهای دسته جمعی و انبوهی که در اعماق دریای مدیترانه وجود دارد، گورهایی قربانی است که مسئولیتش بعهده رهبران سیاسی اروپاست که آگاهانه می دانستند پیامدهای سیاستهای آنها چیست! چرا برای نجات بانکها هزاران میلیارد می توانند پیدا کنند ولی برای نجات جان انسانها از این اراده کوچکترین خبری نیست؟
با پناهجویان به مثابه آشغالهای زایدی رفتار می کنند که هر کشوری سعی می کند در کشور دیگر بریزد به همین دلیل کشورهای اروپایی برای تقسیم عادلانه پناهندگان به وحدت نمی رسند! قانون شنگن و قرارداد اروپا با ترکیه نقض آشکار کنوانسیون ژنو است، برای آزادی حرکت و تقاضای پناهندگی در هر کشوری که هدف پناهجو است…

4 جنگ و ریشه های پناهندگی، ارائه اسناد و آمار و توضیح در باره رابطه جنگ و تجارت و منافع شرکتهای چندملیتی…
احزاب و نیروهای راست افراطی و رهبران سیاسی پوپولیست مدتهاست که جنگ با پناهجویان و بیگانگان را شروع کرده اند… این نیروها در 30 سال گذشته هر روز بیشتر از روز قبل رشد می کنند… به همین دلیل نباید آنها را دست کم گرفت! «دمکراسی اروپایی» نتوانسته از رشد جنگ و تروریسم و فاشیسم جلوگیری کند! هیتلر هم به شیوه دمکراتیک بقدرت رسید. سپس به شیوه دمکراتیک و با تصویب قوانین در مجلس قتل عام کمونیستها و یهودیها را شروع کرد!… وقت آنست که چشم های خود را به روی ضعف های بنیادی این نوع دمکراسی باز کرد و برای برقراری دمکراسی واقعی درسهای لازم را آموخت!…
در اروپای امروز کار به جایی رسیده است که احزاب نئوفاشیست به شیوه دمکراتیک از طریق صندوقهای رای به قدرت می رسند! اروپا بطور آشکار به جنگ نیابتی با پناهجویان می پردازد و جنگ با پناهجویان را به کشورهای ترکیه، مصر، یونان، لیبی، الحزایر، تونس، مراکش، افغانستان، پاکستان، سودان، سومالی منتقل می کند و از دولتهای دیکتاتور و جنایتکار حاکم می خواهد که برای بستن راه فرار قربانیان نظام جنگ افروز و… با دول اروپایی همکاری کنند!
رل قراداد اروپا با ترکیه دقیقا قابل مقایسته است با رل گوانتامو ب و زندانهای ابوغریب و… برای آمریکا!

چه باید کرد؟
هنگامی که در کشورهای اروپایی در سطوح مختلف نقض حقوق پناهندگی و کنوانسیون های ژنو به یک قاعده تبدیل می شود، بحث کردن دربارۀ حقوق پناهندگی چه فایده­ای دارد؟ مشکل راسیسم و فاشیسم را نمی توان با محاکمه چند نفر در دادگاه حل کرد! آنهم در شرایطی که راسیسم و نئوفاشیسم مثل قارچ همه جا رشد می کند!…
ارتقاء آگاهی سیاسی توده ها از ریشه های واقعی فاشیسم تنها تضمین جدی ممکن است! باید به مسائل عمیق تر و ریشه این جریانات متمرکز شویم…
ما اجازه نداریم زیر سنگینی بار عظیم بحرانهای محیط زیست، جنگهای بی پایان، رشد شکاف طبقاتی و راسیسم و فاشیسم… و پیامدهای وحشتناک غیرقابل تصور این بحرانها، قدرت آنالیز افکارمان را مغشوش و تعطیل کنیم… ما باید بتوانیم از ریشه جنایتی که از نظام سرمایه داری ناشی می شود بدرستی پرده برداریم و حقیقت را در مقابل چشمان توده ها قرار دهیم…
کسانیکه نمی خواهند در باره علل جنگها و فقر و شکاف طبقاتی رشد یابنده و نظام سرمایه داری صحبت کنند بهتر است در باره مسئله پناهجویان هم دهان خود را ببندند! … ضرب المثلی هلندی می گوید اگر شیر آب باز باشد نمی توان زمین را بادستمالی خشک نگهداشت! … باید بفکر بستن شیر آب باشیم…
خیلی ها دارند تسلیم ترس می شوند و به بهانه های مختلف و مصلحت اندیشی پراگماتیستی حتی از دمکراسی موجود با تمام ضعفهایی که دارد، دفاع نمی کنند!… دفاع از ارزشهای انسانی و سرزمین پدری با مبارزه علیه پناهجویانی که قربانیان جنگهای ویرانگری هستند که دولتهای ما برافروخته اند، یک دروغ محض است… در دفاع از حقیقت و دمکراسی در شرایط سخت می توان گوهر و هویت واقعی افراد را شناخت… رشد راسیسم و نئوفاشیسم خشونت آشکار را جایگزین بحث منطقی و علمی در باره حقوق پناهندگان می کند!… چه چیزی باید اتفاق بیفتد تا مردم به موقع بیدار شوند؟… بهتر است به تلخ ترین حقایق بدرستی اعتراف کرد تا اینکه با دروغ برای چند لحظه خود و دیگران را در خوشحالی کاذب به خواب برد!…

باید آگاهی و مقاومت خلاق و خود سازماندهی توده ها را در تمام سطوح ممکن دامن زد! باید به وسیع ترین اتحاد عمل ها و همکاریها و همگامی بین تمامی احزاب و نیروهای مترقی و چپ دامن زد!
تاریخ نشان داده است که نیروهای راست افراطی و فاشیست در شرایط بحرانی خیلی بهتر از چپ ها با هم متحد می شوند!
هرچند که مهمترین درس تاریخ این است که ما از تاریخ درس نمی گیریم! برای یکبار هم شده تلاش کنیم قبل از آنکه فاجعه دیگری مانند جنگ دوم جهانی بشریت را نابود کند از تاریخ درس یاد بگیریم و در مقابل نظامی که بشریت را بسوی جنگهای بی پایان و فاشیسم و فاجعه محیط زیستی می برد به موقع متحد شویم و به مقاومت خلاق دامن بزنیم!
تسلیم ترس نشویم! در مقابل هیولای جنگ و فاشیسم مقاومت را دامن بزنیم! بقول استفان هسل:
مقاومت خلاقیت است و خلاقیت مقاومت است!
مقاومت خلاق از آگاهی و شناخت درست بر می خیزد…

با اجترام
احمد پوری (هلند ) 9 – 11 – 2016

برای دیدن تصاویر و بقیه مطلب مربوطه لطفا کلیک کنید