گوناگون, سرتیتر

جاودانه فیدل


جاودانه فیدل
لجن پراکنیِ خرده گیران
که سهل است ؛
گر اختران آسمان هم از توبد بگویند ؛
خورشید را نباشد ، چشمِ دیدنِ تو ؛
مَه را دریغ حتی ،از نور ، بر مزارت؛
گر
کوه‌ها را
رود‌ها را
بیشه‌ها را
اشکی نه تنها در رثاء ات
بل پوزخندی هم نثارت …
ای سیرا مائیسترا را
جاودان با نام تو پیوند!
ای خلق کوبا را ،پدر ،هم نازنین فرزند!…
سر می نهم ، تا جان مرا ، بر آستان تو !
هر دم درودی بر تو‌ام ،‌ای دادگر رهبر!
*
جعفر مرزوقی ( برزین آذرمهر)