کتاب های انتخابی, سرتیتر

جلد سوم کاپیتال مارکس – برای اولین بار- ادامه ترجمه فارسی فصل