مراسم و یادبودها

همیشه جاودان

به نمایندگی از جانب ۹۲ میلیون عضو فدراسیون جهانی اتحایه‌های کارگری، مایلم عمیق‌ترین تسلیت‌های قلبی‌مان را برای درگذشت فرمانده فیدل به مردم کوبا، به اتحادیۀ مرکزی کارگران کوبا، به رهبری حکومتی و حزبی کوبای سوسیالیستی منتقل کنم. او رهبری بود، که با «چه» و با دیگر رفقای خود رزمید و امپریالیسم و ابزار‌ آن‌را شکست داد. بزرگ‌ترین افتخار برای فدراسیون جهانی اتحایه‌های کارگری حضور فرمانده فیدل در کنگره‌های آن و سخنرانی عالی او برای نمایندگان دهمین کنگره فدراسیون جهانی اتحایه‌های کارگری بود. برای طبقه کارگر جهان همیشه جاودان خواهد بود.

منبع: فدراسیون جهانی اتحایه‌های کارگری

تارنگاشت عدالت

بیانیه جورج ماوریکوس دبیرکل فدراسیون جهانی اتحایه‌های کارگری پیرامون درگذشت فیدل کاسترو

به نمایندگی از جانب ۹۲ میلیون عضو فدراسیون جهانی اتحایه‌های کارگری، مایلم عمیق‌ترین تسلیت‌های قلبی‌مان را برای درگذشت فرمانده فیدل به مردم کوبا، به اتحادیۀ مرکزی کارگران کوبا، به رهبری حکومتی و حزبی کوبای سوسیالیستی منتقل کنم. او رهبری بود، که با «چه» و با دیگر رفقای خود رزمید و امپریالیسم و ابزار‌ آن‌را شکست داد.

بزرگ‌ترین افتخار برای فدراسیون جهانی اتحایه‌های کارگری حضور فرمانده فیدل در کنگره‌های آن و سخنرانی عالی او برای نمایندگان دهمین کنگره فدراسیون جهانی اتحایه‌های کارگری بود.

برای طبقه کارگر جهان همیشه جاودان خواهد بود.