سياسی, سرتیتر

رافائل کوره‌آ ۲۹ نوامبر در میدان انقلاب در هاوانا

fidel_98.jpg

بدون آن که تحریم و محاصره اقتصادی جنایتکارانه‌‌ای که بیش از ۵۰ سال به کوبا تحمیل شده در نظر گرفته شود، به بحث نشستن در مورد موفقیت و یا شکست مدل اقتصادی کوبا را باید دغلکاری و نادرستی نامید. با وجود چنین محاصره‌ای هر کشور سرمایه‌داری در آمریکای لاتین طی تنها چند ماه متلاشی می‌شد. برای ارزشیابی سیستم سیاسی این کشور باید درک کرد که کوبا همواره با جنگ روبهرو بود. از همان آغاز انقلاب در میامی یک کوبای شمالی وجود داشت که دايم در کمین کوبای آزاد، مستقل و پرمرتبت جنوبی نشسته بود و هنوز نشسته.

منبع: دنیای جوان
تارنگاشت عدالت
رافائل کوره‌آ ۲۹ نوامبر در میدان انقلاب در هاوانا
مردم آمریکای ما و مردم جهان، فیدل از بین ما رفت. او بی شکست رفت، تنها مارش بی‌وقفه سال‌ها توانست او را به زانو درآورد.

فیدل در چهره کودکانی که به مدرسه می‌روند، در چهره بیمارانی که نجات پیدا می‌کنند، در چهره کارگرانی که ثمره کار خود را صاحب می‌شوند، زنده خواهد ماند. مبارزه او در مساعی و کوشش ایده‌آلیست‌های جوان که عزم کرده اند تا جهان را متغیر کنند، ادامه خواهد یافت.

در قاره‌ای که بیش از قاره‌های دیگر نابرابری حاکم است، تو تنها کشوری را باقی گذاردی که در آن سوءتغذیه کودکان وجود ندارد، کشوری که در طول عمر متوسط دارای رتبه اول است، کشوری که ۱۰۰٪ کودکان به مدرسه می‌روند و هیچ کودکی در خیابان‌ها زندگی نمی‌کند.

بدون آن‌که تحریم و محاصره اقتصادی جنایتکارانه‌‌ای که بیش از ۵۰ سال به کوبا تحمیل شده در نظر گرفته شود، به بحث نشستن در مورد موفقیت و یا شکست مدل اقتصادی کوبا را باید دغلکاری و نادرستی نامید. با وجود چنین محاصره‌ای هر کشور سرمایه‌داری در آمریکای لاتین طی تنها چند ماه متلاشی می‌شد.

برای ارزشیابی سیستم سیاسی این کشور باید درک کرد که کوبا همواره با جنگ روبهرو بود. از همان آغاز انقلاب در میامی یک کوبای شمالی وجود داشت که دايم در کمین کوبای آزاد، مستقل و پرمرتبت جنوبی نشسته بود و هنوز نشسته. آن‌ها به کوبا حمله نکردند، زیرا می‌دانستند که نخواهند توانست بر یک خلق پیروز گردند.

کوبا با اصول انقلابی خود، با استعدادهای خارق‌العاده انسانی خود، ولی همین‌طور چون مقاومت از اجزای عمده فرهنگ این کشور است به پیش خواهد تاخت و با سرمشقی چون  فیدل، خلق کوبا هرگز اجازه نخواهد داد که کشورش باز مستعمره یک امپراتوری گردد.

سپاس ای فیدل! اکثریت با تمام وجود عاشق توست، اقلیتی از تو متنفر است ولی هیچ‌کس قادر نبود ترا نادیده بیانگارد. برخی از مبارزین در وقت پیری از طرف مخالفین سرسخت خود تحمل می‌شوند، زیرا دیگر خطرناک نیستند. ولی تو حتا این آرامش را نداشتی، زیرا تا لحظه آخر هیچ اصلی وجود نداشت که با سخن روشن و فکر درخشان تو مورد دفاع قرار نگیرد، هیچ حقیقتی که ناگفته نماند و هیچ جنایتی که از طرف تو مورد اتهام قرار نگرفت.