پرش به محتوا

ماه: نوامبر 2016

فیدل کاسترو – رضا خسروی

فیدل کاسترو یک روشنفکر هشیار و حساس و زیرک، یک دلاور ملی بود، وارث یک پیش زمینه سیاسی و اجتماعی و انقلابی مهیا، نتیجه فعالیت سازمانیافته قبلی در میان کارگران […]