مراسم و یادبودها

رفیق شهرام یوسفی (عادل) از میان ما رفت

shahram_yousefi

رفیق شهرام یوسفی (عادل) از میان ما رفت !

با اندوه فراوان سوسیالیست های جنبش کارگری یکی از فعالین صدیق و پی گیر خود را از دست داد . رفیق شهرام یوسفی پس از هفت سال جدال با بیماری سرطان روز جمعه 25 نوامبر در کانادا چشم از جهان فرو بست و متاسفانه همسرو همرزم، فرزند و بستگان و رفقایش را تنها گذاشت .او در سالهای آخر زندگی اش با وجود بیماری طاقت فرسا با عشق به سوسیالیسم یک دم از مبارزات طبقه کارگر غافل نشد و حتی در لحظات پایانی زنده گی پربارش ، دستش همچنان برای مبارزه متشکل و طبقاتی علیه سرمایه داری بسوی رفقایش دراز بود.

شهرام از دهه پنجاه به مبارزه روی آورد و زندگی اش سراسر به مبارزه متشکل طبقه اش گره خورده بود . اهداف طبقاتی خود را از طریق مبارزه سیاسی متشکل درسازمان سهند ، حزب کمونیست ،حزب کمونیست کارگری ، اتحاد سوسیالیستی کارگری وسرانجام کانون سوسیالیست های کارگری تعقیب کرد . بی شک فقدان ر. شهرام برای طبقه کارگر در ایران که خود سالیان طولانی در میان آنها کار و زنده گی کرده بود ضایعه ای سنگین است . تنها در مبارزه بی وقفه برای متشکل شدن هر چه بیشترطبقه کارگر و گشایش راه بسوی سوسیالیسم کارگری ، که زندگی و خواست ر. شهرام بود،

می توان از این ضایعه کاست .

یادش گرامی است و راهش پر دوام !

کانون سوسیالیست های کارگری

جمعه 25 نوامبر2016