کارگری, سرتیتر

مهرماه –  بازگشایی دانشگاه ها و جنبش دانشجویی

zanan_daneshjoo 

  آرش جاوید – مهرماه 95

خیزش ارگان کارگران انقلابی متحد ایران

مهر ماه، آغاز سال تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان و آغاز کار فرهنگیان و استادان دانشگاه می باشد . سال  ِ تحصیلی ای که علیرغم همۀ محدودیت هایی که برای دانش آموزان و دانشجویان وجود دارد ، باز هم چشم انداز پویایی و تحرک های اعتراضی را برای جنبش دمکراتیک توده ای  در این بخش از جامعه نوید می دهد.

اول مهرماه به دلیل عدم تمکن مالی و سایر محدودیت های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، بخش بزرگی از جمعیت آماده به تحصیل – حدود  4500000  نفر – از تحصیل باز می مانند. این جمعیت جوان مجبورند برای تأمین معیشت و ایجاد امکان و شرایط زیستن در حداقل هایی که جامعۀ سرمایه داری و رژیم حاکم به آنها تحمیل کرده است ، وارد عرصه هایی از اجتماع متناقض و نابرابر شوند. این جمعیت جوان از نظر جایگاه طبقاتی ِ خود اکثراَ به لایه های پایین جامعه تعلق دارند. از این رو به دلیل شرایط عینی و لمس فشارها و تبعیض های اجتماعی، همواره مستعد هستند که در برآمدهای اجتماعی به حرکت های اعتراضی علیه رژیم به پیوندند. دقیقاَ به دلیل این پتانسیل و ویژگی است که جمهوری اسلامی چماق سرکوب خود را به ضد آنان بکار می گیرد.

بخش دیگر از جوانان کشور که در حال حاضر مشغول به تحصیل اند، جمعیتی حدود 4 میلیون دانشجو و 13میلیون و پانصد هزار نفر دانش آموز می باشند. این جمعیت بویژه دانشجویان با پیشینه و تجربه مبارزاتی ِ کمابیش مثبت از ارکان ِ اساسی ِ جنبش دمکراسی خواهی محسوب می شوند.

اوضاع اجتماعی تحت تاُثیر تبعیض و نابرابری ها، استثمار و سرکوب و همچنین بحران های سرمایه داری، شکننده و ملتهب می باشد. جمهوری اسلامی و سیاست مداران مدافع سرمایه داری هرگز نتوانسته اند اقتدار ِ خود را به توده های زیر ستم اعمال کنند. گرچه سیاست سرکوب و ارعاب رژیم موجب استمرار حاکمیت جمهوری اسلامی شده است، لیکن زمینه های مادی ِعدم رضایت تود های مردم مانع گردیده است که رژیم پایه های حکومت خود را استحکام ببخشد. رشد نارضایتی توده های زیر ستم و گستردگی ِ فقر و تنگ دستی ِ اکثریت عظیم توده ها و عدم وجود کمترین نشانه های دمکراسی و آزادی در جامعه، اقشار و طبقات زیر ستم بویژه کارگران و زحمتکشان را به سمت مبارزه برای تاُمین ِ خواست های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سوق داده است. دانشجویان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنها به عنوان بخش آگاه و فعال جنبش جوانان در تمام رژیم های سرمایه داری به ویژه جمهوری اسلامی مورد ستم و سرکوب قرار دارند. خواست های سرکوب شدۀ دانشجویان از جمله خواست های مربوط به تحصیل، زندگی و کار انگیزه های اساسی را برای به میدان ِ مبارزه کشاندن آنها دامن می زند. مبارزه دانشجویان بر سر مبارزه وسیع تر و گسترده تر که کارگران و زحمتکشان برای تأمین معیشت، کار و حقوق اجتماعی خود با نظام سرمایه داری و دولت های مدافع سرمایه در نبرد هستند، مبارزۀ مشترکی را بوجود آورده است. وحدت جنبش کارگران و زحمتکشان با جنبش دانشجویی و جوانان، مبارزه طبقاتی را تعمیق می بخشد. در واقع خواست و مطالبات دانشجویان مغایر و متفاوت با خواست و مطالبات طبقۀ کارگر نیست. یعنی انگیزه های طبقاتی است که پیوند میان جنبش دانشجویی و جنبش کارگری را عمیق تر می کند. اشتراک منافع بخش اعظم دانشجویان با طبقۀ کارگر بر اساس وحدت طبقاتی و ترکیب خاستگاه مشترک آنها می باشد. بنابراین طبقه کارگر و دانشجویان از نظر تاریخی در کنار یکدیگر قرار داشته اند. شعار کارگر، دانشجو اتحاد اتحاد تجلی خواست مشترک آنها در مبارزه جهانی دانشجویان علیه رژیم های سرمایه داری در سراسر جهان بوده است. دانشجویان به عنوان قشر آگاه جامعه باید در مبارزۀ طبقاتی که خود نیز همسویی طبقاتی با آن دارند، در اتحاد با طبقۀ کارگر برای پالایش و ارتقای این مبارزه تلاش کنند و با جد وجهد راه را بر گرایشات و دیدگاه هایی که سعی دارند مبارزۀ طبقاتی را به انحراف بکشانند، ببندند و خواست های طبقه کارگر را فرمول بندی و مورد حمایت قرار دهند. زیرا مبارزات دانشجویان نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از نقاط جهان محدود و منحصر به یک رشته مسائل دانشجویی نیستند و با مبارزات بخش های دیگر جامعه به ویژه مبارزات کارگران و زحمتکشان پیوند و همسویی دارند. در جامعه ای که کمترین صدای آزادیخواهی و کمترین حقوق دمکراتیک توسط نظام مستبد حاکم سرکوب می شود و فرهنگ و ادب و همۀ سنت های انسانی  ِ جامعه توسط حاکمیت به قهقرا می رود، دانشجویان آگاه  و کمونیست که به اصول دمکراسی توده ای واقف هستند، به نقض کنندگان حقوق دمکراتیک توده ها واکنش نشان می دهند و برای دمکراسی ِ انقلابی مبارزه می کنند. مبارزات دانشجویی یک مؤلفه بسیار مهم دارد که عبارت است از مبارزه برای دموکراسی در جامعه و نیز در سطح دانشگاه ها و مدارس عالی و مؤسسات وابسته به آنها. مبارزات دمکراتیک در شرایط کنونی باید شامل مبارزه برای آزادی بیان، گردهمایی، حق اعتراض، حق اعتصاب، آزادی تحزب و مبارزه برای برابری زن و مرد، مبارزه با نظامی گری و شوونیسم، مبارزه برای برابری حقوق ملت های ساکن ایران و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، مبارزه با امپریالیسم و جنگ های تجاوزکارانه، مبارزه با طراحی و تولید و کاربرد سلاح های کشتار جمعی باشد. دانشجویان به دلیل موقعیت اجتماعی و دسترسی به منابع علمی، بدون تردید از شعور اجتماعی و سواد سیاسی برخوردارند. تاریخ جنبش دانشجویی گواه این مدعاست. مبارزات دانشجویان همچنین می تواند و باید پشتیبان مبارزات اقتصادی، سیاسی، نظری و فرهنگی ِ کارگران باشد. این وجهه با توجه به جمعیت بزرگ کارگری در ایران، و رشد وحدٌت مسائل کارگری نیازمند اتحاد و مبارزه کارگران و دانشجویان است. ترکیب خاستگاه ِ دانشجویان که بخش مهمی از آنها از طبقات و لایه های پایین اجتماعی اند، می تواند به این اتحاد کمک کند. بدین سان بخشی از جنبش دانشجویی می تواند سمت گیری اصولی  ِ کارگری داشته باشد. جنبش دانشجویی به دلیل مؤلفه هایی که بر شمردیم، همواره از جنبش های ییشرو و بالنده در سطح بین المللی بوده است. مبارزات دانشجویان در زمینه دفاع از دمکراسی و نیز دفاع از مبارزات کارگران و زحمتکشان خصلت جهانی دارد و دانشجویان در این زمینه نباید صرفاٌ خود را در چارچوب ملی محدود و محصور کنند. تعرض و سرکوب گری ِ جمهوری اسلامی در ابعاد وسیعی بر جامعه اعمال می شو . دهقانان نیز به دلیل سرکوب مطالبات و سنگینی هزینه های زندگی و عدم برخوداری از منابع کافی آب و تآٌمین بذر و کود ارزان و همچنین تعیین قیمت انحصاری بر تولید کشاورزی و مفت خری دلالان و بنکداران، در تضاد با رژیم قرار دارند. بارها شاهد اعتراض دهقانان نسبت به  سیاست های حاکم بوده ایم. دانشجویان همچنین می توانند به شیوه های مختلف از منافع و خواست های به حق دهقانان زحمتکش دفاع کنند و زمینه های پیوند با آنان را به وجود آورند. دانشجویان بر پایۀ مبارزات تاریخی خود توانسته اند برخی مطالبات خود را به دولت و مسئولان ِ آموزش عالی تحمیل نمایند. هم اکنون علیرغم تمایل مسئولان امنیتی و رؤسای دانشگاه ها مبنی بر محدود نمودن فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ها و علیرغم تلاش مزد بگیران و قلم به دستان و روشنفکران بورژوازی برای منحرف کردن سمت و سوی ِ مبارزات دانشجویان در حوضه فعالیت های جناحی و تهی نمودن مبارزه آنها از جوهر انقلابی، بازهم شاهد ظهور طیف قابل ملاحظه ای از دانشجویان با گرایش های انقلابی و موضع گیری نسبت به جنلح های حکومتی هستیم. این دانشجویان باید با غنا بخشیدن به آگاهی و دانش علمی و تئوریک و انقلابی، سایر دانشجویان را ازغلتیدن به سوی جناح های بورژوازی ممانعت کنند. یکی از عناصر بسیار مهم دیگر که می تواند به ارتقاء جنبش دانشجویی و غنای مبارزات آنها کمک کند، مبارزه فرهنگی است. دانشجویان متعهد و انقلابی باید برای انتشار مجلات فرهنگی، برگزاری سخنرانی و شب شعر و تئاتر و از این قبیل کارهای فرهنگی در دانشگاه ها تلاش کنند. همچنانکه باید همواره مبتکر روش های خلاق و بالنده در رابطه با توده های دانش آموز و کارگران و دهقانان زحمتکش باشند. باید تشکل های دانشجویی را سازمان داد و سازماندهی دانشجویان را برای مبارزه تبلیغ نمود. مبارزه را نمی توان منحصر به یک روش خاص سازمان داد. عناصر متعهد و انقلابی برای ثمر بخشی و کارآمد نمودن مبارزه بویژه برای استمرار بخشیدن به جنبش اعتراضی – انقلابی باید خلاقیت و ابتکار را سرلوحۀ پراتیک خود قرار دهند. از قوانین بورژوازی می توان برای پیشبرد مبارزه سود جست. لیکن هرگز نباید با تمکین به قوانین بورژوازی مبارزه خود را محدود کرد. برای تغییر جامعه ای که اساس آن برمبنای استثمار، مالکیت خصوصی و قوانین ضد انسانی بنا شده است باید انسان های آگاه، پرولتاریای متشکل و حزب انقلابی وجود داشته باشد. مبارزه ای که ملاحظات آن کم بهادادن به دانش علمی و سیاست انقلابی و حزب طبقۀ کارگر طرح ریزی شود، بی گمان درخدمت بورژوازی قرار می گیرد.  ماجراجویی و رفرمیسم، به آشتی ناپذیری مبارزۀ طبقاتی اعتقاد ندارند و منادی صلح و سازش طبقاتی می باشند. دانشجویان انقلابی باید حامل علم و سیاست مبارزۀ طبقاتی باشند و دانشگاه را به پایگاه انقلاب اجتماعی توده ها و متحد جنبش کارگری تبدیل کنند.