مراسم و یادبودها

تعرض بر سفره خالي كارگران تا كجا؟

http://www.kanoonm.com/2525

تعرض بر سفره خالي كارگران تا كجا؟
به مناسبت اعتراضات سراسري کارگران و زحمتکشان به تغييرات در قانون كار


سرمايهداران و نظام سراسر بن بست آنان كه هر روز ناتوانيهاي خود را بيشتر نشان مي دهد، گمان ميكنند كه با تعرض به معيشت كارگران و زحمتكشان مي توانند به مشكلات اين نظام فائق آيند. اكنون نظام سرمايهداري و مناسبات استثمارگرانه نه تنها در ايران بلكه در سرتاسر جهان با بن بستهاي هر روزه مواجه مي شود و مدافعان و تئوريسينهاي اين نظام با ترفندهاي مختلف تلاش ميكنند تا راه چاره و فرارهایي را از اين بن بستها بيابند و هر گاه كه ديگر همه تيرهاي تركششان به سنگ مي خورد به فكر تعرضي جديد به سفره خالي كارگران و زحمتكشان ميافتند.

هنوز چند صباحي از اختلاس و غارت سازمان تامين اجتماعي نگذشته، سازماني كه از دسترنج كارگران و زحمتكشان ساخته شده است و هنوز پرونده آن به نتيجه نرسيده كه بار ديگر آهنگ تغيير قانون كار، اين بار هم به ضرر كارگران و زحمتكشان و به سود سرمايهداران ساز شده است و دولت و مجلس به نمايندگي از كارفرمايان و در راس آنان سرمايههاي اختصاصي شده به تلاش آمده اند تا با تغيير موادي از قانون كار باز هم كمبود سودهاي سرمايهداران را جبران كنند. همزمان طرح ادغام بخش درمان بیمه تامین اجتماعی با بیمه سلامت را نیز در دستور کار قرار میدهند تا صندوق درمان تامين اجتماعي را هم بار ديگر به يغما دهند.

در اين تغييرات پيشنهادي كه خواهان رسميت دادن به شرکتهای پیمانکاری و قراردادهاي موقت در همه زمينهها و آسان تر كردن اخراج كارگران بدون هيچ حق و حقوقي است، همان چند بند از قانون كاري را مورد تعرض قرار داده اند كه به نفع كارگران بوده و پس از سرنگوني شاه با مبارزات كارگران به دست آمده بود تا ديگر كارگران هيچ گونه حقي براي اعتراض به اخراج خود نداشته باشند و سرمايهداران با خيال راحت هر گاه كه بخواهند از نيروي كار زحمتكشان استفاده كرده و هر زمان كه ميلشان بكشد با آنان قطع رابطه كنند.

اين هجمه به قانون كار آن چنان سخيف و غيرقابل تحمل است كه صداي اعتراض نهادهاي كارگري دستساز حكومتيان هم در آمده است. آنان هم سعي ميكنند كه خود را طرفدار حقوق كارگران قلمداد كنند. اما كارگران و زحمتكشان و تشکلهای مستقل آنان که به خوبي ميدانند اين نهادهاي زرد دولتساخته هيچ گاه به فكر حقوق كارگران و زحمتكشان نبودهاند و در اين باتلاق خود ساخته مي خواهند از آب گلآلود براي خود و جهه كسب كنند، مستقلانه نه تنها به اين تعرض واكنش نشان داده، بلكه از اساس نیز با اين نظم سرمايهدارانه به مقابله بر خواهند خواست .

به طور قطع كارگران و زحمتكشان اين تعرضها به حقوقشان كه سالها است ادامه دارد بيپاسخ نخواهند گذارد و همچنان كه شاهد هستيم هر روزه در سراسر محيطهاي كار و زندگي اعتراضات گستردهاي در برابر تعرض به حقوق مردم ادامه دارد، بار ديگر اعتراضات به اين هجمههاي جديد فراگيرتر خواهد شد.

کانون مدافعان حقوق کارگر

23 آبان 95