پرش به محتوا

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر پیامدها و عواقب پیروزی و بر زمین افکندن آن – بخش سوم

۱ دیدگاه »

 1. جای پرداختن بتمام نکات مقاله نیست، ولی تنها به دونکته و آنهم بطور مختصر و کوتاه اشاره ای، و پاسخ اساسی و اصولی آنرا جهت کشف حقیقت به 4 آدرس زیر ارجاع می دهم که تمامی علاقمندان برای پی بردن به واقعیت تاریخ دوران رویزیونیستی شوروی می توانند بدان مراجعه و قضاوت نمایند!
  رفیق شیری گرامی باید توجه داشت که این «سیاست»(که آنرا روبنا می نامید) است که بر اقتصاد (و ایدئولوژی)فرمان می راند، و نه برعکس!
  از طریق مبارزه طبقاتی است که تودهها تحت رهبری حزب طبقه کارگر، با انقلاب سوسیالیستی بورژوازی را سرنگون و حکومت زحمتکشان برهبری کارگران را براریکه قدرت می نشانند!
  بنابراین کسی که از مبارزه طبقاتی سخن می راند، ناگزیر به «سیاست» می اندیشد. چراکه سیاست چیزی جز مبارزه طبقاتی نیست.
  لنین بمنظور دستیابی به قدرت حاکمه ، چنین می گوید:
  «سیاست روابط میان طبقات است»، همان «مبارزه طبقاتی است».
  مارکس ، مبارزه طبقاتی را مبارزه سیاسی می داند. وی در مانیفست کمونیست چنین می گوید:
  «هرمبارزه طبقاتی یک مبارزه سیاسی است».
  بدین ترتیب مبارزه طبقاتی در مقاطع دیگر(اقتصادی، ایدئولوژیک)در خدمت مبارزه سیاسی است!
  در غیر این صورت هرگز نمی توانست نه تنها کار انقلاب سر و سامان بگیرد، بلکه هرگز پیروزی انقلاب سوسیالیستی در جهان مقدور نبود و نمی توانست فراهم گردد.
  مارکسیسم لنینیسم همواره در رابطه میان سیاست و اقتصاد(و ایدئولوژی) اولویت را با سیاست دانسته است.
  هنگامی که ترتسکی و بوخارین به لنین می تازند که گویا همه چیز را از دیدگاه سیاست می بیند، لنین بدرستی بر این امر تاکید می ورزد که : » سیاست نمی تواند در رابطه با اقتصاد از اولویت برخوردار نباشد. برداشتی دیگر بمعنی فراموش کردن الفبای مارکسیسم است». (لنین درباره اتحادیه های کارگری)
  «سیاست»، خصلت طبقاتی دارد، چون مبارزه متشکل طبقات صاحب وسائل تولید و استثمارگر، بخاطر حفظ منافع طبقاتی خود از دستبرد و یورش طبقات فاقد مالکیت و استثمارشونده، آن عاملی است که بنوبه خود تلاش می کنند به منافع طبقاتی خود جامه عمل بپوشانند. بدین ترتیب روابط مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و روابط تولیدی مبتنی بر این مالکیت و روابط قدرت اقتصادی فزاینده، پایه اقتصادی و اجتماعی سیاست بورژوازی است. و لنین در همن رابط است که سیاست را بیان فشرده اقتصاد توصیف می کند!
  لذا رفیق گرامی… بدون رهبری سیاسی(روبنا)، هرگز نه در اقتصاد(زیربنا و…)و نه در… تغییر ماهوی انجام نمی گردد!؟ نباید فراموش کرد که خروشچوف بعداز استالین، در مقام رهبری حزب کمونیست تکیه زد! و سیاست رویزیونیستی یعنی دیکتاتوری بورژوازی را جایگزین دیکتارتور پرولتاریا نمود!
  بدین ترتیب استاد شیری، اساس را در مبارزه طبقاتی بر اولویت اقتصادی و یا شاید … بنا می نهد. لذا مرتکب خطایی می گردد که بی جهت بما نسبت می دهد .
  سوسیال_امپریالیسم
  رفیق شیری گرامی از ابتدای, «رد» نظریه تسلط رویزیونیسم بر حزب کمونیست و حاکمیت سیاسی اتحاد شوروی که باعث نابودی دیکتارتوری پرولتاریا گردید، خشت اول را کج می نهد و لاجرم تا پایان کار، با دیواری کج برخورد خواهد کرد!؟
  استاد شیری در وصف جریان فکری خروشچوف، وی را نه رویزیونیست، بلکه «یک تروتسکیست با افکار ماجراجویانه خرده بورژوازی» معرفی می کند! امری که نمی تواند در مغایرت با داشتن نظرات رویزیونیستی وی دربیان تز «گذار»ها از قبیل «همزیستی مسالمت آمیز»، «گذار مسالمت آمیز»، «رقابت مسالمت آمیز» باشد!
  هیچ تفاوتی مابین ترتسکیسم و رویزیونیسم، از نظر ماهوی نیست! تنها تفاوت در شکل است و نه در محتوا! هردو نظر درخدمت بمنافع بورژوازی قرار دارد! یکی سگ است، دیگری شغال، هر دو برادر یکدیگر و دو روی یک سکه اند!
  چرا این «تز»ها و نظرات خروشچف رویزیونیستی یعنی بورژوازی می باشد!؟
  «همزیستی مسالمت آمیز» توسط خروشچف یعنی:
  تبلیغ و ترویج سازش زحمتکشان و پرولتاریا با استثمارگران در سطح داخلی_بین المللی است!
  طرح «تز»، «گذار مسالمت آمیز» توسط خروشچف یعنی:
  تبلیغ و ترویج دست کشیدن خلقهای جهان از انقلاب!
  طرح «تز»، «رقابت مسالمت آمیز» توسط خروشچف یعنی:
  تبلیخ و ترویج مدارا و عدم مبارزه علیه امپریالیسم و دشمنان خلقهای جهان!
  پر واضح است بیانات و «تز»های خروشچف که رفیق شیری آنرا «افکار ماجرایان خرده بورژوازی که از دهان یک تروتسکیست»، پرتاپ شده خطاب می نماید، یعنی تخریب و نابودی «دیکتاتوری پرولتاریا»(بخوان عالی ترین دمکراسی پرولتری) که تغییر به «دیکتاتوری بورژوازی» یافت!
  امری که ابتدا در بیان «تز»های روبنائی(بخوان سیاست)طرح گردید و سپس بنای 30 الی 35 ساله اقتصادی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی ازهم فروپاشید! و این یعنی جا بجایی و تغییر دو ساختمان اقتصادی متضاد, سوسیالیستی، به بورژوازی!
  و بخاطر اینکه ماهیت بورژوایی دولت را از تودهها بپوشانند، آنرا با نام «دولت تمام خلق» آراستند!
  و این دقیقا از خصوصیت بورژوازی است که برای پوشانیدن ماهیت دولت خود، دولت را مافوق طبقات نماینده تمام خلق می نامد!
  بدیهی است «دولت تمام خلق» در شوروی ، خود نشانه ای از ماهیت بورژوازی است و نه سوسیالیستی!!!
  بی دلیل نبود که در فردای کنگره بیستم، خروشچف خطاب به دولت امپریالیستی امریکا اعلام کرد؛ اگر ما دست در دست هم دهیم، «هیچ دیوانه ای جرات بلند پروازی درجهان نخواهد کرد»! نقل بمعنی.
  و این یعنی رویزیونیسم(بخوان تجدید نظر در اقتصاد سوسیالیستی به بورژوازی) که در عمل بکار می رفت، و سوسیالیسم در گفتار تبلیغ می شد!
  در یک کلام؛ خروشچف با «سیاست» بورژوازی، اقتصاد سوسیالیستی را از درون ویران کرد!!!
  سوسیال امپریالیسم، واژه کشف این و آن نیست، بلکه واژه ی علمی و تجربی است که لنین کبیر علیه تزهای رویزیونیستی کائوتسکی که سیاست بورژوازی را در حزب کمونیست آلمان جایگزین سوسیالیسم نمود(یعنی سیاست بورژوازی درعمل، و سوسیالیسم در گفتار)، و سپس ابعاد جهانی بخود گرفت!
  رفیق شیری گرامی سپس با طرح سئوالات سطحی ، بی ربط و متاسفانه سفسطه گرایانه و بدون در نظر گرفتن تغییر ماهوی دو دولت از سوسیالیستی به بورژوازی، آنرا را در ذهن خویش قاعده کرده و نتیجه می گیرد؛ چرا امپریالیسم غرب بزمامداری امپریالیسم امریکا ، فرونپاشید؟ چرا سازمان گماشته ملل از شناسایی کشور فلسطین به بهانه های مختلف ظفره می رود، و چرا «استقلال» 15 جمهوری اتحاد شوروی را بفوریت برسمیت شناخت؟
  سوالاتی از این دست که ربطی به مضمون بحث ما ندارد، و تنها جهت رد گم کردن اصل مطلب است!
  و اکنون چهار آدرس مربوط:

  Click to access elamiye%20va%20barnamehye%20komonisthaye%20engelabi%20bulchviki.pdf

  اعلاميه كمونيستهاي انقلابي بلشويك شوروي

  toufan.org
  toufan.org

  Click to access Amperialism%20nokhaste%20Shoravi.pdf

  امپرياليسم نوخاسته شوروي

  toufan.org
  toufan.org

  Click to access mobarezeh%20aleye%20Revisionism-Ghasemi.pdf

  سندي درمبارزه با رويزيونيسم اثررفيق احمد قاسمي

  toufan.org
  toufan.org

  لایک

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: