دریافتی

مخفی کاری چپ ها و کمونیست های ایران : آوانتوریستی یا توده ای ؟

بیژن پویا

کمونیست ها از هر طرف مورد تهاجم و پیگرد عوامل و مامورین امپریالیسم و ارتجاع هستند ..

اگر در سیستم مخفی کاری کمونیست ها منافذی برای رخنه دشمن وجود داشته باشد ، در اسرع وقت مورد بهره برداری دشمن قرار خواهد گرفت و آنوقت است که ضربات پیاپی دشمن آغاز خواهد گشت ..

سیستم مخفی کاری ، سیستمی است که بر پایه خط مشی ایدئولوژیک سیاسی بنا می گردد ..

اگر خط مشی ایدئولوژیک سیاسی گروه یا سازمان یا حزب ، آوانتوریستی و جدا از توده ها باشد ، یقینا سیستم مخفی کاری بنا شده روی آن هم آوانتوریستی و جدا از توده ها خواهد بود  و علیرغم حتی تمام تکنیک های  پیشرفته اش ، مدام در معرض متلاشی شدن می باشد ..

برای روشن شدن مطلب فوق مثالی در پائین می آوریم :

سازمان چریک های فدایی خلق ایران ( سچفخا ) در اواخر سال 1349 با در پیش گرفتن خط مشی سوسیال دبریستی ( سوسیالیست در حرف دبریست در عمل ) و جدا از توده ها موسوم به » مشی مسلحانه » به ترور مقامات دولتی و تخریب موسسات دولتی وقت مبادرت ورزید ..

 • چریک های فدایی خلق ، بنا بر تئوری » مشی مسلحانه » خود معتقد بودند که با عملیات قهرمانی خود علیه دشمن می توانند انگیزه تحرک انقلابی را در » میان توده ها  بیافرینند .. راه انقلاب را نشان دهند و سرانجام دشمن را محاصره و شکست دهند .. آنها تصور می کردند که می توانند با عملیات قهرمانی خود ، خلاء عدم حضور توده ها را در نبرد انقلابی با رژیم جبران کنند و به تنهایی قادر خواهند بود که باین ترتیب تدارکات انقلاب را برپا سازند .. اما تمام مدارک و شواهد تاریخی نشان می دهد که نه تنها عملیات مسلحانه سچفخا باعث تحرک انقلابی توده ها نگردید ، بلکه باعث انفعال هر چه بیشتر توده ها و تشدید اختناق در کشور گردید .. هیچ جنبش توده ای هم که حکایت از ارتباطی سازمانی و یا روحی و عاطفی با سچفخا داشته باشد بوجود نیامد .. سرکوب گری وحشیانه کماندو های ساواک در نیمه اول دهه 50 ، دغدغه آمیز ترین دوره میارزات نیرو های چپ و کمونیست در دوران حیات حکومت پهلوی گردید .. بطوریکه  اگر تا  قبل از عملیات مسلحانه سچفخا ، مجازات یکنفر مخالف رژیم که کتابی » ممنوعه » از او بدست آورده اند ، چند سیلی و چند ماهی زندان بود ، بعد از اجرای تئوری» مشی مسلحانه » سچفخا ، شلاق های مرگبار و محکومیت های 10 تا 15 سال حبس بود .. عمر یک چریک فدایی حد اکثر یکسال بود .. ضربات پی در پی پلیس ساواک ، مانع زمختی بر سر ارتباطات سیاسی دانشجویان و روشنفکران تحصیلکرده گشته بود .. حتی در خیابان ها ، گذر گاه ها و چهار راه ها ، تقریبا هیچ ارتباط سیاسی و چه بسا حتی غیر سیاسی ، از تعرض ناگهانی کماندو های ساواک در امان نبود .. ریسک قرار ملاقات گذاشتن و ملاقات های سیاسی در اماکن مختلف فوق العاده بالا رفت و بسیاری از نیرو های پر شور مارکسیست لنینیست که مشغول نقد علمی و مارکسیستی » مشی مسلحانه » ، آموزش و تدارک تئوریک نبرد های توده ای ، و چگونگی مکانیسم ارتباط با توده ها را تجربه می کردند ، از رهگذر » عملیات ضد تروریسم » ساواک که برگرفته از تجربیات » ضد تروریستی » سازمان سیا در کشور های اختناق زده امریکای لاتین بود ، ضربات هولناک خوردند .. بسیاری از رفقای سازمان انقلابی ، سازمان طوفان ، سازمان کمونر ها ، سازمان ساکا ، و گروه های کوچک مارکسیستی ، که چگونگی کار سیاسی در میان توده ها و کارخانه ها را تجربه میکردند ، از رهگذر » عملیات ضد ثروریسم » ساواک با سچفخا ، ضربات سختی خوردند و امکان کار سیاسی در میان توده ها  باز هم محدود تر شد .. حتی بسیاری از دانشجویان و جوانان  غیر سیاسی ( جوانانی که ظرفیت و پتانسیل سیاسی کافی برای مبارزه انقلابی با دشمن را نداشتند و یا اهل سیاست نبودند ) هم دستگیر شدند و از طریق بازجویی های پر از شکنجه ، آنها را محکومیت های چندین ساله دادند و بعدا همین نیرو های غیر سیاسی بدلیل نداشتن آگاهی سیاسی و عدم پتانسیل سیاسی کافی نتوانستند خودرا در مواجهه با جریانات سخت و زجر آور مبارزه با دشمن توجیه کنند و درنتیجه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم ، ضعیف یا قوی به عوامل و خبر چین های ساواک تبدیل گشتند .. همه این اتفاقات ناگوار به کلیت جنبش مارکسیستی ایران لطمات فراوان وارد نمودند ..

 • سیستم مخفی کاری سچفخا و مارکسیست لنینیست ها چگونه بود ؟

 • چریک های فدایی خلق ، که انقلابیونی آرمان گرا با محتوی نظری رژی دبری ( رژی دبری ، انقلابی آرمان گرا و هم رزم چه گوارا در جنگل های بولیوی بود که در سال های بعد به شخصیتی دست راستی تبدیل گشت و سرانجام وزیر قرهنگ فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه گردید ) و با پوسته ای نازک و درهم ریخته از مارکسیسم لنینیسم ، خانه های تیمی در مناطق مرکزی و شمالی تهران اجاره می کردند .. پول اجاره خانه را از طریق عملیات بانک زنی بدست می آوردند و به مالک خانه تحویل می دادند ..

 • تا کنون هیچ قرائن و شواهدی بدست نیامده که چریک های فدایی ، در تمام طول مبارزه مسلحانه خود علیه رژیم ، چه هنگام درگیری خونین و چه هنگام فرار از محل درگیری ، پناهنده یکی از خانه های توده های مردم گردند و توده ها به آنها پناه دهند و یا پول و مواد غذایی به آنها تحویل دهند .. بدین معنی که چریک ها هزینه های عملیاتی ، اجاره خانه های تیمی ، و مخارج معیشتی خودرا از طریق سرقت مسلحانه از بانکها بدست می آوردند .. به عبارت دیگر مردم بهیچوجه پناهگاه ، پول و یا مواد غذایی در اختیار آنها نمی گذاشتند .. زیرا آنها برای توده ها ناشناخته و بیگانه بنظر می آمدند ..

 • چریک ها برای عملیات بانک زنی و یا ترور مقامات دولتی ، نیاز به اتومبیل داشتند و این نیاز را از طریق سرقت اتومبیل از کنار خیابان برطرف می کردند ( که البته پس از پایان عملیات مسلحانه ، اتومبیل را در محل معینی پارک می کردند و شماره پلاک و محل پارک  آنرا ، بوسیله تلفن به پلیس گزارش می دادند تا پلیس آنرا پیدا کند و سرانجام به صاحبش تحویل دهد ) .. به این ترتیب می بینیم که هیچگاه مردم با میل و اراده خود ، اتومبیل در اختیار چریک ها قرار نمی دادند ..

 • حالا حساب کنیم چنین چریک هایی ، نه پول ،  نه مواد غذایی ، نه اتومبیل ، و نه هیچ امکانات دیگر ، از توده ها تحویل نمی گرفتند ..

 • آیا چنین چریک هایی ، چریک های توده ای بودند یا چریک های جدا از توده ها ؟

 • مسلما جدا از توده ها بودند ..

 • حال نگاهی هم به چگونگی سیستم ارتباطات چریک های فدایی خلق بیافکنیم 

 • 1 –  چگونگی رفت و آمد به هر خانه تیمی که در آن ، چند نفر چریک مرد و احتمالا یکی دو تای آنها هم دختر هستند ، بشکل مرموزی برای هر ناظر خانه تیمی ، غریب می نماید ..

 • 2 – قرار های دیداری خیابانی چریک های فدایی ، اگر چه خیلی دقیق و تکنیکی است ، اما از هیچ پوشش طبیعی و توده ای برخوردار نیست .. بطوریکه کمین کردن کماندو های » ضد تروریستی » ساواک در سر شاهراهها و نقاط استراتژیک خیابان ها ، قرار های چریک ها را در معرض حمله غافلگیرانه کماندو ها ی ساواک قرار می دهد .. باز هم رشد بالای تکنیکی قرار ها ، اما بدون هیچگونه پوشش طبیعی توده ای

 • در چنین صورتی  ، بدیهی است که سیستم مخفی کاری سچفخا ، علیرغم سطح تکنیکی بالای آن ، کاملا ماجراجویانه و شبیه سیستم مخفی کاری باند های مخوف جنایی و یا جاسوسی است و از یک طرف برای توده ها سئوال برانگیز است و از طرف دیگر برای پلیس ، تحریک پذیر ..   

 • بدین ترتیب می بینیم که چریک های فدایی خلق ، هر چه بودند ، یقینا چریک های توده ای نبودند .. بلکه چریک های جدا از توده ها بودند ..

 • البته هیچ جای تعجبی هم نیست .. زیرا چریک های فدایی و در راس آنها مسعود احمد زاده ، علیرغم آنکه تز انقلاب قهر آمیز رفیق مائو تسه دون را پذیرفته بود ، اما هیچگاه کوچکترین اشاره ای به قانون مشی توده ای و نظریه از توده ها به توده ها ( که از قوانین تابناک و برجسته اندیشه مائو تسه دون است ) نمی کند .. در واقع مسعود احمد زاده ، مبارزه مسلحانه را ، در مسیری تنگ و محدود به خانه های تیمی گروهش از یک طرف ، و دشمن تا بن مسلح با کلیه امکانات دولتی از طرف دیگر ، می بیند .. 

 • سیستم مخفی کاری گروه های مارکسیستی لنینیستی چگونه بوده است ؟

 • متاسفانه گروه های مارکسیستی لنینیستی هم ، علیرغم آنکه » خط مشی مسلحانه » سچفخا را بدرستی و استادانه نقد می کردند و خودشان هم تئوری مشی توده ای رفیق مائوتسه دون را پذیرفته بودند ، اما نتوانستند تئوری  مشی توده ای این آموزگار کبیر پرولتاریا را با پراتیک توده ای در هم آویزند .. مشکل اصلی در این بود که رفقای مارکسیست لنینیست اساسا پراتیک توده ای نداشتند که بتوانند آنرا با تئوری عام مشی توده ای رفیق مائوتسه دون تلفیق دهند ..

 • گروه های مارکسیستی لنینیستی ، علیرغم نقد علمی و مارکسیستی بسیار ارزشمند و طاقت فرسای خود از » خط مشی مسلحانه » چریک های فدایی خلق ، باز هم نتوانستند با برخورداری از سلاح نیرومند مشی توده ای رفیق مائو تسه دون ، گشایشی در سازماندهی توده ای بیافرینند .. زیرا که حتی این گروه ها هم ، از توده ها جدا بودند .. البته گروه های مارکسیستی لنینیستی ، بر خلاف چریک های فدایی ، بدین امر کاملا واقف بودند که از توده ها جدا هستند و برای حل این مسئله تلاش می کردند گزینه های مختلفی را تجربه کنند ..

 • سیستم مخفی کاری گروه های مارکسیست لنینیستی هم با سیستم مخفی کاری سوسیال دبریست های فدایی چندان تفاوتی نداشت .. زیرا هر دو گروه اساسا از توده ها جدا بودند .. اما بی انصافی است اگر بخواهیم هر دوی آنها را از لحاظ چگونگی ارتباط با توده ها در یک سطح قرار دهیم و به آنها نمره مساوی دهیم ..

 • واقعیت اینست که سوسیال دبریست ها ی فدایی ، نه در تئوری با توده ها بودند و نه در عمل ، و اتکای اجتماعی آنها عمدتا به دانشجویان بعنوان یک طیف اجتماعی و نه یک طبقه اجتماعی بودند و نهایتا در خوشبینانه ترین نگرش ممکن ، به بخشی از قشر تحصیلکرده خرده بورژوازی انقلابی اتکا داشتند ..

 • اما گروه های مارکسیست لنینیست ناقد سوسیال دبریسم سچفخا ، تئوری مشی توده ای رفیق مائوتسه دون را کاملا پذیرفته بودند .. ولی با چالش پیچیده و سخت چگونگی ارتباط با توده ها در گیر بودند و هنوز هم تا کنون درگیر هستند ..

 • چریک فدایی خلق امیر پرویز پویان در اثر معروف خود موسوم به » تئوری رد بفا » ، مارکسیست لنینیست ها را به » بی عملی » و » اپورتونیست بودن » متهم می کند و کارگر ایرانی را غرق در افکار خرده بورژوایی می داند ، و سرانجام نتیجه می گیرد که امکان کار کردن در میان چنین طبقه کارگری تحت نظام پلیسی وقت کاملا بی ثمر و غیر ممکن است و انقلابیون باید مبارزه مسلحانه خود با رژیم را به تنهایی انجام دهند ..

 • اما مارکسیست لنینیست ها ، نصف راه مبارزه طبقاتی صحیح را پیموده بودند و آن این بود که آنها حداقل ، تئوری مشی توده ای را کاملا پذیرفته بودند و چالش آنها چیزی نبود مگر نصف دیگر راه مبارزه طبقاتی صحیح ، و آن عبارت بود از تجربه کردن آزمون های مختلف برای برقراری ارتباط با توده های خلق و کشف تاکتیک های پیچیده برای تحرکات انقلابی توده ای ..

 • واقعیت اینست که کشف مکانیسم ارتباطات توده ای ، آنچنانکه بلشویک های روسیه و کمونیست های چین عمل کردند ، کار ساده ای نیست .. 

 • اگر کار سهل و ساده ای ، آنچنان که زنده یاد امیر پرویز پویان می پنداشت و با ایجاد چند خانه تیمی مخفی و کاملا بسته و جدا از توده ها و مبادرت به چند عملیات ترور و تخریب ، » کارگران آلوده به افکار خرده بورژوایی » را به تحرک انقلابی وا میداشت ، پدر معنوی او رژی دبری ، و بسیاری انقلابیون دیگر مشابه او چون  کارلوس ماریگلا ، بادر ماینهوف ، اوکاموتو ، توپامارو های یونان و .. که پیش از او به این روش عمل کرده بودند ، می بایست به ایجاد تحرکات توده ای موفق میشدند .. اما واقعیت ، خلاف این امر را ثابت کرد ..

 • کار و پیکار در میان توده ها امری است سخت ، پیچیده ، طولانی ، و طاقت فرسا .. 

 • کار و پیکار در میان توده ها کاری است که بلشویک ها در سخت ترین شرایط اختناق استولیپینی در روسیه انجام دادند و موفق هم شدند ..

 • کار و پیکار در میان توده ها کاری است که کمونیست های چین در سخت ترین شرایط استبداد و حکومت های نظامی در چین انجام دادند و موفق هم گردیدند ..

 • اما کمونیست های ایران از انجام موفقیت آمیز آن عاجز بودند ..

 • حزب رنجبران ایران ، تنها گروه مارکسیستی لنینیستی ایران بود که اندیشه مائوتسه دون را پذیرفته بود و از احترام و اعتبار ویژه ای نزد رفقای حزب کمونیست چین برخوردار بود و بین آنها رابطه مشاوره ای وجود داشت ..

 • رفقای چینی بار ها به رفقای حزب رنجبران تاکید می کردند که حزب رنجبران ایران ، با وجود پذیرش اندیشه مائو تسه دون بعنوان گامی بزرگ در ارتقای تاریخی جنبش کمونیستی ایران ، همچنان از توده های خلق ایران جدا است و همچنان ،  یا بصورت حزبی روزنامه ای با خط مشی  و تحلیل نادرست نسبت به رژیم ایران ، و یا بفکر قهرمان بازی در ایران است ..
  رفقای حزب کمونیست چین ، همواره به رفقای حزب رنجبران ایران یاد آوری می کردند که بدون همراهی طولانی مدت و پر حوصله با توده ها و بدون حضور دائمی درمرکز جنبش های توده ای ، هیچ شانسی برای قدرت گیری  کمونیست های ایران وجود ندارد ..

 • نتیجه آنکه ، سیستم مخفی کاری کمونیستی ، سیستمی است مخفی که در آن ، ، جایی برای خانه های تیمی به دور از توده های خلق نباشد ..

 • سیستم مخفی کاری کمونیستی ، سیستمی است که در آن ، جایی برای تئوری » انقلاب در انقلاب » و تاکتیک های رژی دبری ، چه گوارا ، کارلوس ماریگلا ، بادر ماینهوف ،اوکاموتو ، ، جورج حبش ، بیژن جزنی ، و مسعود احمد زاده ، نباشد ..

 • سیستم مخفی کاری کمونیستی ، سیستمی است  که تحت آن ، در سخت ترین شرایط اختناق و پیگرد های ضد انقلاب حاکم ، کمونیست  ها ، از همه گونه حمایت  توده های خلق از جمله حمایت پولی ، غذایی ، پناهگاهی و کمک های اطلاعاتی در ضربه زدن به دشمن ، برخوردار باشند ..

 • سیستم مخفی کاری کمونیستی ، سیستمی نیست که از آسمان نازل شود ..

 • سیستم مخفی کاری کمونیستی ، سیستمی است علمی و مارکسیستی که کمونیست های ایران ، باید از نقطه نظر عام از رفقای چینی و روسی یاد بگیرند و از نقطه نظر خاص ، آنرا با شرایط خاص ایران تلفیق دهند ..

 • در سیستم مخفی کاری کمونیستی ، پوشش تمام فعالیت های کمونیست ها باید طبیعی و توده ای باشد ..

 • اعتقاد راسخ به قانون مشی توده ای رفیق مائو تسه دوتسه دون ، نخستین شرط  تئوریک ساختن سیستم مخفی کاری کمونیستی است ..

 • رابطه هر کمونیست با توده های خلق ، باید چون ماهی در آب باشد .. اگر رابطه ماهی با آب قطع شود ، مرگ ماهی حتمی است .. بنابراین اگر رابطه یک کمونیست با توده ها نباشد و یا قطع شود و بجای آن با خرده بورژوازی و لایه های مختلف آن برقرار گردد ، مرگ آن کمونیست حتمی است و سخن گفتن از سیستم مخفی کاری کمونیستی برای چنین » کمونیست » های غیر مرتبط با توده ها ، بی معنی است ..  

 • آنهایی که از یک طرف ، اسیر کیش شخصیت حمید اشرف شده اند و شب و روز از او به عنوان  «فرمانده کبیر» یاد می کنند و از طرف دیگر، سخن از توده های خلق می زنند ، در تارعنکبوت یک بام و دو هوا گرفتار آمده اند .. 

 • هر گونه کیش شخصیت تحت هر عنوان و هر توجیهی ، هیچگونه ارتباطی با مارکسیسم لنینیسم ندارد و سیستم مخفی کاری کمونیستی در تضاد کامل با کیش شخصیت در امر مبارزه طبقاتی است ..
  نه خدا ، نه شاه ، نه شیخ  ، و نه قهرمان .. هیچکدام از آنان  کوچکترین گرهی از کلاف سر در گم درد های بیشمار توده های خلق را باز نخواهند کرد ..  

 • بیائید بجای اینهمه تبلیغ کیش شخصیت و قهرمان بازی ها ، تمام این اراجیف و ترهات  را که طی سالیان دراز چیزی جز ضرر و زیان برای جنبش کمونیستی ایران نداشته است به دور بریزیم  .. بیائید شاگردان صدیقی برای مارکس ، انگلس ، لنین ، استالین ، و مائو تسه دون باشیم 

 • فقط با چنین نگاهی می توان سیستم مخفی کاری کمونیستی را بنا نمود .. آنچنانکه رفقای چینی و روسی انجام دادند که درود بر همگی آنها باد … 

 •   

۱ دیدگاه

 1. گر خط مشی ایدئولوژیک – سیاسی گروه یا سازمان یا حزب یا فردی (مثلا بیژن پویا) ، آوانتوریستی وبذ تر از همه، ضد انقلابی باشد ، یقینا سیستم قلم فرسایی بنا شده روی آن هم آوانتوریستی و جدا ضد اقلابی خواهد بود و علیرغم حتی تمام شیرین زبانی هایش ، مدام در معرض بی آبرویی می باشد ..

  برای روشن شدن مطلب فوق مثالی در بالا می آوریم :

  دوست داشتن

 2. shahram 15 says

  صرف نظر از اینکه جفنگیات بیژن پویا فاقد هرگونه ارزشی است، اما یادآوری این نکته لازم است که او همان کسی‌ است که در رویا‌های روزانه و شبانه‌ ش حکومت و دارودسته فعلی‌ حاکم در چین را در حال پیاده کردن دیکتاتوری پرولتاریا می‌بیند. حکومتی که چندین دهه است که نقش پیشکار سرمایه‌های امپریالیستی غرب را بر عهده گرفته است برای او دیکتاتوری پرولتاریا است.

  دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.