دریافتی

درانتخابات آمریکا میان بد و بدتر ، بدتر انتخاب شد! 

 

حسن رحمان پناه

برخلاف بسیاری از نظرسنجی ها «ترامپ» پیروز شد و «کلینتون» باخت. ترامپ بدون حمایت چهرەهای اصلی حزب جمهوری خواه کە نمایندە آن بود، بە عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان پیروز شد. اما کلینتون با حمایت رئیس جمهور کنونی ، رئیس جمهور سابق و چهرهای اصلی حزب دمکرات و حمایت برخی از چهرەهای شناختە شدە حزب جمهوری خواه  کە از وی حمایت می کردند، شکست خورد. این شکست و پیروزی در واقع شکست و پیروزی در یک جبهە ارتجاعی، با برخی تفاوتهای سیاسی و اداری است. حمایت برخی از رهبران با سابقە و شناختە شدە جمهوری خواه از کلینتون نشان داد کە تفاوت بزرگی میان سیاست و برنامەهای این دو کاندید نیست.دەهها سال است کە سیاست گذاران آمریکا مردم این کشور را در منگە انتخاب «بد» و «بدتر» با حمایت مالی شرکت های عظیم مالی و تسلیحاتی قرار دادەاند.شکست هیلاری کلینتون در این انتخاب، شکست بخشی از سرمایەداری آمریکا (وال استریت، مراکز مالی آمریکا  و بانک های بزرگ) در برابر بخش افسارگسیختەتر سرمایەداری آمریکا با پشتوانه «رآی» اکثریت انتخاب کنندگان آمریکا است کە لمپنی همچون «ترامپ» آنان را نمایندگی میکرد. این انتخاب ، شکست بخشی از نئولیبرالیسم آمریکا در برابر بخش دیگر آن است. ترامپ و کمپین حامیش ، سازمانده ندگان علنی و پشت صحنه وی ، از بیزاری عمومی از سیاست های «اوباما»ی دمکرات، از خستگی و بیزاری آنان، از نزول «غرور» آمریکایی در سطح جهان و بویژه سربلند کردن رقبای جهانیش، از ضدیت با خارجیها ، به بویژه مکزیکی تباران ساکن آمریکا کە بیش از ١١ میلیون نفر هستند و وعدە اخراج آنان و کشیدن دیوار جدایی میان آمریکا و مکزیک در برابر آزادی تجارت بین این دو کشور، از جلوگیری از ورود مسلمانان به خاک آمریکا بعنوان تروریست ،از معافیت بیشتر ثروتمندان از پرداخت مالیات ، از ضعف های شخصی و خانوادەگی هیلاری کلینتون رقیبش، به خوبی سوء استفادە نمود. مردم سرخوردە و ناامید آمریکا از داشتن نمایندەای نسبتآ مردمی تر کە بخشی از  خواستها و مطالبات آنان را نمایندگی کند، از جملە شخص «برنی سندرز» کە در جناح چپ حزب دمکرات و کلینتون قرار داشت منع شدند و عملآ مسیر پیروزی «بدتر» علیە «بد» در برابر آنان نهادە شد. هیلاری کلینتون و حزب دمکرات با حذف «برنی سندرز» از صحنه انتخابات کە بخشی از مطالبات و خواستەهای اقشار پایین جامعە آمریکا را نمایندگی می کرد ، مسیر پیروزی «ترامپ» را هموار ساختند. رآی انتخابات اخیر ، رآی یاس و نا امیدی ، رآی از خودبیگانگی تحمیلی اقتصادی و سیاسی نئولیبرالی و میدیای وابستە به آنان به رآی دهندە آمریکایی است. این رآی تکرار اشتباه رآی دهندە آلمانی به «هیتلر» و نازیسم در دە ٣٠ قرن بیست است. پیروزی ترامپ ، پیروزی رآی دهندە آمریکای نیست ، بلکە شکست و افلاس آن کارمند، کارگر، زن ، معلم ، دکاندار خرد و اقشار تحتانی جامعە است کە امید بهتر زندگی را در رۆیاهای فاشیست میلیاردری همچون ترامپ می بیند. این رآی بازگشت به گذشتە و غرور کاذب و امپریالیستی آمریکا در سلطە بر جهان توسط نمایندگان طبقە حاکم با اتکا به «رای» اقشار و بخشی از طبقە محکوم  است. در این انتخابات ترامپ پیروز و کلینتون شکست خورد، اما در واقع آمر رآی دهندگان در هر دو جبهە این جدال کە اکثریت آنان مردم عادی بودند، شکست خوردند. نه کلینتون و نه ترامپ نژادپرست ، نمایندە خواست و مطالبات مردم آمریکا نبودە و نیستند، بلکە آنان نمایندە مطالبات بخش های مختلف سرمایەداری امپریالیستی و جنگ طلب این کشور بودند کە برای توجیە اعمال ضدانسانی خود به آراستن ویترین خونین سیاست و اعمال خود به رآی انتخاب کنندگان نیاز داشتند.

این انتخابات و پیروزی ترامپ، در همانحال شکست بزرگی برای جبهه چپ و طبقە کارگر آمریکا است کە نتوانست خود را سازماندهد و سد پیروزی لمپنی چون ترامپ گردد کە آشکارا ضد زن ، ضد چپ ، ضدکمونیست و کارگر ، و ضد هر آنچه بوی انسانیت بدهد، می باشد. این انتخاب عقب گردی در سطح جهان و تحمیل خطری بیشتر بر جهان ناامن گرفتار در چنبرە جناحها و قدرت های جنگ طلب امپریالیستی بر سرنوشت بشر امروز است. بی تردید جهان با وجود و حضور فاشیست های همچون «دونالد ترامپ» ، » رجب طیب اردوغان»، «علی خامنەای» و رهبران جنایتکار گروەهای اسلامی و نژادپرست ، جهان امن و شایستەای برای زندگی نخواهد بود. اما این سرنوشت محتوم انسان قرن ٢١ نیست . کمبود و ضعف کنونی، عدم اگاهی طبقاتی، متشکل نبودن و رزم بی آمان و مشترک طبقە کارگر جهانی ، کمونیست ها و بشریت معترض برای رهایی و به دست گرفتن سرنوشت خویش به دست خود است . این خلاء را با اگاهی ، فعالیت مشترک و سازمانیافته میتوان جبران کرد.

٩ نوامبر ٢٠١٦

 

 

!