مراسم و یادبودها

نگاهی دیگربه بحثهای درونی دو سازمان چریکهای فدایی و مجاهدین م ل

 مقاله ای که از نظر خوانندگان گرامی میگذرد در آذرماه 1389توسط رفیقی به رشته تحریر درآمد و در تارنمای اعتراض به بحث گذاشته شد و مورد استقبال وسیع علاقفمندان سیاسی چپ قرارگرفت.بیش از 100 کامنت ودخالت قریب به سی نفر دراین بحث مبین اهمیت این موضوع  تاریخی .این مقاله نقدی است بر بحثهای درونی دوسازمان چریکهای فدائی خلق تحت رهبری زنده یاد حمید اشرف و سازمان مجاهدین خلق(م ل) به رهبری تقی شهرام. ما این مقاله ارزشمند را که نکات بسیار مهم  سیاسی وتاریخی  در آن نهفته است، به چاپ میرسانیم تا گامی ولوکوچک در تنویر افکار برداشته و از سویی نظرات وپیشگوئیهای سیاسی سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان راکه تاریخ درستی آن را به اثبات رسانده، درمعرض دید همگان قراردهیم.
هئیت تحریریه توفان الکترونیکی
شهریور ماه 1395
     ——————————————————————————————–اخیرا اسنادی درمورد بحثهای درون سازمانی دو تشکیلات فدایی و مجاهدین م ل در فرم فایل صوتی  درسطح اینترنت  پخش شد. روشن نیست هدف از انتشار این اسناد آنهم بعد از 35 سال چیست و بازماندگان این سازمانها چه درسهایی از این اسناد را فرموله کرده و دراختیار نسل جوان قرار داده اند. اماآنچه که می توان از ورای این اسناد بدان پرداخت و یک قضاوت منصفانه و تاریخی کرد بدین قرار است:
یکی از موارد بحث دراین اسناد درمورد تصفیه فیزیکی درون سازمان مجاهدین و تغییرمشی سازمان به م ل  است که رفیق حمید اشرف بدان انتقاد دارد و رفیق تقی شهرام تلاش میکند به توجیه این اقدام  درقالب مبارزه کمونیستها علیه خورده بورژوازی و مذهب بپردازد….
– دراین رابطه باید گفت  که تصفیه درون سازمانی و فیزیکی فقط شامل حال مجاهدین نبوده بلکه سازمان فدائیان خلق بعنوان یک سازمان نظامی سیاسی  نیزبه همین درد و انحراف گرفتاربودند  ودر سال 1355 دست به تصفیه فیزیکی زدند. رجوع شود به متن نامه  محرمانه علی اکبر جعفری(رابط داخل) به رابط خارج ازکشور سازمان چ ف خ ا در مورد  کشتن سه تن از رفقایشان …
لذاباید به عمق این  خط ومشی نظرانداخت و این گونه برخوردهای غلط را ازدریچه عدول از اصل لنینی مرکزیت دمکراتیک وانحراف به چپ و مشی جدا از توده درکلیتش نگاه کرد.
–  دو دیگر اینکه دو سازمان چریکی فدایی و مجاهد علیرغم صداقت و شجاعت و فداکاریشان راه مقابله با رویزیونیسم راست و مبارزه با خیانت حزب توده را با راه خط مشی گواریستی و نفی حزبیت پاسخ دادند که این خود ضربات فراوانی در راه تشکیل حزب و سازماندهی طبقه کارگر زد. انقلاب عظیم بهمن با شرکت میلیونی مردم خط بطلانی بر همه افکار مبارزه مسلحانه قهرمانان و جدا از توده های خلق کشید. سازمان م ل توفان یکی سازمانهای مخالف  مبارزه مسلحانه جدا از توده بود و بر مشی توده ای مسلحانه به رهبری حزب طبقه کارگر تکیه میکرد و تاریخ نیز صحت این مشی درست را مجددا به اثبات رسانید. توفان می گفت حزب است که بر تفنگ فرمان می دهد و نه تفنگ بر حزب. این حزب است که ماهیت مبارزه مسلحانه را تعیین می کند و نه تفنگ. توفان هوادار راه قهرآمیز انقلاب بود و از مبارزه قهر آمیز دفاع می کرد. مبارزه مسلحانه تنها شکل خاصی از مبارزه قهر آمیز بود. یک اعتصاب عمومی سیاسی کارگری که به درگیری با نیروهای انتظامی منجر می شد بخوبی یک مبارزه قهر آمیز بود حتی اگر همراه با تفنگ نبود. برای توفان قهر طبقاتی مطرخ بود و نه قهر قهرمانان.
– انقلاب کارتودهاست و وظیفه کمونیستها تحت هر شرایطی تلاش برای نزدیکی با توده ها و سازماندهی آنهاست. تئوری اثبات شده لنینی باید راهنمای  عمل مبارزاتی باشد و نفی تئوری و مطلق کردن عمل انقلابی فرجامی جز اکونومیسم ندارد. علیرغم تمام احترام به جسارت و ماهیت انقلابی و از خود گذشتگی و فداکاری رزمندگان فدایی و مجاهد که در راه آزادی ایران جان دادند اما باید گفت که خط مشی شان انحرافی بود و از عدم اعتماد به طبقه کارگر و توده مردم و نقش آنها در انقلاب سرچشمه میگرفت. مشی چریکی مشی بی اعتمادی به توده ها و بی صبری خرده بورژوائی است که حوصله اش از کار توده ای طولانی سر می رود.
 
– سوم اینکه دربرخورد به بروز رویزیونیسم و خطر انحراف جنبش چپ و انقلابی ایران چریکهای فدائی خلق اساسا ماهیت موضوع را به علت سطح نازل تئوریک نمی فهمیدند و بهمین جهت تحت نفوذ عوامل مستقیم شوروی امپریالیستی و یا عوامل مستقیم حزب توده و یا غیر مستقیم آنها در لباس جبهه ملی بخش خاورمیانه قرار گرفتند. آنها در کنار مبارزه عظیم ایدئولوژیکی قرار گرفتند که در جهان جاری بود.  این سازمان م ل توفان بود که صدها مقاله علمی و تحقیقی را به نگارش درآورد و دراختیار جنبش قرارداد تا ماهیت سوسیال امپریالیسم شوروی و رویزیونیسم خروشچفی را بشناسند. سازمان چریکها اختلاف چین و آلبانی با روزیونیستهای  شوروی را به دعوای شیعه و سنی تنزل دادند و دراثز همین کم توجهی و فقر تئوریک بود که حزب توده بخش اعظم این سازمان را بلعید و به خیانت کشانید.
 
– دراین اسناد درون سازمانی بسیار از سازمان م ل توفان اسم برده میشود و آنجا که زنده یاد رفیق حمید اشرف می خواهد به تشریح مواضع ضد رویزیونیستی و ضد سوسیال امپریالیسم شوروی به پردازد به اتهام زنی متوسل میشود و برای ممانعت از نزدیکی مجاهدین م ل به توفان، مشی سازمان توفان م ل را به «دفاع از رژیم شاه تحلیل میکند ومی گوید» توفان رژیم شاه را مترقی ارزیابی میکند زیرا معتقد است رژیم شاه درسیاست خارجی علیه دوابرقدرت است ونقش ترقی خواهانه بازی میکند اما در سیاست داخلی ارتجاعی است»….
متاسفانه باید گفت رفیق حمیداشرف دراینجا اشتباه بزرگی مرتکب شده آگاهانه و یا غیر آگاهانه مواضع غلط سازمان انقلابی حزب توده ایران را به توفان میچسباند که معتقد بودند رژیم شاه دارای «سیاست مستقل وملی» بوده و علیه دوابرقدرت  آمریکا و شوروی مبارزه میکند. این مواضع ربطی به سازمان توفان  م ل نداشت و بجاست که انتشاردهندگان این اسناد داخلی اینگونه برخوردهای غلط و اتهام زنی را مورد نقد قراردهند تا برای نسل جدید و مبارزاتشان راهگشا باشد.
سخنان حمید اشرف گواه بی اطلاعی رهبران سازمان چریکی از حوادث مهمی است که در دور و برش می چرخد. آنها در واقع خوراک تبلیغاتی جبهه ملی بخش خاورمیانه بودند که هم با توده ایها و هم با عمال شوروی کار می کردند. حمید اشرف حتی نمی داند که این توفان بود که مشی سه دنیا را افشاء کرد و در جنبش کمونیستی ایران تئوری سه دنیا را به عنوان یک تئوری رویزیونیستی محکوم نمود و خط مشی حزب رویرزیونیستی چین را طرد و محکوم کرد. این توفان بود که به دعوت اشرف خواهر شاه توسط  رفیق چوئن لای اعتراض کرد و مقاله ای در این زمینه در توفان نوشت. با جعل تاریخ نمی شود تاریخ نوشت.
نکته دیگر و قابل توجه اینکه زنده یاد رفیق تقی شهرام بخاطر درک غلط ازماهیت امپریالیستی شوروی و امتیاز دادن به  سازمان چریکها برای وحدت دو سازمان دریافت کمک مالی از شوروی رابه «شرط حفظ استقلال» مثبت ارزیابی میکند» و سرانجام سازمان مجاهدین م ل با همین تحلیل درعدن دفتر سازمان خود را تاسیس کرد. یمن درآنزمان زیر سلطه شوروی امپریالیستی بود و سازمان مجاهدین م ل متاسفانه درقبال سیاست شوروی نسبت به رژیم یمن سکوت پیشه کرد. دریافت کمک مالی از استخبارات عراق و لیبی نیز ناشی ازهمین درک غلط  «استفاده از تضاد بین دول ارتجاعی برای پیشبرد فعالیت سازمانی است». دریافت کمک مالی از عراق، یمن، لیبی، شوروی و… اقدامی مذموم و غیر اصولی و ناقض استقلال سیاسی است و این تنها سازمان مجاهدین نبود که ازدولت خارجی کمک مالی دریافت کرد.
جبهه ملی بخش خاورمیانه به رهبری آقای حسن ماسالی ضد کمونیست هم، که مبلغ مشی چریکی درخارج بود و کمک مالی دراختیار سازمان چریکهای فدایی خلق قرار میداد، سر درآخور استخبارات عراق، لیبی و شورویها داشت و از طریق این دولتها کمک دریافت میکرد و حاضر شد زیر سندی را که ماهیتا خوزستان را بخشی از عراق می دانست امضاء کند و این سیاست نمی توانست مورد قبول سازمان م ل توفان باشد که بر استقلال و عدم وابستگی پای میفشارد و حتا از کشورهای سوسیالیستی آنزمان نظیر چین و آلبانی نیز هیچ کمک مالی دریافت نکرد. سازمانهای هوادار مبارزه مسلحانه در آن زمان نمی توانستند بر همه این واقعیتها واقف نبوده باشند. در کتاب «مسائل مورد مشاجره» که توسط مجاهدین م ل منتشر شد آنها با تکیه بر اسناد به تمکین سازمان فدائیان خلق از جبهه ملی و دریافت کمکهای مالی بدرستی انتقاد می کنند.
 بنابراین دلایل اختلافات شدید سازمان م ل توفان با جبهه ملی آنزمان را  که کاسب کارانه ازمشی مسلحانه چریکی به علت مخالفتش با حزبیت دفاع میکرد و خود را «چپ» می نامید و دیگران را راست، باید از منظر مبارزه ضد رویزیونیستی سازمان  توفان م ل، انتقاد به مشی مسلحانه جدا از توده و نادرست دانستن دریافت کمک مالی ازدول خارجی مورد ارزیابی قرار داد. برای درک صحیح تر از این مسائل می توان به کتاب کنفرانس ملی  و ماهیت موسس آن از انتشارات توفان رجوع کرد.
امروز حقایق در مقابل ما هستند و با اتهام نمی شود به نگارش تاریخ اقدام کرد. امروز سرنوشت جبهه ملی بخش خاورمیانه و حزب توده و شوروی امپریالیستی و خط مشی مبارزه مسلحانه چریکی و سرنوشت فدائیان خلق اکثریت و…  روشن شده و در مقابل ما هستند. خوب است به سایت توفان مراجعه کنید و تمام اسناد مربوط به این تحولات را که سیاه رو سفید وجود دارند مطالعه کنید و به درجه دوراندیشی توفانیها در آن دوره و افشاء نقش رویزیونیستها در جنبش انقلابی ایران واقف شوید. توفان با افتخار بر تمام تحلیلهای خویش در گذشته تکیه داده است و در صحنه مبارزه هنوز با همان مشی مارکسیستی لنینیستی حضور دارد و صحت نظریاتش را تائید شده می بیند. اینها حقایقی هستند که برای آموزش از تاریخ باید به بررسی آنها پرداخت. آنکس که از گذشته نیآموزد راه به جائی در آینده نخواهد برد.
نقل از توفان الکترونیکی شماره 123 نشریه الکترونیکی حزب کارایرن  مهرماه 1395
 
 
.