دریافتی, سرتیتر

فرهنگ گرایی ، آفتی زیانبخش در جنبش کمونیستی و دمکراتیک خلق ایران

nameh

بیژن پویا

فرهنگ گرایی در بخش قابل ملاحظه ای از جامعه ما و حتی در میان روشنفکران ما وجود دارد که به موجب آن ، عامل اصلی عقب افتادگی جامعه ایران عبارتست از عقب افتادگی فرهنگی مردم و مشخصا دین اسلام و در نتیجه مبارزه اصلی خود را روی خود اسلام متمرکز میکنند و در گفتار ها و نوشتجات خود هیچ اشاره ای به عامل سیاسی یعنی امپریالیسم نمیکنند . این قبیل افراد مدام میگویند : از ماست که بر ماست . هر چه بدبختی میکشیم از خودمان است . اول از همه چیز باید فرهنگ خودمان را درست کنیم . تا این فرهنگ درست نشود هیچ چیز مان درست نمی شود . مردم ایران مذهبی و سنتی هستند و درست بهمین دلیل است که به هیچ جا نمی رسند . صراحتا بگویم که فرهنگ گرایی تفکر و نگرشی کاملا انحرافی و در خدمت امپریالیسم است . امپریالیسم تلاش میکند تا مبادا مردم ایران و یا سایر مردم کشور ها به نقشه ها و مقاصد پلید پشت پرده او پی ببرند . امپریالیست ها در بلندگو های تبلیغاتی خود از طریق نوکران خودفروخته ایرانی خود تلاش میکنند در قالب فرهنگ گرایی ، مردم را به بیراهه فکری اسلام ببرد تا چهره واقعی خودش مخفی بماند . تردیدی نیست که اسلام عامل مهمی در عقب ماندگی مردم ایران بوده و هست . اما فراموش نکنیم که قبل از حکومت قاجاریان ، مگر اسلام دین مسلط مردم ایران نبوده است ؟ ما می بینیم که تا قبل از حکومت قاجاریان، ایران کشوری پهناور ، متمدن و یک قدرت بزرگ آسیایی بوده است و علیرغم حملات و تجاوزات اقوام مختلف مانند عرب ها ، مغول ها ، ترکها ، افغان ها ، لر ها و غیره به کشور ما بزودی دوباره قدعلم کرده است و با وجود دین اسلام بعنوان دین مسلط مردم ، بصورت کشور بزرگی با اقتصاد قوی در آمده است . اما ایران ناگهان ظرف دویست سال اخیر یعنی از زمان قاجاریان ببعد به کشوری کوچک و بسیار عقب افتاده تر از کشور های اروپایی و امریکا در آمده است و هرگز هم راست نکرده است . براستی در این دویست سال اخیر چه اتفاقاتی در جهان رخ داده است ؟ آیا اتفاق اصلی در تغییر سیاسی جهان ، چیزی جز پیدایش سیستم سرمایه داری جهانی و مرحله انحصاری آن یعنی امپریالیسم بوده است ؟ بدیهی است که اگر تاریخ جهان و ازجمله تاریخ ایران را در دویست سال اخیر مطالعه کنیم خواهیم دید که عامل اصلی عقب ماندگی و فلاکت مردم ایران عاملی سیاسی است نه فرهنگی و این عامل سیاسی چیزی نیست مگر سیستم سرمایه داری انحصاری یعنی امپریالیسم که تمام شاخک ها و شعبات ویرانگرش را در تمام نقاط جهان تنیده است . همین گروه ها و سازمانهای پان اسلامیستی در ایران و خاورمیانه همواره مورد حمایت و بهره برداری امپریالیست ها در سرکوب خلق ها و آزادیخواهان بوده و هستند . تمام اسناد تاریخی گواه بر این مدعا است . مگر همین امپریالیسم روسیه تزاری نبود که پشت سر محمد علیشاه بود ؟ مگر همین امپریالیسم انگلیس نبود که در دربار قاجار دائما مداخله میکرد و انقلاب مشروطه را از طریق عوامل خود فروخته خود به بیراهه برد ؟ مگر همین امپریالیسم انگلیس نبود که رضا خان را از طریق کودتای سوم اسفند و با ماموریت ژنرال آیرون ساید و سید ضیاء الدین طباطبایی به قدرت رساند ؟ مگر همین امپریالیسم امریکا و انگلیس نبودند که علیه دولت ملی و محبوب دکتر مصدق کودتای 28 مرداد را براه انداختند و محمد رضاشاه مزدور را به قدرت رساندند ؟ مگر همین امپریالیسم امریکا و شرکای امپریالیست اروپایی اش نبودند که در سال 1357 محمدرضاشاه خائن را از اریکه قدرت بزیر کشیدند و جانی خون آشام تری بنام خمینی به مردم ایران تحمیل کردند ؟ مگر همین امپریالیسم امریکا و شرکای جهانی اش نیستند که هم اکنون مشغول طرح و نقشه هستند تا رژیم جمهوری اسلامی مخلوق خودشان را سرنگون سازند و رژیم مزدور دیگری را به مردم ایران تحمیل کنند ؟ خوب .. حالا این حضرات فرهنگ گرایان چه میگویند ؟ باز هم عامل اصلی عقب ماندگی مردم ایران ، فرهنگی است ؟ مگر در کشور هایی که انقلاب کردند و به ترقی و پیشرفت های شگفت انگیز رسیدند مردمانشان قبل از انقلاب هایشان عقب افتاده فرهنگی نبودند ؟ مطالعه تاریخ اتقلاب های جهان غلط بودن نظریه انحرافی فرهنگ گرایی را صد ها بار ثابت