اخبار ویژه, سرتیتر

زنده باد والونی، نابود باد سیتا!

wallonie

پل مگنته

در حالیکه تمامی رهبران کشورهای اروپائی تسلیم فشار آلمان و نخبگان نئولیبرال قدرت در اروپا شدند و قرار داد نئولیبرالی تجارت آزاد معروف به سیتا را امضا کردند، نخست وزیر بلژیک از امضای آن سرباز زد و آنهم نه داوطلبانه بلکه بخاطر مقاومت منطقه فرانسوی زبان بلژیک یعنی والونی که در برابر این قرارداد نئولیبرالی ایستادگی کرد.

والونی و ریاست دولتش پل مگنته از حزب سوسیالیست والونی در برابر تمام فشارهای مرکل و دارودسته نئولیبرالش ایستادند و از امضای قراردادی که تقریبا آخرین حقوق باقی مانده مردم را از میان بر میدارد سرباز زدند.

بدون امضای والونی بلژیک حق امضای قرارداد تجارت آزاد با کانادا را ندارد و بدون امضای تمامی کشورهای اروپائی قرارداد قابل اجرا نخواهد بود.

شوک والونی آنقدر شدید بود که خانم فری لند از کانادا به شهر نامور مرکز والونی سفر کرد و سعی کرد با مذاکره و تهدید منطقه والونی را راضی به امضای قرارداد نئولیبرالی سیتا کند اما مقاومت والونی وی را نیز نا امید کرد و وزیر کانادائی قرارداد را رسما شکست خورده اعلام کرد و گفت اروپا در شرایطی نیست که با آن بتوان به گفتگو و توافق رسید.

فعلا زنده باد والونی تا ببینیم بعدا چه میشود!