سرتیتر

مسکو ناوهای هواپیمابر خودرا به ساحل سوریه ومصرگسیل میدارد

russia_navi

مترجم :احمد مزارعی

سایت نویسندگان اردنی 22 مهر 1365

ناو هواپیمابر روسی » امیرال کوزنیتسوف» دراین ماه با تمام محموله های خود از هواپیما گرفته تا اسلحه های گوناگون بسوی ساحل سوریه حرکت خواهد کرد، این ، این ناو سپس برای انجام مآموریتهای دیگری بسوی سواحل مصر شنا خواهد نمود. فرماندهی عملیاتی ناوگان جنگی روسی نیز به این ناو هواپیمابرعملیاتی و سایرناوهای روسی موجود در مدیترانه خواهد، پیوست،منابع موثق در وزارت دفاع روسیه ترجیحا اظهار داشتند که این ناو وهواپیماهائی که بر متن آن قرار دارند، درخلال وجودشان در منطقه سوریه ومدیترانه ، در جنگ ضد تروریستی فعالیت قابل توجهی خواهند داشت.

در اینمورد وشرکت این ناو در مبارزات ضد تروریستی ، روزنامه «ایزویستیا» چاپ روسیه امروز کشف نمود که روسیه در حال مذاکره با قاهره (1)است تا در صورت امکان ، برای بهار آینده با شرکت «ناو امیرال کوزنیتسوف«یک مانورآموزشی مشترک در دریای مدیترانه برگزار کنند.

پیش بینی میشودکه در این مانورها درکنار ناو هواپیمابر روسی «امیرال کوزنیتسوف«، دو ناومصری «هلی کوپتر بر«، بنامهای «جمال عبد الناصر» و«انور السادات«شرکت کنند. این دوناورا قبلا دولت فرانسه با نامهای «میسترال«برای فروش به روسیه ساخته بود، اما روسیه این معامله را فسخ نمود ، ودولت فرانسه دوناو مذکور را به نیروی دریائی مصر فروخت ، قابل ذکر است که این دو» ناو اختصاصی» برای حمل هلی کوپترهای روسی ساخته شده بود.

قرار است ناوهای هواپیمابر روسی پس از انجام ماموریتهای خودبه میهن باز گردند ومورد نوسازی بسیار گسترده وعمیقی قرار گیرند.

هواپیماهائی که بر متن ناو «امیرال کوزنیتسوف» قرار دارند عبارتند از «سوخوی 33″ ، و» سوخوی 25″ و هلی کوپترهای «کا 27″ و » کا 29″ .

درحال حاضر بر متن این ناو مجموعه ای از افراد نیروی هوائی روسیه نیز به آموزشهائی مشغولند تا بتوانند جنگنده ها «میگ 29 کا» ، و » وهلی کوپترهای «کا 22کا» را در جنگهای ضد تروریستی مورد استفاده قرار دهند.

همین روزنامه در بخش دیگری از گزارش خود مینویسد، ناو هواپیمابر مذکور که بسوی مصر حرکت میکند ، تمام محموله های خودرا با خود نمیبرد، این امر دلالت برآن دارد که قسمتی از هواپیماهای متعلق به ناو ، در سوریه میماند تا در جنگ ضد تروریستی شرکت کند.

دراین هفته وزارت دفاع روسیه اعلام نمود که در نظر دارد«مرکز کمک رسانیهای مادی تکنیکی روسی» خود را در بندر طرطوس سوریه تبدیل به پایگاه نظامی دریائی دائمی نماید، پیش بینی میشود که روسیه در این پایگاه دریائی ، تعداد پنج کشتی جنگی بزرگ، تعدادی زیر دریائی وهواپیماهائی که متعلق به نیروی دریا ئی هستند، نگهداری کند، همه اینها اضافه بر سیستم دفاع ضد موشکی » اس 300″ است که روسیه قبل ازاین برای حفاظت از نیروهای نظامی خود در سوریه مستقر کرده بود.پایان.

زیر نویس از مترجم است : (1) – در جریان برگزاری جلسه عمومی اخیر سازمان ملل ، نماینده مصر ووزیرخارجه این کشور آقای شکری با وزیر خارجه ایران ملاقات وتوافق کردند تا دفتر منافع مصر در تهران افتتاح نمایند ، واین تصمیم عملی شد. این موافقت با وجود دخالتهای گسترده عربستان در منطقه ضربه سختی به هردو کشور ترکیه وعربستان است، در هفته های اخیر مطبوعات مصر شدیدا سیاستهای تروریستی عربستان را مورد انتقاد قرارداده وبدتر اینکه در جلسات عمومی سازمان ملل نماینده مصر از دولت سوریه به سختی دفاع کرد ومو جب خشم وغضب «شاهنشاه عاری از مهر» عربستان گردید، مردم مصر بویژه از ترکیه خاطرات تاریخی خوشی ندارند وهمینطور که ما در ضرب المثل فارسی میگوئیم «سگی باش از جانب بگی باش» مربوط به دوره طولانی حکومت ستمکارانه ترکها درایران است، مصریها نیز ضرب المثلی دارند که میگوید» کلب الامیر ، امیر»  منظور در اینجا امرای ظالم وخونخوار ترکهای غزنوی ومغول وسلجوقی میباشد