نظری, سرتیتر

لوئی آلتوسر- نامه ای راجع به اندیشه گرامشی

altouser_gramsci

لوئی آلتوسر – نامه ای راجع به اندیشه گرامشی

ترجمۀ شهاب آتشکار

انتشارات میر

 

سخنی با خوانندگان:

دیک ژ (Décalages) به تازگی ترجمۀ انگلیسی نوشتهای از لوئی آلتوسر در رابطه با اندیشۀ گرامشیرا منتشر ساخته است. ترجمه و انتشار این رسالۀ کوتاه لوئی آلتوسر به فارسی در راستای مطالعۀ هر چه عمیقتر و همه جانبه تر اندیشۀ گرامشی انجام میگیرد. متاسفانه ترجمۀ انگلیسی از کیفیت نامطلوبی برخوردار است و با وجود تلاش بسیار، عدم دسترسی به متن اصلی (به زبان ایتالیایی) و همچنین سایر متون مرتبط باعث گردید امکان ویراستاری متن و اضافه ساختن توضیحات تکمیلی به نحوی شایسته فراهم نیاید. ولی علیرغم تمام این موانع و نواقص که جرم ترجمۀ فارسی را تحت الشعاع قرار داده است، اهمیت موضوع مطالعۀ اندیشۀ گرامشی از زوایای مختلف، ما را مجاب میسازد تا خوانندگان فارسی زبان را نیز با خود در مطالعۀ این اثر سهیم نماییم. امید است در آینده با میسر شدن دسترسی به متن اصلی یا لااقل ترجمه های مطلوبتر و دقیقتر از آن، نسبت به ویراستاری مجدد این ترجمه اقدام نموده و آن را به نحوی شایسته تر در اختیار خوانندگان قرار دهیم.

شهریور ۱۳۹۵

انتشارات میر

برای دریافت مطلب لطفا کلیک کنید