گوناگون

«بیهوشی»

«بیهوشی»

ali_rasouli2
بر آن بلندی
پرنده ای افتاد
وقتی با چشمان خود دید:
بر افقْ ابری را کشتند.

 

بر کوهی
آبشاری از حال رفت
وقتی با چشمان خود دید:
در مقابل تاکی را کشتند.

 

در خانه هم
کمانچه ای به اغما رفت
وقتی با چشمان خود دید:
پایین تر،بر جاده شعری را کشتند.

 

شیرکو بیکس
برگردان: علی رسولی
https://www.facebook.com/ali1917/

http://www.alirasoli.com/