پرش به محتوا

ماه: سپتامبر 2016

چرا آتش بس در سوریه شکست خورد

گاهنامۀ هنر و مبارزه 26 سپتامبر 2016 چرا آتش بس در سوریه شکست خورد تی یری میسان Pourquoi le cessez-le-feu a échoué en Syrie par Thierry Meyssan وقتی روسیه و […]

راسل ، فیلسوف و ریاضی دان هومانیست.

Bertrand Russel 1872-1970 راسل ، فیلسوف و ریاضی دان هومانیست. علیشاه سلطانی روشنگری و اعتراض در چهارچوب دمکراسی غر بی. برتراند راسل،فیلسوف،منطق دان، و ریاضی دان انگلیسی پایه گذار منطق […]

تزهائی پیرامون نژادپرستی

تخیل نژاد بمثابه یک ایدئولوژی تئوری است ضدعلمی و ذاتاً منفی، که توسط راسیست­ها تبلیغ می­شود تا استثمار،سرکوب،تبعیض وتعقیب انسان توسط انسان را که نه ازنظر تاریخی،اقتصادی واجتماعی نابرابر، بلکه […]