پرش به محتوا

ماه: سپتامبر 2016

مصیبتی بنام اصلاح طلبان – رضا رخشان

گروه اصلاح طلبان که بعد از روی کار آمدن دولت خاتمی با تشکیل چند حزب وگروه به وجود امدند در فضای سیاسی ایران ،فراز وفرودهایی داشته اند.اما آنچه مراد منست […]

چرا آتش بس در سوریه شکست خورد

گاهنامۀ هنر و مبارزه 26 سپتامبر 2016 چرا آتش بس در سوریه شکست خورد تی یری میسان Pourquoi le cessez-le-feu a échoué en Syrie par Thierry Meyssan وقتی روسیه و […]

راسل ، فیلسوف و ریاضی دان هومانیست.

Bertrand Russel 1872-1970 راسل ، فیلسوف و ریاضی دان هومانیست. علیشاه سلطانی روشنگری و اعتراض در چهارچوب دمکراسی غر بی. برتراند راسل،فیلسوف،منطق دان، و ریاضی دان انگلیسی پایه گذار منطق […]

تزهائی پیرامون نژادپرستی

تخیل نژاد بمثابه یک ایدئولوژی تئوری است ضدعلمی و ذاتاً منفی، که توسط راسیست­ها تبلیغ می­شود تا استثمار،سرکوب،تبعیض وتعقیب انسان توسط انسان را که نه ازنظر تاریخی،اقتصادی واجتماعی نابرابر، بلکه […]

سوریه، سرپل روسیه در خاور میانه

این دو کشور (روسیه و ترکیه)  اساساً در تخاصم با یکدیگر قرار دارند. تروریسم دهه ۹۰  که توسط جهادگرایان در قفقاز براه افتاداز طرف ترکیه، یعنی سازمان «مللی گوروش» که […]