گوناگون, سرتیتر

درباره پیروزی سروده ناظم حکمت

nazim_hikmat

برای رسیدن به هدف

باید خون داد.

پیروزی به چنگ می آید

با چنگ و دندان

و هیچ چیزی فراموش نخواهد شد.

درباره پیروزی

 

سروده ناظم حکمت

برگردان: آمادور نویدی

ویرایش: بهرام رحمانی

با دستانت بر روی زخمت فشار می دهی

لبانت را آنقدر گاز می گیری که خون می آید

پیروزی

با چنگ و دندان بدست می آید

و هیچ چیزی فراموش نخواهد شد.

روزها تاریک اند

و آورنده خبر مرگ.

دشمن خشن است

ظالم و موذی.

انسان ها در مبارزه کشته می شوند

– ولی آنان حق دارند که زندگی کنند –

انسان ها کشته می شوند

– بیشمارند آنان –

توگویی  که با سرودها و پرچم هایشان

برای رژه باشکوه روز تعطیل بیرون رفته بودند

بسیار جوان

بسیار دلیر…

روزها تاریک اند

و آورنده خبر مرگ.

زیبا ترین جهان را با دستان خودمان به آتش می کشیم

و دیگر اشکی برای چشمهایمان نمانده ست

غمگین و عبوس می مانیم …

ما فراموش کرده ایم که چه گونه ببخشیم.

برای رسیدن به هدف

باید خون داد.

پیروزی به چنگ می آید

با چنگ و دندان

و هیچ چیزی فراموش نخواهد شد.

ناظم حکمت

برگردانده شده از:

گاردین- ارگان حزب کمونیست استرالیا، شماره ۱۷۳۸، ۶ ژوئن ۲۰۱۶، صفحه ۱۲