گوناگون, سرتیتر

دندان شکن

barzin_9i

دندان شکن

*

بر نیارد « داد »

آیا

بَر کنَد

از ریشه این « بیداد »؟!

هر کجا گسترد ه دامی چون به ره صیاد؟!

چون به سر کوبنده هر جا ، تیغه ی جلاد؟!

پاسخ فرداش آری باد ، با فریاد !..

*

جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)