دریافتی

چرا آمریکا آتش بس را در سوریه پذیرفت؟

 

سایت نویسندگان اردن ، هفدهم سپتامبر 2016

مترجم: احمد مزارعی

سیاست تازه آمریکا، مبنی بر قرارداد آتش بس در سوریه، برای بسیاری از کسانی که مسائل منطقه وسوریه را از نزدیک دنبال میکنند، تا حد زیادی حیرت انگیز است، ودر غالب باور بر این است که این آتش بس ادامه نخواهد یافت، اماچرااین بدبینی وجود دارد ؟ یکم : به این علت که آمریکاسابقه بسیار بدی در اینگونه موارد چه در جهان وچه در سوریه دارد وهمین چند ماه پیش بود که در سوریه چند مورد قراردادهای خودرا نقض نموده وبعدها مشخص شد که هدف از موافقتنامه هاو قراردادهای مزبور تنها یا نجات تروریستها ویا ارسال اسلحه برای آنها بوده ودر یک مورد آمریکا بیش از سی هزار تن اسلحه مدرن که در میان آنها یکصد موشک پیشرفته ضد تانک بود که برای جبهه النصره ارسال شد ، کمک آمریکا به تروریستها در شکل علنی ومخفی ودائما انجام میگرفته است. (1) دوم : تاریخ طولانی آمریکا در به راه اندازی جنگها ی طولانی بر علیه ملل مختلف ودر سراسر دنیا ، دامن زدن به اختلافات مذهبی ، طایفه ای ، عشایری وقبیله ای .در این زمینه آمریکا تجربیات فراوانی در راه اندازی جنگ وکشتاروخلق انواع دستاویزها برای اشغال کشورها دارد ، همگان بیاد دارند که چگونه آمریکا دروغ بزرگ وجود اسلحه کشتار جمعی را در عراق تبلیغ نموده وبوسیله نماینده این کشوردر سازمان ملل ، کالن پاول،مصوبه حمله نظامی به عراق را نیز تصویب نمود وکشور عراق در نتیجه این جنگ ظالمانه تبدیل به خرابه گردید، راه اندازی جنگ هشت ساله بر علیه ایران وتحریمهای ضد انسانی وظالمانه سی ساله وبا همین بهانه دروغ اسلحه کشتار جمعی وموضوع هسته ای ،که تا هم اکنون ادامه دارد،دروغ بزرگ دیگر در مورد نبود آزادی ودموکراسی در لیبی واینکه قذافی دکتاتور است ، امروز لیبی تبدیل به مخروبه شده است ،( یک مشت مزدور وسفله ضد ایرانی نیز در آنروزها  در همراهی با آمریکا وناتو،قذافی وبشار اسد را دکتاتور مینامیدند).، با بهانه دفاع از» مشروعیت دولت» ،کشور یمن با دست دولت عربستان وامکانات نظامی آمریکا ، از لیبی وعراق بدتر شده است، کشتار مردم بحرین از طرف «مجلس تعاون خلیج» وعربستان با بهانه مبارزه با فساد ودفاع از این ویا آن مذهب ، راه اندازی کودتا بر علیه دولت قانونی اکراین وحمایت ار کودتا گران ، کوشش برای کودتا در ونزوئلا ودر برزیل، وبسیاری فجایع وجنایات گوناگون دیگرکه با دست آمریکا انجام گرفته ویا درحال انجام است.

اکنون سئوال اساسی این است که راز موافقت آمریکا با آتش بس در سوریه وپس از این زمان طولانی ونقض انواع قراردادها وآتش بسها در طول پنج سال گذشته چیست؟ این سئوال به این دلیل ضروری است که بدانیم آمریکا در این جنگ خسارت مالی وانسانی بسیار محدودی دارد ودلیلی برای موافقت با آتش بس نمی بیند. کشورهای خلیج همه مخارج جنگ بر علیه سوریه را تضمین کرده وادامه خواهند داد ونیروهای تروریستی نیز با صرف ملیاردها دلاراز طرف عربستان وامارات، وبا پشتیبانی جبهه جهانی سرمایه داری تآمین خواهد شد وترکیه نیز امکانات لجستیکی در اختیار آمریکا قرارخواهد داد، از طرفی ترکیه سهم عمده ای در فروش نفت سرقت شده از عراق وسوریه دارد وبسیاری از قطعات آثار گرانبهای مسروقه از طریق ترکیه به بازارهای جهانی ارسال میشود که همه اینها در خدمت فرسوده کردن ارتش ، ملت وکشورسوریه وهمچنین تضعیف هم پیمانان سوریه ، جبهه مقاومت ، ایران وروسیه خواهد بود. (2)مگر آمریکا رسما اعلام ننمود که جنگ بر علیه تروریسم سی سال به طول خواهد انجامید، آیا حادثه تازه ای اتفاق افتاده و شرایط تازه ای را بر آمریکا تحمیل کرده است که به آتش بس تن در داده است ؟ بنا به دلایل ودستاوردهای زیر میتوان به سئوال فوق پاسخ داد: هم اکنون نشانه های فراوانی در دست است که نشان میدهد تروریستها و مزدوران وابسته به آمریکا در سوریه سنگرها وموقعیتهای مهمی را ازدست داده ویا درحال عقب نشینی هستند، بارز ترین این مواضع وسنگرها درجنوب وروستاهای اطراف دمشق ومنطقه حلب است،اما آمریکا با سیاستهای پراگماتیستی خود، به عنوان نماینده مرکز سرمایه داری جهانی ، میتواند به فوریت وسهولت از «برنامه ا ، به برنامه ب» انتقال یافته وبدان وسیله خودرا از مهلکه برهاند، یعنی گزینه تازه ای برای برنامه تروریستی سوخته شده خود بیافریندوشرایط تازه ای را خلق کند تا ادامه عملیات تروریستی تضمین گردد، زیرا با وجود شرایط سابق نخواهدد توانست از تروریسمی که خارج ازکنترل و ضوابط خودش باشد ، دفاع کند. به زبانی دیگر وظیفه داعش والنصره  در این مرحله به پایان رسیده وآنها باید با دیگران ویا سازمانهای دیگری تعویض شوند ، این دو سازمان وظایفی را که برای پیشبرد پروژه «هرج ومرج سازنده» ودر خدمت به طرح» خاور میانه بزرگ» آمریکا به عهده داشتند به انجام رسانیده اند وزمان آن رسیده تا به حیاتشان پایان داده شود. به همین دلیل آمریکا پذیرفته است که دوسازمان النصره وداعش تروریستی هستند درمقابل آمریکا سازمانهائی را مورد حمایت قرار میدهد که «معتدل» هستند ، و این خود امکانی در اختیار آمریکا قرارمیدهد که بتواند گزینه تازه تروریستی دیگری خلق کند وبتواند وظیفه خدمت در جهت منافع مرکزیت جهانی سرمایه داری را به وجود آورد تا جنگ بر علیه سوریه ومنطقه به طریقه جدیدی ادامه یابد ومیتوان این سیاست آمریکا رادر اشکال تازه زیر مورد توجه قرارداد.

تشکیل نیروهای کردی که قادر باشد نقش مبارزه با ارتش سوریه را به عهده بگیرد، بویژه که آمریکائیها توهم تشکیل «دولت مستقل کردی» را در گوش «رهبران»کرد زمزمه کرده اند. ورود نیروهای ترکیه به منطقه شمال سوریه وشهر جرابلس بطور انفرادی ، با در نظر گرفتن اینکه ترکیه در گذشته درخواست آمریکا را برای وارد کردن نیروهایش به شمال عراق نپذیرفت وشرط همکاری ودخالت نیروهای ناتو را مطرح نمود. اما ترکیه با رضایت وپشتیبانی آمریکا به شمال سوریه تحت عنوان مبارزه با داعش وارد شد، ترکیه در این مرحله به فوریت کوشید تا «ارتش آزاد سوریه » را احیا کند تا بدیلی برای داعش ونصره باشد وبدیلی هم برای بیانیه اباما، در چهارچوب سیاست جنگ سی ساله آمریکا بر علیه تروریسم. گرم کردن کوره جنگ در جبهه جنوبی سوریه ودخالت نیروی هوائی اسرائیل بر علیه بعضی مواقع ارتش سوریه در پشتیبانی از تروریستهای موجود درآن منطقه، بخشی از این برنامه آمریکائیهاد برای ادامه جنگ است (3).اما برای اولین بار نیروی هوائی سوریه بر علیه تجاوزهواپیماهای اسرائیلی وارد میدان شده ودر این درگیری یک فانتوم ویک هواپیمای تجسسی اسرائیلی سرنگون شد، این اقدام دولت سوریه پاسخی محکم به اسرائیل بود که سوریه در دفاع از خود عاجز نیست.

با در نظر گرفتن وقایع موجود در منطقه : جنگ بر ودر سوریه ، جنگی است است که از تناقضات گوناگون نشآت گرفته ودر عین حال جنگ مرگ وزندگی برای طرفهای در گیر است، این جنگ میان دو اردوگاه است: اردوگاه آزادی ملی وملل ستمدیده منطقه ازیکطرف، وپروژه هیمنه امپریالیستی بر منطقه از طرف دیگر، این درگیری برای نفی یکدیگربوده ، وهر یکی میکوشد طرف مقابل را از میان بردارد، آتش بس دائمی درکار نخواهدبود و راه حل وسط وفیمابین نیز نمیتواند وجود داشته باشد.جنگ بر ودر سوریه  حلقه ای ازمجموعه حلقاتی است که در دایره جهانی جریان دارد :» یمن، لیبی،اکراین ، قرم، دریای چین، ، کره دموکراتیک، شمال آفریقا، وسط وغرب آفریقا، برزیل، ونزوئلا، وسایرکشورهای آمریکای لاتین». یک درگیری جهانی میان مرکز به رهبری » گروههای جنایتکار سرمایه مالی بین المللی»مسلط درجهان ونوکران ووابستگان منطقه ای آنها همچون : ترکیه ،عربستان ، امارات وتروریسم از یکطرف، ودر طرف دیگر ، روسیه فدرال،چین وسایر کشورهای بریکس وهم پیمانان منطقه ای آنها همچون ایران ، سوریه ، عراق وحزب الله در طرف دیگر، با شدت جریان دارد ، جنگی رو به پیش که در گرماگرم آن پیمان ناتو به مرزهای روسیه رسیده ویک محاصره اقتصادی را بر روسیه تحمیل نموده ودر  عین حال درنظر دارد جبهه قرم را نیز با جنگ تازه ای مشتعل سازد .

نگاهی به معادله نیروها در میدان ، از نظر نظامی ، سیاسی وتفکر ملی، یعنی آنچیزی که ملازمه وضرورت رهائی ملی وآزادی اجتماعی میباشد تنها تعیین کننده نتایج پایانی همه این درگیریها است . پروژه «دسته های جنایتکا رسرمایه بین المللی» در سوریه وبر علیه همه ملل منطقه ، تا کنون به نتایج نهائی وپایان خود نرسیده ، بلکه در نیمه راه است وبا ابزارهای گوناگون به تهاجم نظامی وتبلیغاتی خود ادامه میدهد، از این نظر بطور مشخص ار رهبری دولت سوریه در خواست میشود که از این فرصت بهره برداری کرده که دولت وملت را برای یک جنگ توده ای طولانی آماده کند، به نیروهای نظامی کشور بوسیله اقدامات گوناگون وایجاد تغییر وتحولات مشخص کمک کند،  همچون : دامن زدن به گسترش آزادیهای ملی واجتماعی ، ایجاد اقتصادی مقاوم که بتواند در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کند، ، مسلح کردن توده های محروم بویژه کارگران تا بتوانند از دستاوردهای تاریخی خود که طی دهه ها در کشور ایجاد کرده اند، دفاع کنند ، نباید از مسلح کردن طیفهای گسترده ملی ، اتحادیه های کارگری ، حرفه ای ، جمعیتهای زنان وجوانان وتوده های گسترده علی العموم، هراس ورزید، با تجربیاتی که اهالی دو منطقه «نبل والزهرا» ، ومنطقه فرودگاه ثعله  در نتیجه مقاومت توده ای از خود نشان داده واجازه ندادند مناطق مسکونی آنها بتوسط تروریستها به اشغال درآید ومثالهای ارزشمند دیگری در اینگونه مقاومتهای تودهای در کشور سوریه وجود دارد.

جنگی طولانی در پیش است وبرای پیروز شدن شرایطی میطلبد که باید آنها را فراهم کرد، پاکسازی کردن موسسات دولتی و بازاراز نیروهای فاسد ورشوه خوار، وهمچنین پاکسازی جامعه از نیروهای واپس گرا باید در اولویت قرارگیرد ویا سایر اقداماتی که به تقویت دولت وجامعه می انجامد.پایان.

زیر نویسها از مترجم است : (1) – اینکه این آتش بس تا چه حد دوام آورد ، نامعلوم است ، اما یکی از مسئولان سپاه پاسداران ایران اظهاری بسیار درست ودقیق در اینمورد ابراز کرد: » هدف آمریکا از این آتش بس رسانیدن اسلحه به تروریستها ونجاتشان از محاصره ارتش سوریه از شهرحلب است». ودر حال حاضر آمریکا وترکیه با هزاران حیله گری میکوشند در خلال ارسال آذوقه به تروریستهای محاصره شد ه اسلحه به تروریستها رسانیده ووسیله فرارشان را فراهم کنند ودرست به همین دلیل درحال حاضر، جریان ارسال آذوقه با موانع گونا گونی روبرو است. روسها تجربیات عمیقی از عملکرد آمریکا، اسرائیل وترکیه در منطقه ندارند وچند نوبت فریب آنها را خورده اند، برعکس محور مقاومت  منطقه بویژه حزبالله که تجربه ای دائمی وچهل ساله، هم نظامی وهم اطلاعاتی با آمریکا و اسرائیل داشته وضربات سختی بر آنها وارد آورده است ، روزه شک دار نمیگیرد وبه آنها میدان مانورنمیدهد.

(2) – درجریان خیمه شب بازی اردوغان وراه اندازی کودتا با هدف سرکوب مخالفان خود ، یلدرم ، نخست وزیر ترکیه، در نقش دکتر بیهوشی وارد میدان سیاست شده وبرای سرگرم کردن ایران وروسیه ، مرتب وعده های سرخرمنی مبنی بر دوستی با سوریه سرداد وبا استفاده از کلمات زیبا وتو خالی اکنون بخش مهمی را از خاک  سوریه به طور مستقیم به اشغال خود درآورده است، در جریان جنگ پنجساله گذشته ، ترکیه هیچگاه بطور مستقیم ارتش درخاک سوریه نداشت ولی اکنون ارتش خودرا با تمام تجهیزات وارد بخشهای زیادی از خاک سوریه نموده است واین اقدامی بسیار حساب شده وخطرناک است ، بویژه که ترکیه برای ورود به سوریه واشغال جرابلس روز شانزذدهم آگست را انتخاب کرده بود، یعنی درست هما ن روزی که در سال 1516، سلطان سلیم عثمانی ، سوریه را شکست داده وقراردادی ظالمانه بر مردم این کشور تحمیل نمود. بدون شک محور مقاومت وروسیه با ترکیه در اینمورد مماشات نخواهند کرد، اما ترکیه اکنون هر روز حضور خودرا در خاک سوریه محکمتر میکند ودر حقیقت سیاست آرام اشغال  بخشهائی از خاک سوریه را پیش میبرد.