گوناگون, سرتیتر

واپسین وصیت

dorfman

واپسین وصیت – شعری از آریل دورفمن – برگردان:

دکتر محمود دهقانی

آریل دورفمن Ariel Dorfman ، شاعر شیلیایی در سال ١٩۴٢ از پدری اوکراینی و مادری از اهالی مولدا، درآرژانتین چشم به جهان گشود. او یکی از اعضای جنبش دمکراتیک سالوادر آلنده بود که با کودتای یازده سپتامبر١٩٧٣ و روی کار آمدن آگوستینو پینوشه (پینوچت) دیکتاتور شیلی رنج بسیار برد. وی شاعر، نویسنده، ترانه سرا و سازنده‌ی فیلم‌های کارتونی بود و دراین راه آثار بسیاری از خویش باقی گذاشت که از میان آن‌ها می‌توان به محاکمه افسانه‌ای و بی پایان آگوستینو پینوچت، لباس‌های کهنه پادشاه، مرگ باکره، آخرین آواز مانوئل سندرو، بیوه، باران سخت وخاطرات دشت اشاره داشت. شعر زیر که برگرفته از کتاب جمهوری وجدان، مجموعه شعری ازشاعران چهارگوشه‌ی جهان، انتشارات سازمان عفو بین الملل است، یکی از کارهای ماندگار اوست که در دوران زمامداری دیکتاتور شیلی ، آگوستینو پینوشه ( پینوچت ) سروده شده است.

واپسین وصیت

برگردان : محمود دهقانی

هنگامی که به تو گفتند ،

من زندانی نیستم ؛

باور مکن !

آنها روزی

آن را خواهند پذیرفت

هنگامی که به تو گفتند ،

مرا آزاد کرده اند ؛

باور مکن !

آنها روزی

خواهند پذیرفت که این فریبی بیش نیست

هنگامی که به تو گفتند ،

من از حزب بریده ام ؛

باور مکن !

آنها روزی وفاداری مرا خواهند پذیرفت

هنگامی که به تو گفتند ،

من در فرانسه ام ؛

باور مکن !

باور مکن !

اگر شناسنامه‌ی جعلی مرا

به تو نشان دادند ؛

باور مکن !

هنگامی که تصویری از جسدم را

به تو نشان دادند؛

باور مکن !

اگر گفتند ماه ، ماه است ؛

باور مکن !

اگر به تو گفتند ماه ، ماه است ؛

و این صدای من است بر ضبط صوت

و این امضای من است زیر اعتراف نامه ؛

اگر گفتند درخت ، درخت است ؛

باور مکن !

باور مکن !

هر چه را به تو گفتند ؛

به هرچه سوگند خوردند ؛

هر آنچه را نشانت دادند ؛

باور مکن !

و در واپسین دم

آن گاه که

آمدند

و به تو گفتند

که جسدم را شناسایی کنی ….

و تو مرا دیدی

و صدایی گفت :

ما او را کشتیم !

حرامزاده‌ای دون صفت مُرد !

او مُرده !

هنگامی که به تو گفتند ؛

که من ؛

کاملا ً …

مطلقا ً …

قطعا ً مُرده ام ؛

باور مکن !

باور مکن!

باور مکن !