دریافتی

ننگ تاریخ بشر!

naghd_908_bw

حسن جداری

کاش در عالم نشان از عنصر ملا نبود!

وین بساط زهد و تزویر و ریا؛ برپا نبود!

کاشکی در این دیار رنجه از خود کامگی

اینهمه اعدام و قتل وغارت و یغما نبود!

روزگار توده ها شد تیره در زندان شیخ

کاشکی این تیره روزی ها نصیب ما نبود!

جزجهالت؛ جز شرارت؛ جز فشار و اختناق

حاصلی از سلطه خونبار ملا ها نبود

قتل عام توده ها را شیخ فتوا داد و مرد

این چنین آدمکشی در پهنه دنیا نبود!

راستی این دیوخو ملای خون آشام را

ننگ تاریخ بشر گر خوانمش؛ بیجا نبود

در دل چون سنگ شیخ ظالم و بیدادگر

ذره ای از مهر و انسان دوستی پیدا نبود

این همه ظلم و تعدی کرد ملا؛ زین سبب

همچو ملا؛ کس میان توده ها رسوا نبود

جز قیام و انقلاب توده های رنجبر

درد ما را هیچ درمان دگر؛ پیدا نبود!