گوناگون

«عشق مادر»

goohar_eshghi

«عشق مادر»

از: زهره مهرجو

۵ شهریورماه ۱۳۹۵

«به گوهر عشقی»

مهری و مادری،

به اعتبار عشق؛ گوهری

در آزادگی سروَری.

افراشته ای از صداقت و تهوری

پرچمی،

آغشته به خون ستٌار پسری

و لاله های سرخ و

خونِ جگری.

فرزندان را

باران مهر و وفایی،

به رأی اصالت و وقار ..

زیبایی

زیبایی!

دوستت می داریم..

ای مادر آزاده

ای وجود دردمند!

بمان که در آسمان عشق

ستاره ای

جاودانه ای!

* * *